07.08.2020

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 193/2020 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 193/2020 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii

Novelou Obchodného zákonníka, účinnou od 01.10.2020, dochádza k úprave ustanovení týkajúcich sa likvidácie spoločností. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 193/2020 Z. z. priamo nadväzuje na predmetnú novelu Obchodného zákonníka a upravuje konkrétne otázky súvisiace s likvidáciou spoločností.

Účinnosť nadobúda dňa 01.10.2020 a vzťahuje sa na určenie výšky výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátorov, ktorí boli do obchodného registra zapísaní podľa predpisov účinných od 01.10.2020.

Vyhláška upravuje výšku preddavku na úhradu odmeny a výdavkov likvidátora, podrobnosti o určení výšky výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora ako aj náležitosti zoznamu majetku spoločnosti. V rámci vyhlášky je určená výška preddavku na likvidáciu, ktorá sa zloží do úschovy notára, v sume 1.500,- EUR.Nové pojmy, ktoré vyhláška vymedzuje:

Nové pojmy, ktoré vyhláška vymedzuje:

likvidačná podstata – týmto pojmom sa rozumie likvidačný majetok a likvidačný výťažok dosiahnutý počas likvidácie na dosiahnutie jej účelu;

likvidačný majetok – rozumejú sa ním hnuteľné veci, nehnuteľnosti vrátane bytov a nebytových priestorov, podnik alebo časť podniku, práva a iné majetkové hodnoty, ktoré sa na dosiahnutie účelu likvidácie majú speňažiť;

likvidačný výťažok - predstavuje sumu peňažných prostriedkov, ktorá bola dosiahnutá speňažením likvidačného majetku; súčasťou likvidačného výťažku sú aj jeho výnosy;

čistý likvidačný výťažok - tento pojem znamená likvidačný výťažok po odpočítaní nákladov súvisiacich s jeho dosiahnutím.


ODMENA LIKVIDÁTORA 

Odmena likvidátora je limitovaná do výšky 330.000,- EUR.

Delí sa na:

Paušálnu odmenu za niektoré úkony vykonané v priebehu likvidácie.

Za výkon likvidácie patrí likvidátorovi nasledovná paušálna odmena:

250 EUR – za zverejnenie oznámenia o vstupe do likvidácie a výzvy na prihlásenie pohľadávok

5 EUR – za zapísanie prihlášky veriteľa do zoznamu pohľadávok

250 EUR – za vyhotovenie a uloženie základného zoznamu prihlásených pohľadávok do zbierky listín obchodného registra

250 EUR – za vyhotovenie a uloženie základného zoznamu majetku do zbierky listín obchodného registra

250 EUR – za zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky

250 EUR – za zverejnenie oznámenia o zostavení účtovnej závierky, konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku

5 EUR – za spracovanie výzvy na plnenie dlžníkovi alebo osobe, ktorá je povinná splniť peňažný záväzok na dlžníka

40 EUR – za uplatnenie pohľadávky na súde alebo pred iným orgánom verejnej moci

20 EUR – za prípravu a podanie návrhu na vykonanie exekúcie

Výška paušálnej odmeny je limitovaná súčtom do výšky 5.000,- EUR.


Odmenu za speňaženie likvidačného majetku.

Základom pre určenie odmeny za speňaženie hnuteľnej veci, nehnuteľnosti, vrátane bytu alebo nebytového priestoru, podniku alebo časti podniku je čistý likvidačný výťažok. Táto odmena sa určuje podľa nasledovných pravidiel:

-  za speňaženie veci do 30.000,- EUR v sadzbe 5 %;

-  za speňaženie veci nad 30.000,- EUR vo výške 1.500,- EUR a v sadzbe 3 % zo sumy presahujúcej 30.000,- EUR a nepresahujúcej 300.000,- EUR;

- za speňaženie veci nad 300.000,- EUR vo výške 9.600,- EUR a v sadzbe 1 % zo sumy presahujúcej 300.000,- EUR a nepresahujúcej 3.000.000,- EUR;

-  za speňaženie veci nad 3.000.000,- EUR vo výške 36.600,- EUR a v sadzbe 0,1 % zo sumy presahujúcej 3.000.000,- EUR.

Základom pre určenie odmeny za speňaženie inej súčasti likvidačného majetku je čistý likvidačný výťažok. Táto odmena sa určuje v sadzbe 1% zo sumy základu na určenie odmeny, t. j. 1 % čistého likvidačného výťažku. 

Základom pre určenie odmeny za speňaženie pri prevádzke podniku alebo časti podniku je čistý zisk dosiahnutý pri prevádzkovaní podniku alebo časti podniku v priebehu likvidácie spoločnosti. Táto odmena sa určuje v sadzbe 1% zo sumy základu odmeny za toto speňaženie. 

Vyhláška tiež upravuje v akých prípadoch dôjde k zvýšeniu percentuálnej sadzby odmeny likvidátora za speňaženie pri uplatnení niektorých práv, ako aj ktorý likvidátor má nárok na odmenu za speňaženie, ak likvidáciu vykonávalo viacero likvidátorov.

Odmenu za uspokojenie pohľadávok veriteľov, ktorej základom je suma peňažných prostriedkov v eurách poskytnutá veriteľom počas likvidácie z likvidačnej podstaty na uspokojenie peňažných záväzkov, ktoré vznikli pred vstupom spoločnosti do likvidácie po odpočítaní príslušenstva, zmluvných pokút a obdobných sankcií za porušenie povinnosti, ktoré vzniklo alebo trvalo počas likvidácie. Odmena likvidátora je v sadzbe 10% zo sumy základu pre určenie odmeny za uspokojenie veriteľov.

Celková odmena likvidátora je súčtom spomenutých troch odmien.

Likvidátorovi tiež patrí paušálna náhrada výdavkov v sume 30 eur za každý ukončený kalendárny mesiac likvidácie. Paušálna náhrada výdavkov zahŕňa najmä náklady na administratívne vedenie likvidácie; náklady spojené s užívaním priestorov kancelárie likvidátora; náklady spojené s materiálnym a technickým vybavením kancelárie likvidátora a iné náklady svojou povahou a účelom obdobné spomenutým nákladom. Likvidátorovi patrí aj náhrada preukázateľne, odôvodnene a účelne vynaložených hotových výdavkov, ktorými sú súdne a iné poplatky, cestovné náhrady, náklady na znalecké posudky a odborné stanoviská, preklady, výpisy a odpisy.

Majetok spoločnosti

V zozname majetku spoločnosti sa uvádza všetok majetok patriaci spoločnosti ku dňu uloženia zoznamu majetku alebo ku dňu jeho doplnenia, vrátane sporného majetku, ku ktorému niekto iný uplatňuje vlastnícke právo alebo iné majetkové právo, do zbierky listín obchodného registra. Upravujú sa náležitosti jednotlivých položiek zoznamu majetku, ktoré sú bližšie uvedené v § 15 predmetnej vyhlášky.

Celé znenie nájdete na : 193/2020 Z. z.19.10.2020  
COVID-19: AKTUALIZÁCIA OPATRENÍ A DÔLEŽITÝCH INFORMÁCIÍ PRE MESIAC OKTÓBER
Prinášame Vám súhrn zmien, ktoré ustanovil Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v mesiaci október 2020 v súvislosti so situáciou spôsobenou vírusom COVID-19:
08.10.2020  
Obchodný zákonník: Najdôležitejšie zmeny od 1.10.2020
Do pozornosti Vám dávame prehľad zmien, ktoré prináša novela Obchodného zákonníka, účinná od 01. 10. 2020. Medzi hlavné zmeny patrí:
01.10.2020  
COVID-19: OPATRENIA A DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE MESIAC OKTÓBER (VYHLÁSENIE NÚDZOVÉHO STAVU)
Kvôli situácii spôsobenej ochorením COVID-19, Vláda Slovenskej republiky svojim uznesením č. 587 z 30. septembra 2020 vyhlásila núdzový stav, a to s účinnosťou od 1. októbra 2020 na obdobie 45 dní. S...
24.09.2020  
Zaradenie Českej republiky medzi tzv. „červené krajiny“ a nový režim pre „pendlerov“
V nadväznosti na situáciu spôsobenú ochorením COVID-19 a zaradenie Českej republiky medzi tzv. „červené krajiny“, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky opatrením ustanovil od 18.9.2020 do...
16.09.2020  
Aktualizácia prijatých „korona opatrení“ pre mesiac september 2020
V súvislosti so situáciou spôsobenou vírusom COVID-19, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ustanovil v priebehu mesiaca september 2020 nasledovné zmeny: 1. Nové povinnosti pre prevádzko...
31.08.2020  
Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pre mesiac september 2020
V súvislosti so situáciou spôsobenou vírusom COVID-19, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ustanovil pre mesiac september 2020 nasledovné zmeny:
14.08.2020  
114 opatrení prijatých na pomoc podnikateľskému prostrediu
Dňa 20.07.2020 bol prezidentkou Slovenskej republiky schválený balíček 114 opatrení na pomoc podnikateľskému prostrediu. Ide o opatrenia, ktoré boli prijaté formou osemdesiatich noviel zákonov a trid...
25.07.2020  
BANKOVÉ STIMULY AKO LIEK NA EKONOMICKÚ KORONAKRÍZU
Prečo sa po každej kríze musia podporovať banky a aký veľký môže byť štátny deficit? Koronakríza otvorila mnohé ďalšie otázky. Odpovede na ne a liek na súčasný ekonomický stav ponúkol R. Roško v disku...
13.07.2020  
Pozor, tento rok sa termín na darovanie 2 % z dane v súvislosti s aktuálnou situáciou šíriaceho koronavírusu posúva!
Finančná správa totiž umožnila daňovníkom, v súvislosti so sťaženými podmienkami vyvolanými ochorením COVID-19, posunúť popri iných daňových termínoch aj lehotu na darovanie percent z dane. A to aj v...
30.06.2020  
DŇA 18.6.2020 NADOBUDOL ÚČINNOSŤ ZÁKON Č. 158/2020 Z.Z., KTORÝM SA MENIA A DOPĹŇAJÚ NIEKTORÉ ZÁKONY V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA
Na základe uvedeného zákona bol novelizovaný aj zákon č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia,...
24.06.2020  
Vybrané zmeny v Obchodnom zákonníku účinné od 01.10.2020: Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti
V nadväznosti na prijatú novelu Obchodného zákonníka (zákon č. 390/2019 Z.z.) a za účelom vytvárania stavu právnej istoty tretích osôb, nebude od 01.10.2020 vôbec možné zapisovať do obchodného registr...
25.06.2020  
Požiadavky cyber security v energetike
Dňa 1. 4. 2020 uplynulo dvojročné „prechodné“ obdobie od účinnosti zákona o kybernetickej bezpečnosti (zákon č. 69/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov), po uplynutí ktorého sa ustanovenia tohto zá...
09.06.2020  
Novela pravidiel fungovania trhu s elektrinou a plynom (Vyhláška ÚRSO č. 24/2013 Z. Z.)
V dôsledku prijatia novelizovaného znenia Pravidielfungovania trhu s elektrinou a plynom došlo k úprave spôsobu stanovenia ceny za regulačnú elektrinu, ktorý je upravený v § 9 ods. 4. V súvislosti so...
30.04.2020  
Nárok na zvýhodnené úvery v časoch pandémie COVID-19
Zvýhodnené úvery poskytuje v súčasnom období šírenia koronavírusu, ako finančný a ekonomický stimul, niekoľko bánk. Prijímateľmi finančnej pomoci majú byť malé a stredné podniky a SZČO. Radi by sme Vá...
27.04.2020  
MESTU MODRA SME UŠETRILI TAKMER 300 TISÍC EUR
Jednou z kľúčových oblastí špecializácie našej advokátskej kancelárie je aj komunálne právo. Obciam a mestám pomáhame zorientovať sa v spleti komplikovaných právnych predpisov, správou vecí verejných...
05.04.2020  
Podporujeme:Šitie rúšok dáva prácu ľudom so sociálnym a zdravotným znevýhodnením
Nákaza koronavírusu COVID-19 vstúpila aj do života komunity irackých kresťanov žijúcich na Slovensku. V obci Výčapy-Opatovce, neďaleko Nitry, zastrešuje ich činnosť a pôsobenie občianske združenie Pok...
27.03.2020  
Prehľad posledných udalostí v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom - právny up-date k 27.3.2020
Naša advokátska kancelária neustále monitoruje všetky opatrenia, rozhodnutia a vyhlásenia vydané kompetentnými inštitúciami v súvislosti s ochorením COVID-19 na Slovensku. Prinášame Vám právny up-date...
16.03.2020  
Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 na Slovensku
V súvislosti s novým koronavírusom prinášame up-date právneho pohľadu na posledné udalosti týkajúce sa opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 na Slovensku.
13.03.2020  
Corona virus - preventívne opatrenia a základné upozornenia
Vážení klienti, vzhľadom na situáciu v súvislosti s koronavírusom v SR, aj naša kancelária pristúpila k opatreniam smerujúcim k prevencii rizika rozširovania nákazy. Z tohto dôvodu sme dočasne pozast...
04.02.2020  
Nové povinnosti obce voči jej najmladším obyvateľom
Deti, ako jeden z najzraniteľnejších článkov populácie, potrebujú pre svoj rozvoj a hru bezpečné miesta. Za takéto miesto možno jednoznačne určiť detské ihrisko. Otázkou však je, do akej miery sa bezp...