Tím

Mgr. Tomáš Vall
Mgr. Tomáš Vall
advokát

Tomáš Vall je absolventom Paneurópskej vysokej školy. Vo svojej praxi sa špecializuje na administráciu slovenských a zahraničných investičných fondov, pričom v tejto súvislosti poskytuje administrátorom investičných fondov komplexné právne poradenstvo pri realizovaných investíciách, všeobecnej korporátnej agende, investičnej stratégii a pri udržiavaní súladu činnosti fondov s relevantnými právnymi predpismi (compliance). Tomáš popri uvedenom poskytuje všeobecné právne poradenstvo v oblasti obchodného, občianskeho a pracovného práva, vrátane zastupovania klientov v súdnych sporoch s osobitným zameraním na náhradu škody, bezdôvodné obohatenie a v pracovnoprávnych sporoch. V neposlednom rade má významné skúsenosti s fungovaním orgánov verejnej správy zo svojho pôsobenia na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, kde sa aktívne podieľal na tvorbe viacerých právnych predpisov.

Právne poradenstvo poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.

11.05.2020  
FKI : Fondy kvalifikovaných investorov v podmienkach Českej republiky
V susednej Českej republike sú fondy kvalifikovaných investorov (ďalej ako „FKI“) v poslednom čase čoraz viac využívaným vehiklom investovania. Majú výhody, ktoré status FKI investorom prináša. Medzi...
29.10.2021  
Forma náhrady za zriadené zákonné vecné bremeno pod stavbami
Zákonodarca svojou činnosťou spôsobil obciam a mestám bolehlav už nejeden raz. Zákony, ktoré sa na prvý pohľad môžu zdať ako vhodné, sa neskôr ukážu ako nie celkom domyslené. Ak je však už takýto záko...