Tím

Mgr. Barbora Balunová
Mgr. Barbora Balunová
advokát

Barbora Balunová je absolventkou Univerzity Komenského v Bratislave a momentálne zastáva managing pozíciu v rámci kancelárie. Odborné znalosti a skúsenosti nadobudla v renomovanej medzinárodnej advokátskej kancelárii so sídlom v Bratislave, v ktorej pôsobila už počas svojho vysokoškolského štúdia.


Vo svojej praxi sa Barbora zameriava najmä na poskytovanie právneho poradenstva v oblasti energetiky. Má významné skúsenosti súvisiace so zastupovaním klientov pri share-deal či asset-deal akvizíciách tiež investičnými projektami /brownfield, greenfield/ v oblasti energetiky. Komplexné právne poradenstvo poskytuje Barbora svojim klientom pôsobiacim na energetickom trhu, najmä ohľadom distribúcie a dodávky elektrickej energie, plynu a tepla, výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, výroby elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou. 


Ďalšími prioritnými oblasťami, ktorým sa Barbora venuje, je poskytovanie právneho poradenstva pre miestne samosprávy a tretí sektor.


04.02.2020  
Nové povinnosti obce voči jej najmladším obyvateľom
Ministerstvo hospodárstva SR (ďalej ako „MH SR“) vo svojej tlačovej správe zo dňa 23.08.2019 uvádza, že sú evidované dlhodobo pretrvávajúce nedostatky v bezpečnosti detských ihrísk, cit.: „až približn...
06.08.2020  
Obec ako (spolu)vlastník stavby a stavebný úrad zároveň – narušenie ústavných princípov a riešenie stretu záujmov obce
Ako postupovať pri určovaní príslušnosti stavebného úradu za okolností, keď je obec stavebným úradom a zároveň aj navrhovateľom, stavebníkom, alebo vlastníkom stavby? Stavebný zákon (zákon č. 50/1976...
28.10.2020  
Ústavnosť nosenia rúška v dobe COVID-19
Na území Slovenska došlo dňa 6. marca 2020 k prvému potvrdenému prípadu nákazy na ochorenie COVID – 19. Od tohto obdobia vyhlásil Úrad verejného zdravia („ÚVZ“) na základe zákona o ochrane, podpore a...
30.10.2020  
Možnosť náhrady škody odberateľa od prevádzkovateľa prenosovej sústavy
V rámci Európskej únie rozlúskol dňa 08. októbra 2020 Európsky súdny dvor otázku ohľadom práva na náhradu škody priemyselnej fabriky v Holandsku. Stalo sa tak po masívnom výpadku dodávky elektrickej e...
31.08.2020  
Novela Zákona o energetickej efektívnosti
Prinášame Vám návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskorších predpisov („Zákon o EF“). Nová právna úprav...
25.06.2020  
Nové požiadavky cyber security v energetike
Dňa 01.04.2020 uplynulo dvojročné „prechodné“ obdobie od účinnosti zákona o kybernetickej bezpečnosti (zákon č. 69/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov), po uplynutí ktorého sa ustanovenia tohto zák...
11.12.2020  
Ústavný súd odmietol snahu vlády o exekučnú imunitu verejných nemocníc
Dňa 04.11. 2020 Ústavný súd SR rozhodol o ďalšej snahe zákonodarcu a vlády SR o nastolenie exekučnej imunity do konca roka 2020 pre majetok verejných zdravotníckych zariadení, ktorý je určený na posky...