Tím

Mgr. Barbora Balunová
Mgr. Barbora Balunová
advokát

Barbora Balunová je absolventkou Univerzity Komenského v Bratislave. Odborné znalosti a skúsenosti nadobudla už počas svojho vysokoškolského štúdia, kedy pôsobila v renomovanej advokátskej kancelárii so sídlom v Bratislave. Barbora má významné skúsenosti súvisiace so zastupovaním klientov pri share-deal a asset-deal akvizíciách. Vo svojej praxi sa popri poskytovaní všeobecného právneho poradenstva v oblasti občianskeho, obchodného práva a práva obchodných spoločností, zameriava najmä na poskytovanie právneho poradenstva v oblasti energetiky. Komplexné právne poradenstvo poskytuje klientom pôsobiacim na energetickom trhu vykonávajúcim činnosti v oblasti distribúcie a dodávky elektrickej energie a plynu, ako aj výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a výroby tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou. Ďalšou prioritnou oblasťou, ktorej sa Barbora venuje, je poskytovanie právneho poradenstva pre obce a mestá.

Právne poradenstvo poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.

04.02.2020  
Nové povinnosti obce voči jej najmladším obyvateľom
Ministerstvo hospodárstva SR (ďalej ako „MH SR“) vo svojej tlačovej správe zo dňa 23.08.2019 uvádza, že sú evidované dlhodobo pretrvávajúce nedostatky v bezpečnosti detských ihrísk, cit.: „až približn...
06.08.2020  
Obec ako (spolu)vlastník stavby a stavebný úrad zároveň – narušenie ústavných princípov a riešenie stretu záujmov obce
Ako postupovať pri určovaní príslušnosti stavebného úradu za okolností, keď je obec stavebným úradom a zároveň aj navrhovateľom, stavebníkom, alebo vlastníkom stavby? Stavebný zákon (zákon č. 50/1976...
28.10.2020  
Ústavnosť nosenia rúška v dobe COVID-19
Na území Slovenska došlo dňa 6. marca 2020 k prvému potvrdenému prípadu nákazy na ochorenie COVID – 19. Od tohto obdobia vyhlásil Úrad verejného zdravia („ÚVZ“) na základe zákona o ochrane, podpore a...
30.10.2020  
Možnosť náhrady škody odberateľa od prevádzkovateľa prenosovej sústavy
V rámci Európskej únie rozlúskol dňa 08. októbra 2020 Európsky súdny dvor otázku ohľadom práva na náhradu škody priemyselnej fabriky v Holandsku. Stalo sa tak po masívnom výpadku dodávky elektrickej e...
31.08.2020  
Novela Zákona o energetickej efektívnosti
Prinášame Vám návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskorších predpisov („Zákon o EF“). Nová právna úprav...
25.06.2020  
Nové požiadavky cyber security v energetike
Dňa 01.04.2020 uplynulo dvojročné „prechodné“ obdobie od účinnosti zákona o kybernetickej bezpečnosti (zákon č. 69/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov), po uplynutí ktorého sa ustanovenia tohto zák...
11.12.2020  
Ústavný súd odmietol snahu vlády o exekučnú imunitu verejných nemocníc
Dňa 04.11. 2020 Ústavný súd SR rozhodol o ďalšej snahe zákonodarcu a vlády SR o nastolenie exekučnej imunity do konca roka 2020 pre majetok verejných zdravotníckych zariadení, ktorý je určený na posky...