Tím

JUDr. Martina Lysinová, LL.M.
JUDr. Martina Lysinová, LL.M.
advokát

Martina Lysinová je absolventkou Univerzity Komenského v Bratislave. Počas vysokoškolského štúdia a následne aj po jeho skončení, pracovala na exekútorskom úrade, najskôr na pozícii asistent, neskôr na pozícii exekútorský koncipient. V roku 2011 začala pracovať ako advokátsky koncipient, pričom v roku 2014 úspešne absolvovala advokátske skúšky. Vo svojej praxi sa zameriava na rodinné právo, pracovné právo s akcentom na neplatné skončenie pracovného pomeru a správne právo, predovšetkým oblasť samosprávy a preneseného výkonu štátnej správy miest a obcí. Ďalej sa venuje uplatňovaniu a vymáhaniu pohľadávok, zastupovaniu poškodených v trestnom konaní, autorskému právu, príprave zmlúv podľa občianskeho a obchodného práva, ako aj ďalšej agende z občianskej a obchodno-právnej oblasti. Martina zabezpečovala právny servis pri developerských projektoch výstavby bytových domov.

Právne poradenstvo poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.

09.07.2020  
Úspory ako súčasť výživného?
Určenie výšky výživného na spotrebné náklady nie je bezhraničné. Podľa Ústavného súdu môžeme za odôvodnené potreby považovať aj tvorbu úspor, avšak peniaze musí rodič posielať na osobitný účet malolet...
11.08.2020  
Aké sú zákonné podmienky schvaľovania platov starostov?
Tiež ste si niekedy kládli otázku, podľa akých kritérií je schvaľovaný plat starostu alebo primátora? V prvom rade je potrebné povedať, že funkcia starostu je verejná funkcia, ktorá sa nevykonáva v pr...
24.08.2020  
Čo hovoria požiadavky na „dobrú správu“?
Pojem „dobrá správa“ v slovenskom právnom poriadku nie je jednoznačne definovaný. Môžeme si ho však vysvetľovať ako koncept základných pravidiel postupu a správania sa správneho orgánu hmotnoprávnej a...
20.04.2021  
Obchodný podiel ako súčasť bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Aj napriek skutočnosti, že sa inštitút bezpodielového spoluvlastníctva na prvý pohľad javí ako jednoduchý, prináša množstvo aplikačných problémov. Tieto aplikačné problémy sú následne riešené v praxi...
28.05.2021  
(Ne)rovnoprávnosť rodičovstva
Nastavenie legislatívnej úpravy vo veci výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom, pôsobí po normatívnej stránke dostatočne vyvážene a spravodlivo. Zákon o rodine upravuje okruh vzťahov...
27.05.2021  
Obec a Infozákon
Aj napriek skutočnosti, že od prijatia zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení platných predpisov, všeobecne známeho ako Infozákon, uplynulo už 21 rokov, neustále prináša v...