Súdne spory a rozhodcovské konania

Značnú časť našej agendy tvorí zastupovanie klientov pred všeobecnými súdmi, Ústavným súdom Slovenskej republiky, Európskym súdom pre ľudské práva, ako aj v konaniach vedených pred rozhodcovskými súdmi. Sporovú agendu v rámci advokátskej kancelárie má na starosti tím procesných právnikov, ktorí zastupujú domácich aj zahraničných klientov v občianskoprávnych, obchodnoprávnych a správnych konaniach.

Advokátska kancelária zastupuje svojich klientov v sporových i nesporových veciach z rôznorodých právnych oblastí, avšak najväčšie skúsenosti má so spormi o náhradu škody, vo veciach týkajúcich sa obchodných spoločností, ochrany vlastníckeho práva, práva duševného vlastníctva a pracovného práva. Právne služby poskytované našou advokátskou kanceláriou zahŕňajú, okrem samotného zastupovania klientov v súdnych konaniach, dôkladné posúdenie skutkového stavu, zhodnotenie silných a slabých stránok procesného postavenia klienta, navrhnutie možných riešení, zastupovanie klienta v rokovaniach pri mimosúdnom riešení sporu, vypracovanie všetkých typov podaní, vrátane predžalobných výziev, žalôb, návrhov, vyjadrení a riadnych, ako aj mimoriadnych opravných prostriedkov.

27.04.2020
Mestu Modra sme ušetrili takmer 300 tisíc Eur
Jednou z kľúčových oblastí špecializácie našej advokátskej kancelárie je aj komunálne právo. Obciam a mestám pomáhame zorientovať sa v spleti komplikovaných právnych predpisov, správou vecí verejných...
28.10.2020
Ústavnosť nosenia rúška v dobe COVID-19
Na území Slovenska došlo dňa 6. marca 2020 k prvému potvrdenému prípadu nákazy na ochorenie COVID – 19. Od tohto obdobia vyhlásil Úrad verejného zdravia („ÚVZ“) na základe zákona o ochrane, podpore a...