Obce, mestá a vyššie územné celky

V rámci poskytovaných služieb, sa advokátska kancelária osobitne zameriava na zabezpečenie právneho poradenstva svojim klientom - mestám a obciam, s ktorými dlhodobo spolupracuje. Poradenstvo zabezpečujeme najmä v oblasti stavebného práva, miestnych daní a poplatkov, priestupkového práva a práva sociálneho zabezpečenia. Naši právnici napomáhajú zefektívňovať rozhodovania i realizáciu všetkých súvisiacich úkonov a dokumentácie potrebnej na ich efektívnu a odbornú správu. Na základe požiadaviek, asistuje naša advokátska kancelária klientom pri otázkach týkajúcich sa nakladania s majetkom obce, riešenia komplikovaných vlastníckych vzťahov k pozemkom vhodným na rozvoj obce, príprave návrhov všeobecne záväzných nariadení, príprave podkladov na obecné, či mestské zastupiteľstvá, ako aj zastupovanie v iných oblastiach, podľa požiadaviek klientov.

19.02.2020
Vymedzenie priestoru pre venčenie psov a úprava voľného pohybu psov
Obec môže v rámci svojej kompetencie vydať všeobecne záväzné nariadenie, ktorým upraví podmienky voľného pohybu a vodenia psov na svojom území. Predmetným všeobecne záväzným nariadením má obec právo v...
27.04.2020
Mestu Modra sme ušetrili takmer 300 tisíc Eur
Jednou z kľúčových oblastí špecializácie našej advokátskej kancelárie je aj komunálne právo. Obciam a mestám pomáhame zorientovať sa v spleti komplikovaných právnych predpisov, správou vecí verejných...
04.02.2020
Nové povinnosti obce voči jej najmladším obyvateľom
Ministerstvo hospodárstva SR (ďalej ako „MH SR“) vo svojej tlačovej správe zo dňa 23.08.2019 uvádza, že sú evidované dlhodobo pretrvávajúce nedostatky v bezpečnosti detských ihrísk, cit.: „až približn...
11.08.2020
Aké sú zákonné podmienky schvaľovania platov starostov?
Tiež ste si niekedy kládli otázku, podľa akých kritérií je schvaľovaný plat starostu alebo primátora? V prvom rade je potrebné povedať, že funkcia starostu je verejná funkcia, ktorá sa nevykonáva v pr...
06.08.2020
Obec ako (spolu)vlastník stavby a stavebný úrad zároveň – narušenie ústavných princípov a riešenie stretu záujmov obce
Ako postupovať pri určovaní príslušnosti stavebného úradu za okolností, keď je obec stavebným úradom a zároveň aj navrhovateľom, stavebníkom, alebo vlastníkom stavby? Stavebný zákon (zákon č. 50/1976...
24.08.2020
Čo hovoria požiadavky na „dobrú správu“?
Pojem „dobrá správa“ v slovenskom právnom poriadku nie je jednoznačne definovaný. Môžeme si ho však vysvetľovať ako koncept základných pravidiel postupu a správania sa správneho orgánu hmotnoprávnej a...
20.10.2020
Začiatok konania o správnom delikte a trestanie vybraných priestupkov
„Procesný režim, v rámci ktorého sa prejednáva správny delikt, nie je pri všetkých kategóriách upravený rovnako. V zásade možno konštatovať, že okrem disciplinárnych deliktov, pri ktorých prejednávaní...