G-komponent

G-komponent

Zastupovali sme výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie v súdnych konaniach proti prevádzkovateľom distribučných sústav o vydanie bezdôvodného obohatenia z titulu úhrad poplatku za prístup do distribučnej sústavy (G-komponent)  v hodnote desiatok miliónov EUR.