27.03.2020

Prehľad posledných udalostí v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom - právny up-date k 27.3.2020

Prehľad posledných udalostí v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom - právny up-date k 27.3.2020

1. Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19: 

- v parlamente bol schválený 25.3., včera (26.3.2020) ho podpísala pani prezidentka;

- tento zákon upravuje viaceré zmeny, uvádzame ich v bodoch 2. až 6 nižšie;

- schválené znenie zákona počíta s jeho účinnosťou vyhlásením v zbierke zákonov;

- vo všeobecnosti návrh zákona pracuje s termínom 30. apríl 2020, avšak predkladateľ návrhu nevylučuje jeho predĺženie.


2. Plynutie lehôt:

- v období od vyhlásenia zákona až do 30. apríla, neplynú lehoty ustanovené právnymi predpismi v súkromnoprávnych vzťahoch, uplynutím ktorých by došlo k premlčaniu alebo k zániku práva;

- ak takáto lehota uplynula po 12. marci 2020 do účinnosti zákona, neskončí sa skôr ako za 30 dní po nadobudnutí účinnosti tohto zákona;

- s určitými výnimkami platia rovnaké pravidlá aj na plynutie procesných lehôt stanovených zákonom alebo súdom.


3. Súdne konania:

- v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu, budú súdy pojednávať len v nevyhnutnom rozsahu;

- ochrana zdravia môže byť dôvodom na vylúčenie verejnosti z pojednávania; z takéhoto pojednávania však bude povinné vyhotoviť a sprístupniť verejnosti zvukový záznam.


4. Insolvencia:

- lehota na podanie tzv. dlžníckeho návrhu na vyhlásenie konkurzu sa predlžuje z 30 na 60 dní v prípade, ak predĺženie nastalo v čase od 12. marca 2020 do 30. apríla 2020;

- v období do 30. apríla 2020 nemožno pristúpiť k výkonu záložného práva ani k výkonu dražby, a to pod hrozbou neplatnosti týchto úkonov.


5. Rozhodovanie per rollam

- kolektívne orgány právnických osôb môžu prijímať rozhodnutia elektronickými prostriedkami (tzv. per rollam rozhodovanie) aj v prípade, že takýto spôsob nie je upravený v ich interných korporátnych predpisoch;

- na konanie sa primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka upravujúce hlasovanie na valnom zhromaždení akciovej spoločnosti per rollam.


6. Obmedzenie limitácií v rámci verejného obstarávania:

- zákon ďalej zavádza výnimku z povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora vo verejnom obstarávaní v prípade obstarávania tovarov ako sú ochranné rúška, respirátory, či testovacie sady a pod, ak sú zároveň splnené podmienky pre priame rokovacie konanie z dôvodu mimoriadnej udalosti.


7. Dáta od mobilných operátorov:

- zákon umožňuje UVZ SR zber, spracúvanie a uchovávanie dát od mobilných operátorov v čase mimoriadnej situácie a počas núdzového stavu;

- zber, spracúvanie a uchovávanie dát je UVZ SR oprávnený vykonávať v záujme ochrany života a zdravia, a to aj v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie, počas trvania mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu najdlhšie však do 31.12.2020.


8. Usmernenie k nakladaniu s odpadom:

- zároveň dávame do pozornosti, že Ministerstvo životného prostredia SR, zverejnilo na svojej webovej stránke Usmernenie k nakladaniu s odpadom v kontexte šírenia koronavírusu;

- v súvislosti s opatreniami vydanými ÚVZ SR, prevádzky, v ktorých dochádza k priamemu kontaktu so zákazníkmi v oblasti nakladania s odpadom (prevádzky zberných dvorov a výkupne odpadov), nie je možné prevádzkovať;

- použité ochranné prostriedky, ktoré vznikajú občanom v domácnosti alebo zamestnancom v bežných prevádzkach (rúška, respirátory, rukavice, vreckovky) sa likvidujú ako bežný odpad. Špeciálny postup sa tu teda neuplatňuje. Tento odpad sa ukladá len do zmesového odpadu.

19.10.2020  
COVID-19: AKTUALIZÁCIA OPATRENÍ A DÔLEŽITÝCH INFORMÁCIÍ PRE MESIAC OKTÓBER
Prinášame Vám súhrn zmien, ktoré ustanovil Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v mesiaci október 2020 v súvislosti so situáciou spôsobenou vírusom COVID-19:
08.10.2020  
Obchodný zákonník: Najdôležitejšie zmeny od 1.10.2020
Do pozornosti Vám dávame prehľad zmien, ktoré prináša novela Obchodného zákonníka, účinná od 01. 10. 2020. Medzi hlavné zmeny patrí:
01.10.2020  
COVID-19: OPATRENIA A DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE MESIAC OKTÓBER (VYHLÁSENIE NÚDZOVÉHO STAVU)
Kvôli situácii spôsobenej ochorením COVID-19, Vláda Slovenskej republiky svojim uznesením č. 587 z 30. septembra 2020 vyhlásila núdzový stav, a to s účinnosťou od 1. októbra 2020 na obdobie 45 dní. S...
24.09.2020  
Zaradenie Českej republiky medzi tzv. „červené krajiny“ a nový režim pre „pendlerov“
V nadväznosti na situáciu spôsobenú ochorením COVID-19 a zaradenie Českej republiky medzi tzv. „červené krajiny“, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky opatrením ustanovil od 18.9.2020 do...
16.09.2020  
Aktualizácia prijatých „korona opatrení“ pre mesiac september 2020
V súvislosti so situáciou spôsobenou vírusom COVID-19, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ustanovil v priebehu mesiaca september 2020 nasledovné zmeny: 1. Nové povinnosti pre prevádzko...
31.08.2020  
Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pre mesiac september 2020
V súvislosti so situáciou spôsobenou vírusom COVID-19, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ustanovil pre mesiac september 2020 nasledovné zmeny:
14.08.2020  
114 opatrení prijatých na pomoc podnikateľskému prostrediu
Dňa 20.07.2020 bol prezidentkou Slovenskej republiky schválený balíček 114 opatrení na pomoc podnikateľskému prostrediu. Ide o opatrenia, ktoré boli prijaté formou osemdesiatich noviel zákonov a trid...
07.08.2020  
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 193/2020 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii
Novelou Obchodného zákonníka, účinnou od 01.10.2020, dochádza k úprave ustanovení týkajúcich sa likvidácie spoločností. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 193/2020 Z. z. priamo nadväzuje na predm...
25.07.2020  
BANKOVÉ STIMULY AKO LIEK NA EKONOMICKÚ KORONAKRÍZU
Prečo sa po každej kríze musia podporovať banky a aký veľký môže byť štátny deficit? Koronakríza otvorila mnohé ďalšie otázky. Odpovede na ne a liek na súčasný ekonomický stav ponúkol R. Roško v disku...
13.07.2020  
Pozor, tento rok sa termín na darovanie 2 % z dane v súvislosti s aktuálnou situáciou šíriaceho koronavírusu posúva!
Finančná správa totiž umožnila daňovníkom, v súvislosti so sťaženými podmienkami vyvolanými ochorením COVID-19, posunúť popri iných daňových termínoch aj lehotu na darovanie percent z dane. A to aj v...
30.06.2020  
DŇA 18.6.2020 NADOBUDOL ÚČINNOSŤ ZÁKON Č. 158/2020 Z.Z., KTORÝM SA MENIA A DOPĹŇAJÚ NIEKTORÉ ZÁKONY V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA
Na základe uvedeného zákona bol novelizovaný aj zákon č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia,...
24.06.2020  
Vybrané zmeny v Obchodnom zákonníku účinné od 01.10.2020: Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti
V nadväznosti na prijatú novelu Obchodného zákonníka (zákon č. 390/2019 Z.z.) a za účelom vytvárania stavu právnej istoty tretích osôb, nebude od 01.10.2020 vôbec možné zapisovať do obchodného registr...
25.06.2020  
Požiadavky cyber security v energetike
Dňa 1. 4. 2020 uplynulo dvojročné „prechodné“ obdobie od účinnosti zákona o kybernetickej bezpečnosti (zákon č. 69/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov), po uplynutí ktorého sa ustanovenia tohto zá...
09.06.2020  
Novela pravidiel fungovania trhu s elektrinou a plynom (Vyhláška ÚRSO č. 24/2013 Z. Z.)
V dôsledku prijatia novelizovaného znenia Pravidielfungovania trhu s elektrinou a plynom došlo k úprave spôsobu stanovenia ceny za regulačnú elektrinu, ktorý je upravený v § 9 ods. 4. V súvislosti so...
30.04.2020  
Nárok na zvýhodnené úvery v časoch pandémie COVID-19
Zvýhodnené úvery poskytuje v súčasnom období šírenia koronavírusu, ako finančný a ekonomický stimul, niekoľko bánk. Prijímateľmi finančnej pomoci majú byť malé a stredné podniky a SZČO. Radi by sme Vá...
27.04.2020  
MESTU MODRA SME UŠETRILI TAKMER 300 TISÍC EUR
Jednou z kľúčových oblastí špecializácie našej advokátskej kancelárie je aj komunálne právo. Obciam a mestám pomáhame zorientovať sa v spleti komplikovaných právnych predpisov, správou vecí verejných...
05.04.2020  
Podporujeme:Šitie rúšok dáva prácu ľudom so sociálnym a zdravotným znevýhodnením
Nákaza koronavírusu COVID-19 vstúpila aj do života komunity irackých kresťanov žijúcich na Slovensku. V obci Výčapy-Opatovce, neďaleko Nitry, zastrešuje ich činnosť a pôsobenie občianske združenie Pok...
16.03.2020  
Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 na Slovensku
V súvislosti s novým koronavírusom prinášame up-date právneho pohľadu na posledné udalosti týkajúce sa opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 na Slovensku.
13.03.2020  
Corona virus - preventívne opatrenia a základné upozornenia
Vážení klienti, vzhľadom na situáciu v súvislosti s koronavírusom v SR, aj naša kancelária pristúpila k opatreniam smerujúcim k prevencii rizika rozširovania nákazy. Z tohto dôvodu sme dočasne pozast...
04.02.2020  
Nové povinnosti obce voči jej najmladším obyvateľom
Deti, ako jeden z najzraniteľnejších článkov populácie, potrebujú pre svoj rozvoj a hru bezpečné miesta. Za takéto miesto možno jednoznačne určiť detské ihrisko. Otázkou však je, do akej miery sa bezp...