16.03.2020

Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 na Slovensku

Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 na Slovensku

1.) MIMORIADNA SITUÁCIA a NÚDZOVÝ STAV

Vo večerných hodinách, dňa 15.03.2020, vyhlásila vláda SR núdzový stav „na uloženie pracovnej povinnosti výkonu zdravotnej starostlivosti a zákazu na štrajk niektorých zamestnancov“ na obdobie 14 kalendárnych dní.

Tzn. vyhlásený núdzový stav sa týka LEN zdravotníctva, zdravotníckych pracovníkov a zdravotníckych zariadení.

Počas núdzového stavu je možné obmedziť práva a slobody fyzických a právnických osôb, vrátane tých garantovaných Ústavou SR, ako aj nariadiť pracovnú povinnosť alebo dodávku určitých služieb.

V súčasnosti (odo dňa 12.03.2020 od 06.00 hod) je na celom území SR vyhlásená mimoriadna situácia z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa.

Počas mimoriadnej situácie nie je možné v súlade so zákonom obmedziť práva a slobody fyzických a právnických osôb; príslušné orgány sú však oprávnené v určitom rozsahu požadovať vstup na nehnuteľnosť, môžu tiež uložiť určité obmedzenia a vyžadovať poskytnutie vecných prostriedkov potrebných na civilnú ochranu počas mimoriadnej situácie.


2.) ZATVORENIE PREVÁDZOK

Dňa 15.03.2020 vydal Úrad verejného zdravotníctva SR („UVZ SR“) na základe poverenia vlády SR opatrenie č. OLP/2595/2020 („Opatrenie UVZ SR“), v zmysle ktorého majú byť odo dňa 16.03.2020 od 06.00 hod. na obdobie 14 kalendárnych dní, zatvorené všetky maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytovania služieb, s výnimkou taxatívne vymedzených prevádzok, a to: 

(1.) predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely;

(2.) lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok;

(3.) predajní drogérie;

(4.) čerpacích staníc pohonných hmôt a palív;

(5.) predajní novín a tlačovín;

(6.) predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií;

(7.) prevádzok telekomunikačných operátorov;

(8.) prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením;

(9.) prevádzok poštových, bankových a poisťovacích služieb;

(10.) prevádzok internetových obchodov (e-shop) a donáškových služieb.

V tejto súvislosti si však dovoľujeme poukázať na skutočnosť, že termín „prevádzka služieb“ nie je definovaný, tak v predmetnom opatrení UVZ SR, ako ani v súvisiacich právnych predpisoch.

V zmysle telefonickej konzultácie s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Bratislave, ktorý bude vykonávať kontrolu dodržiavania Opatrenia UVZ SR, je zrejmé, že kontrolné orgány si tento termín „prevádzka služieb“ budú vykladať pomerne široko, a to s ohľadom na účel prijatého Opatrenia UVZ SR: „Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zdôrazňuje, že cieľom opatrenia je ochrana zdravia ľudí a predchádzanie úmrtiam.“ Do tejto chvíle však UVZ SR ani regionálne úrady neposkytli žiadne písomné stanovisko alebo vysvetlenie k výkladu Opatrenia UVZ SR, prípadne k termínu „prevádzka služieb“.

Z uvedeného dôvodu ponechávame na Vašom obchodnom zvážení uzatvorenie alebo nezatvorenie Vašej spoločnosti a jej činností na najbližších 14 kalendárnych dní.


3.) KONTROLY A POKUTY

V zmysle medializovaných informácií si Vás dovoľujeme upozorniť, že zo strany kompetentných orgánov je vykonávaná kontrola dodržiavania opatrení, nariadení, obmedzení nariadených UVZ SR, v súvislosti so zamedzením šírenia vírusu. Taktiež podľa medializovaných informácií je možné očakávať uloženie pokuty za priestupky na hornej hranici stanovenej zákonom.

V nadväznosti na vyššie uvedené Opatrenie UVZ SR o zatvorení určitých prevádzok, si tiež dovoľujeme upozorniť, že z dôvodu porušenia tohto Opatrenia UVZ SR je v zmysle ustanovenia § 57 ods. 41 zákona č. 355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, možné uložiť pokutu až do výšky 20.000 EUR.

V prípade akýchkoľvek konkrétnych otázok, vrátane pracovno-právnych, týkajúcich sa Vašej spoločnosti alebo prevádzky, sa neváhajte obrátiť na našu kanceláriu, resp. na Vašu obvyklú kontaktnú osobu.

19.10.2020  
COVID-19: AKTUALIZÁCIA OPATRENÍ A DÔLEŽITÝCH INFORMÁCIÍ PRE MESIAC OKTÓBER
Prinášame Vám súhrn zmien, ktoré ustanovil Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v mesiaci október 2020 v súvislosti so situáciou spôsobenou vírusom COVID-19:
08.10.2020  
Obchodný zákonník: Najdôležitejšie zmeny od 1.10.2020
Do pozornosti Vám dávame prehľad zmien, ktoré prináša novela Obchodného zákonníka, účinná od 01. 10. 2020. Medzi hlavné zmeny patrí:
01.10.2020  
COVID-19: OPATRENIA A DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE MESIAC OKTÓBER (VYHLÁSENIE NÚDZOVÉHO STAVU)
Kvôli situácii spôsobenej ochorením COVID-19, Vláda Slovenskej republiky svojim uznesením č. 587 z 30. septembra 2020 vyhlásila núdzový stav, a to s účinnosťou od 1. októbra 2020 na obdobie 45 dní. S...
24.09.2020  
Zaradenie Českej republiky medzi tzv. „červené krajiny“ a nový režim pre „pendlerov“
V nadväznosti na situáciu spôsobenú ochorením COVID-19 a zaradenie Českej republiky medzi tzv. „červené krajiny“, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky opatrením ustanovil od 18.9.2020 do...
16.09.2020  
Aktualizácia prijatých „korona opatrení“ pre mesiac september 2020
V súvislosti so situáciou spôsobenou vírusom COVID-19, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ustanovil v priebehu mesiaca september 2020 nasledovné zmeny: 1. Nové povinnosti pre prevádzko...
31.08.2020  
Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pre mesiac september 2020
V súvislosti so situáciou spôsobenou vírusom COVID-19, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ustanovil pre mesiac september 2020 nasledovné zmeny:
14.08.2020  
114 opatrení prijatých na pomoc podnikateľskému prostrediu
Dňa 20.07.2020 bol prezidentkou Slovenskej republiky schválený balíček 114 opatrení na pomoc podnikateľskému prostrediu. Ide o opatrenia, ktoré boli prijaté formou osemdesiatich noviel zákonov a trid...
07.08.2020  
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 193/2020 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii
Novelou Obchodného zákonníka, účinnou od 01.10.2020, dochádza k úprave ustanovení týkajúcich sa likvidácie spoločností. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 193/2020 Z. z. priamo nadväzuje na predm...
25.07.2020  
BANKOVÉ STIMULY AKO LIEK NA EKONOMICKÚ KORONAKRÍZU
Prečo sa po každej kríze musia podporovať banky a aký veľký môže byť štátny deficit? Koronakríza otvorila mnohé ďalšie otázky. Odpovede na ne a liek na súčasný ekonomický stav ponúkol R. Roško v disku...
13.07.2020  
Pozor, tento rok sa termín na darovanie 2 % z dane v súvislosti s aktuálnou situáciou šíriaceho koronavírusu posúva!
Finančná správa totiž umožnila daňovníkom, v súvislosti so sťaženými podmienkami vyvolanými ochorením COVID-19, posunúť popri iných daňových termínoch aj lehotu na darovanie percent z dane. A to aj v...
30.06.2020  
DŇA 18.6.2020 NADOBUDOL ÚČINNOSŤ ZÁKON Č. 158/2020 Z.Z., KTORÝM SA MENIA A DOPĹŇAJÚ NIEKTORÉ ZÁKONY V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA
Na základe uvedeného zákona bol novelizovaný aj zákon č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia,...
24.06.2020  
Vybrané zmeny v Obchodnom zákonníku účinné od 01.10.2020: Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti
V nadväznosti na prijatú novelu Obchodného zákonníka (zákon č. 390/2019 Z.z.) a za účelom vytvárania stavu právnej istoty tretích osôb, nebude od 01.10.2020 vôbec možné zapisovať do obchodného registr...
25.06.2020  
Požiadavky cyber security v energetike
Dňa 1. 4. 2020 uplynulo dvojročné „prechodné“ obdobie od účinnosti zákona o kybernetickej bezpečnosti (zákon č. 69/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov), po uplynutí ktorého sa ustanovenia tohto zá...
09.06.2020  
Novela pravidiel fungovania trhu s elektrinou a plynom (Vyhláška ÚRSO č. 24/2013 Z. Z.)
V dôsledku prijatia novelizovaného znenia Pravidielfungovania trhu s elektrinou a plynom došlo k úprave spôsobu stanovenia ceny za regulačnú elektrinu, ktorý je upravený v § 9 ods. 4. V súvislosti so...
30.04.2020  
Nárok na zvýhodnené úvery v časoch pandémie COVID-19
Zvýhodnené úvery poskytuje v súčasnom období šírenia koronavírusu, ako finančný a ekonomický stimul, niekoľko bánk. Prijímateľmi finančnej pomoci majú byť malé a stredné podniky a SZČO. Radi by sme Vá...
27.04.2020  
MESTU MODRA SME UŠETRILI TAKMER 300 TISÍC EUR
Jednou z kľúčových oblastí špecializácie našej advokátskej kancelárie je aj komunálne právo. Obciam a mestám pomáhame zorientovať sa v spleti komplikovaných právnych predpisov, správou vecí verejných...
05.04.2020  
Podporujeme:Šitie rúšok dáva prácu ľudom so sociálnym a zdravotným znevýhodnením
Nákaza koronavírusu COVID-19 vstúpila aj do života komunity irackých kresťanov žijúcich na Slovensku. V obci Výčapy-Opatovce, neďaleko Nitry, zastrešuje ich činnosť a pôsobenie občianske združenie Pok...
27.03.2020  
Prehľad posledných udalostí v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom - právny up-date k 27.3.2020
Naša advokátska kancelária neustále monitoruje všetky opatrenia, rozhodnutia a vyhlásenia vydané kompetentnými inštitúciami v súvislosti s ochorením COVID-19 na Slovensku. Prinášame Vám právny up-date...
13.03.2020  
Corona virus - preventívne opatrenia a základné upozornenia
Vážení klienti, vzhľadom na situáciu v súvislosti s koronavírusom v SR, aj naša kancelária pristúpila k opatreniam smerujúcim k prevencii rizika rozširovania nákazy. Z tohto dôvodu sme dočasne pozast...
04.02.2020  
Nové povinnosti obce voči jej najmladším obyvateľom
Deti, ako jeden z najzraniteľnejších článkov populácie, potrebujú pre svoj rozvoj a hru bezpečné miesta. Za takéto miesto možno jednoznačne určiť detské ihrisko. Otázkou však je, do akej miery sa bezp...