08.10.2020

Obchodný zákonník: Najdôležitejšie zmeny od 1.10.2020

Obchodný zákonník: Najdôležitejšie zmeny od 1.10.2020

Prinášame Vám prehľad zmien, ktoré prináša novela Obchodného zákonníka, účinná od 01. 10. 2020. 

Medzi hlavné zmeny patrí:

• Elektronizácia Obchodného registra Slovenskej republiky

Návrhy a dokumenty bude možné podávať do obchodného registra výlučne elektronickou formou a na listinné návrhy a dokumenty sa od 1.10.2020 nebude prihliadať. Jedinou výnimkou budú listiny, ktorých veľkosť a povaha neumožňuje podanie v elektronickej podobe.

• Súhlas vlastníka nehnuteľnosti pri zmene sídla

Pri návrhu na zápis zmeny sídla sa vyžaduje písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti, ktorý musí byť po novom úradne osvedčený, inak by bol návrh na zápis zmeny sídla do obchodného registra odmietnutý. V prípade viacerých podielových spoluvlastníkov nehnuteľnosti postačuje, keď súhlas podpíše väčšina podielových spoluvlastníkov, ktorá sa počíta podľa veľkosti spoluvlastníckych podielov.

Ak právo na užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla vyplýva z katastra nehnuteľností, písomný súhlas nebude potrebný.

• Zápis doplňujúcich údajov o fyzických osobách

Pri fyzických osobách, ktoré sú zároveň spoločníkmi alebo jedinými akcionármi, sa pri zápise do obchodného registra zaviedla povinnosť zapísať aj dátum narodenia a rodné číslo, resp. iný identifikačný údaj, ak rodné číslo nebolo pridelené (napr. rakúski štátni občania). Povinnosť doplnenia iného identifikačného údaju sa vzťahuje aj na štatutárne orgány alebo členov štatutárnych orgánov, vedúcich organizačných zložiek podnikov, prokuristov, členov dozorného orgánu, likvidátorov, správcov na výkon nútenej správy a ich zástupcov, vedúcich podnikov alebo organizačných zložiek podnikov zahraničných osôb. Tieto osobné údaje sa nebudú zverejňovať. Doplnenie, resp. zosúladenie zápisu nových údajov bude potrebné podať pri najbližšom návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov po 30.09.2021, najneskôr do 30.09.2022.

• Porušenie povinnosti uložiť účtovnú závierku včas ako dôvod zrušenia spoločnosti

Podľa nového znenia zákona platí, že súd aj bez návrhu rozhodne o zrušení obchodnej spoločnosti, ak je spoločnosť v omeškaní so splnením povinnosti uložiť účtovnú závierku viac ako šesť mesiacov. Obchodné spoločnosti sú povinné vložiť mimoriadnu a aj riadnu účtovnú závierku do zbierky listín, a to do 9 mesiacov odo dňa jej zostavenia. A teda platí, že ak spoločnosť nevloží účtovnú závierku do zbierky ani v dodatočnej šesťmesačnej lehote (a teda do 15 mesiacov od jej vyhotovenia), nasleduje právny následok zrušenia spoločnosti súdom.

• Likvidácia obchodných spoločností

Novela zmenila aj okamih vstúpenia spoločnosti do likvidácie, a teda s účinnosťou od 1.10.2020 spoločnosť vstúpi do likvidácie až zápisom likvidátora do obchodného registra a nie dňom uvedenom v rozhodnutí o zrušení spoločnosti.

Pred zápisom likvidátora do obchodného registra musí byť zložený preddavok na likvidáciu vo výške 1.500 EUR a to do notárskej úschovy. Preddavok bude slúžiť ako odmena a náhrada výdavkov likvidátora.

Likvidátorom môže byť len osoba, ktorá je zapísaná do zoznamu správcov vedeného podľa osobitného zákona - správca konkurznej podstaty alebo iná osoba, ak je zapísaná v registri fyzických osôb a zároveň môže byť ustanovená za člena štatutárneho orgánu spoločnosti.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo konkrétnejších informácií, sme Vám plne k dispozícii.
19.10.2020  
COVID-19: AKTUALIZÁCIA OPATRENÍ A DÔLEŽITÝCH INFORMÁCIÍ PRE MESIAC OKTÓBER
Prinášame Vám súhrn zmien, ktoré ustanovil Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v mesiaci október 2020 v súvislosti so situáciou spôsobenou vírusom COVID-19:
01.10.2020  
COVID-19: OPATRENIA A DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE MESIAC OKTÓBER (VYHLÁSENIE NÚDZOVÉHO STAVU)
Kvôli situácii spôsobenej ochorením COVID-19, Vláda Slovenskej republiky svojim uznesením č. 587 z 30. septembra 2020 vyhlásila núdzový stav, a to s účinnosťou od 1. októbra 2020 na obdobie 45 dní. S...
24.09.2020  
Zaradenie Českej republiky medzi tzv. „červené krajiny“ a nový režim pre „pendlerov“
V nadväznosti na situáciu spôsobenú ochorením COVID-19 a zaradenie Českej republiky medzi tzv. „červené krajiny“, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky opatrením ustanovil od 18.9.2020 do...
16.09.2020  
Aktualizácia prijatých „korona opatrení“ pre mesiac september 2020
V súvislosti so situáciou spôsobenou vírusom COVID-19, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ustanovil v priebehu mesiaca september 2020 nasledovné zmeny: 1. Nové povinnosti pre prevádzko...
31.08.2020  
Novela Zákona o energetickej efektívnosti
Prinášame Vám návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskorších predpisov („Zákon o EF“). Nová právna úprav...
31.08.2020  
Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pre mesiac september 2020
V súvislosti so situáciou spôsobenou vírusom COVID-19, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ustanovil pre mesiac september 2020 nasledovné zmeny:
14.08.2020  
114 opatrení prijatých na pomoc podnikateľskému prostrediu
Dňa 20.07.2020 bol prezidentkou Slovenskej republiky schválený balíček 114 opatrení na pomoc podnikateľskému prostrediu. Ide o opatrenia, ktoré boli prijaté formou osemdesiatich noviel zákonov a trid...
07.08.2020  
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 193/2020 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii
Novelou Obchodného zákonníka, účinnou od 01.10.2020, dochádza k úprave ustanovení týkajúcich sa likvidácie spoločností. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 193/2020 Z. z. priamo nadväzuje na predm...
25.07.2020  
BANKOVÉ STIMULY AKO LIEK NA EKONOMICKÚ KORONAKRÍZU
Prečo sa po každej kríze musia podporovať banky a aký veľký môže byť štátny deficit? Koronakríza otvorila mnohé ďalšie otázky. Odpovede na ne a liek na súčasný ekonomický stav ponúkol R. Roško v disku...
13.07.2020  
Pozor, tento rok sa termín na darovanie 2 % z dane v súvislosti s aktuálnou situáciou šíriaceho koronavírusu posúva!
Finančná správa totiž umožnila daňovníkom, v súvislosti so sťaženými podmienkami vyvolanými ochorením COVID-19, posunúť popri iných daňových termínoch aj lehotu na darovanie percent z dane. A to aj v...
30.06.2020  
DŇA 18.6.2020 NADOBUDOL ÚČINNOSŤ ZÁKON Č. 158/2020 Z.Z., KTORÝM SA MENIA A DOPĹŇAJÚ NIEKTORÉ ZÁKONY V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA
Na základe uvedeného zákona bol novelizovaný aj zákon č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia,...
24.06.2020  
Vybrané zmeny v Obchodnom zákonníku účinné od 01.10.2020: Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti
V nadväznosti na prijatú novelu Obchodného zákonníka (zákon č. 390/2019 Z.z.) a za účelom vytvárania stavu právnej istoty tretích osôb, nebude od 01.10.2020 vôbec možné zapisovať do obchodného registr...
25.06.2020  
Požiadavky cyber security v energetike
Dňa 1. 4. 2020 uplynulo dvojročné „prechodné“ obdobie od účinnosti zákona o kybernetickej bezpečnosti (zákon č. 69/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov), po uplynutí ktorého sa ustanovenia tohto zá...
09.06.2020  
Novela pravidiel fungovania trhu s elektrinou a plynom (Vyhláška ÚRSO č. 24/2013 Z. Z.)
V dôsledku prijatia novelizovaného znenia Pravidielfungovania trhu s elektrinou a plynom došlo k úprave spôsobu stanovenia ceny za regulačnú elektrinu, ktorý je upravený v § 9 ods. 4. V súvislosti so...
30.04.2020  
Nárok na zvýhodnené úvery v časoch pandémie COVID-19
Zvýhodnené úvery poskytuje v súčasnom období šírenia koronavírusu, ako finančný a ekonomický stimul, niekoľko bánk. Prijímateľmi finančnej pomoci majú byť malé a stredné podniky a SZČO. Radi by sme Vá...
27.04.2020  
MESTU MODRA SME UŠETRILI TAKMER 300 TISÍC EUR
Jednou z kľúčových oblastí špecializácie našej advokátskej kancelárie je aj komunálne právo. Obciam a mestám pomáhame zorientovať sa v spleti komplikovaných právnych predpisov, správou vecí verejných...
05.04.2020  
Podporujeme:Šitie rúšok dáva prácu ľudom so sociálnym a zdravotným znevýhodnením
Nákaza koronavírusu COVID-19 vstúpila aj do života komunity irackých kresťanov žijúcich na Slovensku. V obci Výčapy-Opatovce, neďaleko Nitry, zastrešuje ich činnosť a pôsobenie občianske združenie Pok...
27.03.2020  
Prehľad posledných udalostí v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom - právny up-date k 27.3.2020
Naša advokátska kancelária neustále monitoruje všetky opatrenia, rozhodnutia a vyhlásenia vydané kompetentnými inštitúciami v súvislosti s ochorením COVID-19 na Slovensku. Prinášame Vám právny up-date...
16.03.2020  
Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 na Slovensku
V súvislosti s novým koronavírusom prinášame up-date právneho pohľadu na posledné udalosti týkajúce sa opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 na Slovensku.
13.03.2020  
Corona virus - preventívne opatrenia a základné upozornenia
Vážení klienti, vzhľadom na situáciu v súvislosti s koronavírusom v SR, aj naša kancelária pristúpila k opatreniam smerujúcim k prevencii rizika rozširovania nákazy. Z tohto dôvodu sme dočasne pozast...
04.02.2020  
Nové povinnosti obce voči jej najmladším obyvateľom
Deti, ako jeden z najzraniteľnejších článkov populácie, potrebujú pre svoj rozvoj a hru bezpečné miesta. Za takéto miesto možno jednoznačne určiť detské ihrisko. Otázkou však je, do akej miery sa bezp...