30.09.2021

Novinky v energetike

Novinky v energetike

1. Novela vyhlášky k zákonu o energetickej hospodárnosti budov

 • Navrhovaná vyhláška, ktorou sa mení vyhláška č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov (ďalej len „návrh vyhlášky) zohľadňuje zmenu výpočtu rozpätia jednotlivých energetických tried ako referenčnej hodnoty (RH) na účely zatrieďovania budov pri energetickej certifikácii pre každú kategóriu budov podľa § 3 ods. 5 zákona č. 555/2005 Z. z., a pre každé miesto spotreby energie v budove, celkovú potrebu energie budovy a globálny ukazovateľ – primárna energia.
 • Výpočet RH sa uskutočňuje v súlade s vnútroštátnou metodikou výpočtu a podľa normy vypracovanej na základe udelenému Európskemu výboru pre normalizáciu (CEN).
 • Príloha č. 3 k návrhu vyhlášky uvádza okrem konkrétnych hodnôt škály jednotlivých energetických tried pre všetky miesta spotreby energie, celkovej potrebu energie budovy a globálneho ukazovateľa, aj poznámky s aktualizovanými odkazmi na technické normy 2. generácie, ktoré sa použijú pri výpočte potreby energie na hodnotenie energetickej hospodárnosti budovy.
 • Medzirezortné pripomienkové konanie (MPK) prebiehalo do 27. augusta 2021. V rámci MPK bolo vznesených 47 pripomienok, z čoho takmer polovicu (20 pripomienok) tvorili zásadné pripomienky.
 • Účinnosť návrhu vyhlášky sa navrhuje od 1. januára 2022.


2. Návrh smernice o energetickej efektívnosti

 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti (ENEF) bola opakovane podstatným spôsobom zmenená. Vzhľadom na nové zmeny je vhodné v záujme prehľadnosti túto smernicu prepracovať. Z toho dôvodu bol dňa 10. septembra 2021 publikovaný prepracovaný návrh smernice ENEF.
 • Na základe predkladaného návrhu by predmetná smernica mala predstavovať významný predpoklad dosahovania pokroku smerom ku klimatickej neutralite do roku 2050, pričom ENEF sa tu má vnímať ako samostatný zdroj energie. Kľúčovú úlohu ENEF podporuje zásada prvoradosti ENEF.
 • Návrh sa zameriava sa na úspory energie vo verejnom sektore, a to aj prostredníctvom povinností v oblasti každoročnej obnovy verejných budov, a zohľadňuje sa v ňom ENEF pri obstarávaní tovaru, služieb, prác a budov. Vzhľadom k uvedenému, Komisia začala preskúmanie smernice o energetickej hospodárnosti budov, s cieľom predložiť návrh do konca roka 2021.
 • Prepracovaný návrh smernice ENEF nadobudne účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie – o ďalšom vývoji a výsledkoch rokovaní Vás budeme informovať.

3. Návrh revízie smernice o obnoviteľných zdrojoch energie

 • V Európskej zelenej dohode sa stanovuje cieľ dosiahnuť v roku 2050 klimatickú neutralitu. Tento cieľ si vyžaduje dosiahnuť do roku 2030 zníženie emisií skleníkových plynov o 55 %. To si zas vyžaduje výrazne vyšší podiel obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v integrovanom energetickom systéme.
 • Súčasný cieľ Európskej únie (EÚ), najmenej 32 % podielu energie z obnoviteľných zdrojov do roku 2030, stanovený v pôvodnom znení smernici o OZE, už v súčasnosti nie je dostatočný a podľa plánu cieľov v oblasti klímy sa musí zvýšiť na 38 – 40 %. Na základe uvedeného sa navrhuje revízia smernice o OZE.
 • Smernica o OZE je hlavným nástrojom EÚ venovaným podpore energie z obnoviteľných zdrojov, vzhľadom na jej relatívne nedávne prijatie sa toto preskúmanie smernice obmedzuje na to, čo sa považuje na najnevyhnutnejšie, a to napríklad:
 1. vymedzenie pojmov (zmení sa vymedzenie existujúcich pojmov obnoviteľné palivá nebiologického pôvodu a určená hodnota, a pridáva sa nové vymedzenie pojmov),
 2. aktualizuje sa cieľ pre EÚ do roku 2030 spočívajúci v najmenej 40 % podiele energie z OZE,
 3. aktualizuje sa metóda výpočtu podielu energie z OZE,
 4. dopĺňa sa nový článok o začleňovaní energie z obnoviteľných zdrojov a podporných opatreniach na začleňovanie vykurovania a chladenia v budovách, pričom tento nový článok obsahuje nový orientačný cieľ EÚ v oblasti OZE v budovách do roku 2030 na úrovni 49 %,
 5. a ďalšie úpravy.

• Smernica nadobudne účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku EÚ; dátum jej účinnosti preto ešte nemožno špecifikovať.


4. Nariadenie, ktorým sa zriaďuje Sociálno-klimatický fond

 • Európska zelená dohoda (EZD) zaviedla transformáciu EÚ na udržateľnú a prosperujúcejšiu spoločnosť s moderným a konkurencieschopným hospodárstvom, efektívne využívajúcim zdroje, ktoré do roku 2050 dosiahne nulový stav čistých emisií skleníkových plynov. Na základe navrhovaných opatrení a ambicióznych cieľov, by sa Európa mala stať do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom.
 • Na základe stratégie EZD, s cieľom vykonávať európsky právny predpis, Komisia navrhla legislatívny balík Fit for 55.
 • Sociálno-klimatický fond (fond) sa zriaďuje na obdobie rokov 2025 až 2032, so zámerom riešiť časť výziev zelenej transformácie EÚ.
 • Finančné prostriedky fondu by sa mali poskytnúť členským štátom na poskytovanie dočasnej podpory príjmu a na podporu ich opatrení a investícií vo vymedzenej oblasti, pričom finančné krytie fondu by malo byť nasledovné:
 1. 23,7 miliardy EUR na roky 2025 – 2027 a
 2. 48,5 miliardy EUR na roky 2028 – 2032.
 • Každý členský štát by si mal vypracovať sociálno-klimatický plán, ktorý sa má predložiť spolu s aktualizáciou integrovaného národného energetického a klimatického plánu v súlade s postupom a harmonogramom stanoveným v nariadení o riadení, pričom oficiálne predloženie sa má uskutočniť do konca júna 2024.
 • Na základe kladného posúdenia sociálneho-klimatického plánu, Komisia uzavrie s dotknutým členským štátom dohodu, pričom platby finančných alokácií pridelených členským štátom v rámci fondu sa uskutočňujú po dosiahnutí príslušných dohodnutých míľnikov a cieľov uvedených v sociálno-klimatických plánoch.
 • Fond by mal podporovať činnosti, ktoré sú v plnej miere v súlade s klimatickými a environmentálnymi normami a prioritami EÚ.
 • Predkladané nariadenie je v súčasnosti len vo forme návrhu; jeho úplné znenie ani dátum jeho účinnosti preto ešte nemožno špecifikovať.

5. Nariadenie o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá

 • Na úrovni európskej legislatívy bol predložený návrh nariadenia o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá (AP) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ.
 • Intenzívnejšie zavádzanie a využívanie obnoviteľných a nízkouhlíkových palív musí reflektovať vytvorenie siete nabíjacej a čerpacej infraštruktúry tak, aby sa umožnilo rozsiahle využívanie vozidiel s nízkymi a nulovými emisiami vo všetkých druhoch dopravy. Pri formulácii a vykonávaní národných politických rámcov sa nesmie zabudnúť na žiadny región alebo územie EÚ, pričom sa náležite musia zohľadniť regionálne rozdiely vo využívaní infraštruktúry pre AP.
 • V smernici 2014/94/EÚ o zavádzaní infraštruktúry pre AP sa stanovuje rámec spoločných opatrení na zavádzanie takejto infraštruktúry v EÚ. Európska komisia uskutočnila hodnotenie tejto smernice, pričom zistila, že predmetná smernica nedokáže zabezpečiť ambiciózne ciele, nakoľko vedie k nedostatočnej a nerovnomerne rozloženej infraštruktúre, chýbajúcim spoločným platobným systémom a tiež fyzickými pripojeniami, a je potreba ju novelizovať a prispôsobiť súčasným potrebám.
 • Cieľom tejto iniciatívy je prostredníctvom nariadenia zabezpečiť dostupnosť a použiteľnosť hustej a rozsiahlej siete infraštruktúry pre AP v celej EÚ, pričom medzi konkrétne ciele patrí:
 1. zabezpečenie minimálnej infraštruktúry na podporu, požadovaného využívania vozidiel na alternatívny pohon vo všetkých druhoch dopravy a vo všetkých členských štátoch s cieľom splniť ciele EÚ v oblasti klímy,
 2. zabezpečenie úplnej interoperability infraštruktúry a
 3. zabezpečenie kompletných informácií pre používateľov a primeraných možností platby.
 • Smernica nadobudne účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku EÚ; dátum jej účinnosti preto ešte nie je známy.

6. Nariadenie, ktorým sa zriaďuje mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach

 • Legislatívny balík Fit for 55, ktorý obsahuje najmä preskúmanie odvetvových právnych predpisov v oblasti klímy, energetiky, dopravy a daňového systému, obsahuje tiež mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach (mechanizmus).
 • Zavedením mechanizmu sa v celej EÚ vytvorí spoločný a jednotný rámec na zabezpečenie ekvivalencie medzi politikou stanovovania cien uhlíka uplatňovanou na vnútornom trhu EÚ a politikou stanovovania cien uhlíka uplatňovanou na dovoz. Jeho účel je čisto environmentálny a má cezhraničný rozmer, takže členské štáty k nemu nemôžu pristupovať samostatne.
 • Podľa návrhu nariadenia sa v prvých rokoch bude uplatňovať mechanizmus bez finančnej kompenzácie s cieľom zbierať údaje a zvyšovať povedomie deklarantov. Prechodné obdobie bude trvať tri roky od 1. januára 2023 do 31. decembra 2025.
 • Predmetné nariadenie je, podobne ako ostatné, taktiež len v rovine návrhu, a preto ešte nie je zrejmý dátum jeho úplného znenia, zverejnenia ani účinnosti.

08.10.2021  
Radíme Vám
V stredu obyvatelia Starého Mesta v Bratislave opäť využili možnosť sa poradiť s advokátom v rámci pro bono právnej poradne, ktorá je súčasťou staromestského Fondu Architekta Weinwurma.
23.09.2021  
​ESEROČKY POZOR, LEHOTA SA KRÁTI!
Všetky s.r.o., ktoré boli založené pred 1. októbrom 2020, majú v zmysle novely Obchodného zákonníka nové povinnosti voči Obchodnému registru SR. Zápis rodného čísla, čísla občianskeho preukazu či pasu...
20.09.2021  
ADVOKÁTI BEHOM POMOHLI DEŤOM
Tím kancelárie L/R/P advokáti, s.r.o. sa v sobotu zapojil do charitatívneho behu Mary’s Meals Charity Run Vysoké Tatry. Veronika a Kresten z popradskej pobočky si v Tatranskej Lomnici odbehli 8 km dlh...
09.09.2021  
BEZPLATNÁ PRÁVNA PORADŇA POMÁHA OBČANOM
Advokátska kancelária L/R/P advokáti, s.r.o. ocenená staromestským Fondom Architekta Weinwurma cenou Donor roka 2021 bezplatne pomáha občanom Starého Mesta v ich zložitých majetkovoprávnych veciach.
06.09.2021  
L/R/P advokáti získali cenu Fondu architekta Weinwurma „Donor roka 2021“
Na oslave druhých narodenín Fondu architekta Weinwurma bola advokátskej kancelárii L/R/P advokáti, s.r.o. odovzdaná cena „Donor roka 2021“, ktorú prevzal jeden z jej zakladajúcich partnerov Rastislav...
30.08.2021  
ZMENA TERMÍNU PRÁVNEHO PORADENSTVA
Advokáti z kancelárie L/R/P advokáti, s.r.o. a staromestský Fond Architekta Weinwurma informujú verejnosť, že najbližšia pro bono právna poradňa sa bude konať v stredu 8. septembra 2021 od 13.00 hod....
16.08.2021  
COVID-19: OPATRENIA PLATNÉ OD 16. AUGUSTA 2021
Prinášame Vám zmeny v opatreniach proti šíreniu ochorenia COVID-19 s účinnosťou od 16. augusta 2021.
05.08.2021  
STREDA PATRILA OPÄŤ BEZPLATNÉMU PRÁVNEMU PORADENSTVU
Profesionálni advokáti z kancelárie L/R/P advokáti, s.r.o. v spolupráci so staromestským Fondom Architekta Weinwurma opäť radili občanom pro bono. Pre narastajúci záujem o právnu službu mali občania k...
08.07.2021  
SME RADI, ŽE SME VÁM PORADILI
Prvá streda v mesiaci patrila bezplatnému právnemu poradenstvu, ktoré pre občanov pripravila Advokátska kancelária LYSINA – ROŠKO & PARTNERS s. r. o. v spolupráci so staromestským Fondom Architekta We...
07.07.2021  
Energy news : SVK a EÚ legislatíva - plánované a prijaté novinky za mesiac 6/2021
Prinášame Vám prehľad plánovaných a prijatých noviniek v SVK a EÚ legislatíve za mesiac jún.
02.07.2021  
PONÚKAME BEZPLATNÉ PRÁVNE PORADENSTVO
Advokátska kancelária LYSINA – ROŠKO & PARTNERS s. r. o. v spolupráci s Miestnym úradom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pripravili pre občanov bezplatné právne poradenstvo. V stredu 7. júla 2...
25.06.2021  
Sme radi, že patríme medzi hlavných partnerov jubilejného 10. ročníka Bratislavských Hanusových dní
Bratislavské Hanusove dni 2021
09.04.2021  
Ako si prihlásiť pohľadávku do reštrukturalizácie?
Okresný súd Bratislava I dnes povolil reštrukturalizáciu spoločnosti Arca Capital Slovakia, a. s. Napriek tomu, že celkový objem veriteľov nie je ku dnešnému dňu známy, týmto sa pre mnohých stáva aktu...
21.06.2021  
NEPREMEŠKAJTE BRATISLAVSKÉ HANUSOVE DNI
Hlavný partner jubilejného 10. ročníka Bratislavských Hanusových dní 2021, Advokátska kancelária LYSINA – ROŠKO & PARTNERS s. r. o., vás pozýva do záhrady Pálffyho paláca v Bratislave na bohatý progra...
20.05.2021  
Barbora Balunová vstupuje do vedenia advokátskej kancelárie Lysina - Roško & Partners
Barbora Balunová vstupuje do vedenia advokátskej kancelárie Lysina - Roško & Partners. Názov firmy sa však nemení, Barbora Balunová sa stáva prokuristkou.
19.04.2021  
COVID-19: Opatrenia s účinnosťou od 19. apríla 2021
S účinnosťou od 19. apríla 2021 máme na území SR nasledovné zmeny v opatreniach proti šíreniu ochorenia COVID-19:
29.03.2021  
Chceme, aby rodiny, deti i mladí ľudia nestrácali úsmev. Uzatvárame spoluprácu s organizáciou Úsmev ako dar.
Advokátska kancelária LYSINA – ROŠKO & PARTNERS s. r. o. vníma súčasnú kritickú sociálnu situáciu rodín, detí, osamelých rodičov či mladých ľudí odídených z detských domovov na Slovensku. Tím advokáto...
08.03.2021  
Aktualizácia opatrení COVID-19
V nadväznosti na pandémiu spôsobenú vírusom COVID-19 boli prijaté nasledovné právne predpisy:
26.02.2021 Mgr. Peter Bielik
Český Ústavný súd zrušil časť uznesenia vlády zakazujúce maloobchodný predaj a poskytovanie služieb
Plénum Ústavného súdu ČR nálezom zo dňa 22.02.2021, spis. zn.: Pl. ÚS 106/20 zrušilo časť uznesenia vlády ČR zo dňa 28.01.2021 č. 78 o prijatí krízových opatrení, ktorou bol zakázaný maloobchodný pre...
17.02.2021 Mgr. Barbora Balunová
Novela zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov: novela č. 419/2020 Z. z.
Cieľom predloženej, v súčasnosti už schválenej novely zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o ENEF“) bolo vykonať transpozíciu...
08.02.2021  
Alert systém pre monitorovanie vývoja epidémie, obmedzenia a výnimky od 08.02.2021
V nadväznosti na situáciu spôsobenú vírusom COVID-19, prijatým dokumentom Alert systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrenia v závislosti od intenzity šírenia SARS...
19.01.2021  
Novela zákona č. 9/2021 Z. z.
Na základe zákona č. 9/2021 Z. z. zo 14. januára 2021 boli v súvislosti s druhou vlnou pandémie COVID-19 stanovené nasledovné zmeny:
11.01.2021  
COVID-19: AKTUÁLNE ZMENY OPATRENÍ PLATNÉ OD 11.1.2021
V nadväznosti na situáciu spôsobenú vírusom COVID-19 a s tým súvisiacim núdzovým stavom, boli na celom území stanovené s účinnosťou od 11.01.2021 nasledovné zmeny:
01.01.2021  
COVID-19:AKTUALIZÁCIA OPATRENÍ OD 1.1.2021
V nadväznosti na situáciu spôsobenú vírusom COVID-19 a s tým súvisiacim núdzovým stavom, boli uznesením Vlády SR č. 808 a vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR na celom území stanovené nasledovné...
10.11.2020  
COVID-19:ZÁKAZ VSTUPU DO PREVÁDZOK
V nadväznosti na situáciu spôsobenú vírusom COVID-19 a s tým súvisiacim núdzovým stavom, Úrad verejného zdravotníctva SR svojou čiastkou 14 a vyhláškami č. 20, 21 a 22 stanovil nasledovné zmeny:
10.11.2020  
COVID-19:OBMEDZENIE SLOBODY POHYBU A ZÁKAZ VYCHÁDZANIA
V nadväznosti na situáciu spôsobenú vírusom COVID-19 a s tým súvisiacim núdzovým stavom, Vláda SR svojím uznesením č. 704 zo 4. novembra 2020 stanovila nasledovné zmeny:
19.10.2020  
COVID-19: AKTUALIZÁCIA OPATRENÍ A DÔLEŽITÝCH INFORMÁCIÍ PRE MESIAC OKTÓBER
Prinášame Vám súhrn zmien, ktoré ustanovil Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v mesiaci október 2020 v súvislosti so situáciou spôsobenou vírusom COVID-19:
08.10.2020  
Obchodný zákonník: Najdôležitejšie zmeny od 1.10.2020
Do pozornosti Vám dávame prehľad zmien, ktoré prináša novela Obchodného zákonníka, účinná od 01. 10. 2020. Medzi hlavné zmeny patrí:
01.10.2020  
COVID-19: OPATRENIA A DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE MESIAC OKTÓBER (VYHLÁSENIE NÚDZOVÉHO STAVU)
Kvôli situácii spôsobenej ochorením COVID-19, Vláda Slovenskej republiky svojim uznesením č. 587 z 30. septembra 2020 vyhlásila núdzový stav, a to s účinnosťou od 1. októbra 2020 na obdobie 45 dní. S...
24.09.2020  
Zaradenie Českej republiky medzi tzv. „červené krajiny“ a nový režim pre „pendlerov“
V nadväznosti na situáciu spôsobenú ochorením COVID-19 a zaradenie Českej republiky medzi tzv. „červené krajiny“, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky opatrením ustanovil od 18.9.2020 do...
16.09.2020  
Aktualizácia prijatých „korona opatrení“ pre mesiac september 2020
V súvislosti so situáciou spôsobenou vírusom COVID-19, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ustanovil v priebehu mesiaca september 2020 nasledovné zmeny: 1. Nové povinnosti pre prevádzko...
31.08.2020  
Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pre mesiac september 2020
V súvislosti so situáciou spôsobenou vírusom COVID-19, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ustanovil pre mesiac september 2020 nasledovné zmeny:
14.08.2020  
114 opatrení prijatých na pomoc podnikateľskému prostrediu
Dňa 20.07.2020 bol prezidentkou Slovenskej republiky schválený balíček 114 opatrení na pomoc podnikateľskému prostrediu. Ide o opatrenia, ktoré boli prijaté formou osemdesiatich noviel zákonov a trid...
07.08.2020  
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 193/2020 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii
Novelou Obchodného zákonníka, účinnou od 01.10.2020, dochádza k úprave ustanovení týkajúcich sa likvidácie spoločností. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 193/2020 Z. z. priamo nadväzuje na predm...
25.07.2020  
BANKOVÉ STIMULY AKO LIEK NA EKONOMICKÚ KORONAKRÍZU
Prečo sa po každej kríze musia podporovať banky a aký veľký môže byť štátny deficit? Koronakríza otvorila mnohé ďalšie otázky. Odpovede na ne a liek na súčasný ekonomický stav ponúkol R. Roško v disku...
13.07.2020  
Pozor, tento rok sa termín na darovanie 2 % z dane v súvislosti s aktuálnou situáciou šíriaceho koronavírusu posúva!
Finančná správa totiž umožnila daňovníkom, v súvislosti so sťaženými podmienkami vyvolanými ochorením COVID-19, posunúť popri iných daňových termínoch aj lehotu na darovanie percent z dane. A to aj v...
30.06.2020  
DŇA 18.6.2020 NADOBUDOL ÚČINNOSŤ ZÁKON Č. 158/2020 Z.Z., KTORÝM SA MENIA A DOPĹŇAJÚ NIEKTORÉ ZÁKONY V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA
Na základe uvedeného zákona bol novelizovaný aj zákon č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia,...
24.06.2020  
Vybrané zmeny v Obchodnom zákonníku účinné od 01.10.2020: Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti
V nadväznosti na prijatú novelu Obchodného zákonníka (zákon č. 390/2019 Z.z.) a za účelom vytvárania stavu právnej istoty tretích osôb, nebude od 01.10.2020 vôbec možné zapisovať do obchodného registr...
09.06.2020  
Novela pravidiel fungovania trhu s elektrinou a plynom (Vyhláška ÚRSO č. 24/2013 Z. Z.)
V dôsledku prijatia novelizovaného znenia Pravidielfungovania trhu s elektrinou a plynom došlo k úprave spôsobu stanovenia ceny za regulačnú elektrinu, ktorý je upravený v § 9 ods. 4. V súvislosti so...
30.04.2020  
Nárok na zvýhodnené úvery v časoch pandémie COVID-19
Zvýhodnené úvery poskytuje v súčasnom období šírenia koronavírusu, ako finančný a ekonomický stimul, niekoľko bánk. Prijímateľmi finančnej pomoci majú byť malé a stredné podniky a SZČO. Radi by sme Vá...
27.04.2020  
MESTU MODRA SME UŠETRILI TAKMER 300 TISÍC EUR
Jednou z kľúčových oblastí špecializácie našej advokátskej kancelárie je aj komunálne právo. Obciam a mestám pomáhame zorientovať sa v spleti komplikovaných právnych predpisov, správou vecí verejných...
05.04.2020  
Podporujeme:Šitie rúšok dáva prácu ľudom so sociálnym a zdravotným znevýhodnením
Nákaza koronavírusu COVID-19 vstúpila aj do života komunity irackých kresťanov žijúcich na Slovensku. V obci Výčapy-Opatovce, neďaleko Nitry, zastrešuje ich činnosť a pôsobenie občianske združenie Pok...
27.03.2020  
Prehľad posledných udalostí v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom - právny up-date k 27.3.2020
Naša advokátska kancelária neustále monitoruje všetky opatrenia, rozhodnutia a vyhlásenia vydané kompetentnými inštitúciami v súvislosti s ochorením COVID-19 na Slovensku. Prinášame Vám právny up-date...
16.03.2020  
Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 na Slovensku
V súvislosti s novým koronavírusom prinášame up-date právneho pohľadu na posledné udalosti týkajúce sa opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 na Slovensku.
13.03.2020  
Corona virus - preventívne opatrenia a základné upozornenia
Vážení klienti, vzhľadom na situáciu v súvislosti s koronavírusom v SR, aj naša kancelária pristúpila k opatreniam smerujúcim k prevencii rizika rozširovania nákazy. Z tohto dôvodu sme dočasne pozast...
04.02.2020  
Nové povinnosti obce voči jej najmladším obyvateľom
Deti, ako jeden z najzraniteľnejších článkov populácie, potrebujú pre svoj rozvoj a hru bezpečné miesta. Za takéto miesto možno jednoznačne určiť detské ihrisko. Otázkou však je, do akej miery sa bezp...