17.02.2021 Mgr. Barbora Balunová

Novela zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov: novela č. 419/2020 Z. z.

Novela zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov: novela č. 419/2020 Z. z.

Cieľom predloženej, v súčasnosti už schválenej novely zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o ENEF“) bolo vykonať transpozíciu niekoľkých právnych predpisov Európskej únie (EÚ) upravujúcich oblasť energetickej efektívnosti.

Ako uvádza dôvodová správa k predmetnej novele, v rokoch 2018 a 2019 bol vydaný súbor ôsmich prepojených dokumentov (nariadení a smerníc), spoločne označených ako „Zimný energetický balíček.“ Jeho hlavným zámerom je napĺňať (spoločné) ciele EÚ v oblasti klimatickej a energetickej politiky do roku 2030. Zimný energetický balíček tvoria nasledovné predpisy:


tabuľka_Energy news.jpg


Legislatívna iniciatíva v podobe tzv. Zimného energetického balíčka, ktorá sa označuje tiež „Čistá energia pre všetkých Európanov“, upravuje na svojej tisícke strán päť kľúčových oblastí: jednou z nich je aj problematika energetickej efektívnosti.

V tejto oblasti bolo dohodnuté dosiahnuť na úrovni EÚ zníženie energetickej spotreby do roku 2030 takmer o jednu tretinu (32,5%). Pôvodné znenie smernice si stanovilo dosiahnuť do roku 2020 v oblasti energetickej efektívnosti úroveň 20%. Súčasných 32,5% predstavuje v oblasti ENEF spolu s podmienkami na ďalšie zlepšovanie v období po uvedených rokoch ambiciózny cieľ.

Zákon je v znení novely o ENEF platný a účinný od 1. januára 2021.


I. Čo upravuje novela zákona o energetickej efektívnosti?


- transponuje smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2002, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti, ktorá stanovuje nové ciele a opatrenia (ďalej ako „smernica“);

- ustanovuje pravidlá pre faktor primárnej energie pre elektrinu na stanovenie úspor energie a v súvislosti s tým dopĺňa aj legislatívne definície príslušných pojmov;

- upravuje pravidlá v oblasti energetických auditov;

- vo vzťahu k energetickej hospodárnosti budov upravuje pravidlá pravidelnej kontroly vykurovacích systémov a klimatizačných systémov s celkovým inštalovaným výkonom vyšším ako 70kW a súčasne

- upravuje pravidelnosť, rozsah, obsah a postup kontroly, vymedzuje prípady, kedy kontrolu nie je potrebné vykonávať;

- upravuje sa povinnosť inštalácie individuálnych meracích zariadení (aj pre nové budovy) a povinnosť mať nainštalovaný systém automatizácie a riadenia (nebytovej) budovy;

- zrušuje sa požiadavka na vypracovanie dlhodobej stratégie obnovy budov;

- plní sa požiadavka na tzv. goldplating predstavujúci rozširovanie požiadaviek kladených európskou legislatívou v procese transpozície do vnútroštátnych právnych poriadkov členských štátov EÚ.


II. „Nové“ pojmy v oblasti energetiky


Novela zákona o ENEF zavádza a precizuje niektoré pojmy. Dopĺňa sa definícia faktora primárnej energie pre elektrinu na účely vykazovania úspor energie z opatrení využívajúcich primárnu energiu pre potreby tohto zákona a v súlade s požiadavkami transpozície.

Za primárnu energiu zákon považuje energiu, ktorá neprešla procesom premeny. Za faktor primárnej energie sa zas v zmysle príslušnej legislatívy a na vyššie definované účely pokladá podiel celkovej primárnej energie použitej na výrobu elektriny a dodanej elektriny, pričom do dodanej elektriny sa nezapočítava energia súvisiaca s distribúciou a prenosom elektriny. Zjednodušene, faktor primárnej energie predstavuje číslo, ktoré by malo vyjadrovať účinnosť premeny energie pri výrobe elektriny.

Taktiež je doplnená definícia súboru údajov pre monitorovací systém, ktorá je potrebná na zabezpečenie dostatku informácií potrebných pre vykázanie plnenia (monitorovania, vyhodnocovania a overovania) cieľov energetickej efektívnosti, a to najmä povinného cieľa u konečného spotrebiteľa v súlade s čl. 7 smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.

Ako uvádza príslušná dôvodová správa: „Tento cieľ sa musí vykazovať v množstve dosiahnutých úspor energie vypočítaných a doložených na úrovni jednotlivých opatrení energetickej efektívnosti na strane konečnej energetickej spotreby, s možnosťou doplnenia využívania obnoviteľných zdrojov energie a ich úspor v primárnej energetickej spotrebe a úspor energie pri spotrebe energetického sektora.“

V zmysle ustanovenia § 4 zákona o ENEF, faktor primárnej energie na účel vykazovania úspor určuje ministerstvo, pričom ho každoročne zverejňuje na svojom webovom sídle. Pri jeho určovaní zohľadní energetický mix dodávky elektriny za predchádzajúci kalendárny rok. Členské štáty však majú okrem vytvorenia vlastného legislatívne ustanoveného výpočtu a metodického postupu tohto faktora na základe skutočných údajov možnosť použiť aj univerzálny faktor pre EÚ, ktorý je v súčasnosti vo výške 2,1.

V zmysle generálneho ustanovenia § 5 ods. 4 je na zabezpečenie tejto a ďalších povinností splnomocnené Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.


III. Prijaté zmeny a plánované ciele


Predkladaná novela vo svojom ustanovení § 5 precizuje niektoré povinnosti pri stanovovaní cieľov energetickej efektívnosti, národných cieľov a národných príspevkov v súlade s požiadavkami smernice. Cieľ úspor energie u konečného spotrebiteľa, ktorý okrem zákona o ENEF upravuje aj vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 327/2015 Z. z. o výpočte a plnení cieľov energetickej efektívnosti, je stanovený v hodnote 0,8% z konečnej energetickej spotreby. Pri výpočte kumulácie úspor energie sa vychádza z rozsahu 10-tich rokov, namiesto pôvodných 7 rokov. Preto je ročná kumulatívne prepočítaná úspora až 55-násobná voči ročnému cieľu úspor energie u konečného spotrebiteľa. Detaily stanovenia cieľa sú už uvedené v integrovanom národnom energetickom a klimatickom pláne na roky 2021 až 2030 schválenom vládou SR ešte 11. decembra 2019.

Zároveň sa ruší povinnosť vypracovať akčný plán energetickej efektívnosti, ktorý je nahradený integrovaným národným energetickým a klimatickým plánom, ako aj povinnosť vypracovať ročnú správu energetickej efektívnosti a obsah tejto ročnej správy z dôvodu zrušenia článku 24 smernice (EÚ) 2012/27/EU nariadením (EÚ) 2018/1999 o riadení energetickej únie a zmene klímy.

Taktiež došlo k doplneniu náležitostí zohľadňovaných pri stanovovaní cieľov a príspevkov SR o nasledovné hodnoty:

  • integrovaný národný energetický a klimatický plán,
  • možnosti na ďalšie zlepšovanie energetickej efektívnosti po roku 2030,
  • opatrenia na zlepšovanie energetickej efektívnosti na úrovni Európskej únie,
  • vývoj a prognózu zachytávania a ukladania uhlíka,
  • cieľ energetickej efektívnosti Európskej únie pre rok 2030,
  • národný cieľ úspory energie u konečného spotrebiteľa podľa § 5 ods. 1 písm. e) zákona o ENEF.

Rozširuje sa princíp zabezpečenia započítateľnosti úspor energie do nových cieľov a národných príspevkov tak, aby sa zamedzilo dvojitému započítaniu úspor pri kombinovaní viacerých opatrení energetickej efektívnosti, a to tým spôsobom, že dosiahnutú úsporu energie je možné započítať do národného cieľa, národného príspevku, národného cieľa úspory energie u konečného spotrebiteľa a cieľa úspor energie budov len raz.


IV. Dlhodobá stratégia obnovy budov


Predmetnou novelou došlo k úplnému vypusteniu ustanovenia § 9, ktorý sa vzťahoval na dlhodobú stratégiu obnovy budov. Na základe transpozície smernice (EÚ) 2018/844, sa táto právna úprava presúva do zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákonodarca tým zabránil legislatívnej duplicite.


V. Inštalácia samoregulačných zariadení


Prostredníctvom § 11 ods. 1 sa mení posudzovanie povinnosti vybaviť vykurovací systém automatickou reguláciou parametrov teplonosnej látky na každom tepelnom spotrebiči v závislosti od teploty vzduchu vo vykurovaných miestnostiach s dlhodobým pobytom osôb pre budovy s celkovou podlahovou plochou nad 1000m2, ktoré majú nainštalovaný systém ústredného teplovodného vykurovania alebo spoločnú prípravu teplej vody. Pokiaľ je to funkčne uskutočniteľné a technicky a nákladovo primerané, zákon ukladá vybaviť vykurovací systém automatickou reguláciou parametrov teplonosnej látky okrem spotrebičov aj v spoločných priestoroch budovy pri výmene zariadenia na výrobu tepla alebo rozvod tepla. To znamená, že v existujúcich budovách by sa mala zvážiť inštalácia samoregulačných zariadení na individuálnu reguláciu teploty v každej miestnosti alebo, ak je to odôvodnené, v určenej vykurovanej časti jednotky budovy, kde je to ekonomicky realizovateľné, napríklad kde sú náklady nižšie ako 10 % z celkových nákladov na nahradenie zariadení na výrobu alebo dodávku tepla.

Pri výmene zariadenia na výrobu tepla alebo dodávku tepla je potrebné vykonať ekonomické a technické hodnotenie. V prípade pozitívnych hodnôt bude potrebné vykonať aj samotnú inštaláciu predmetných zariadení. Musí však dôjsť k fyzickému nahradeniu zariadenia iným zariadením. V znení zákona o ENEF do 31.12.2020 bola inštalácia meračov už ustanovená ako povinná najneskôr k 31. decembru 2017, preto sa pri tejto úprave jedná skôr o doplnenie detailov v súlade s úpravami v smernici, ako o ustanovenie novej povinnosti.


VI. Monitorovací systém energetickej efektívnosti


V zmysle dôvodovej správy aj platného znenia zákona, zjednocuje sa požiadavka na poskytovanie súboru údajov do monitorovacieho systému energetickej efektívnosti. Obsahovo súbor údajov zostáva rovnaký, pribudla však požiadavka reportovať o plnení povinností podľa § 11 ods. 1, ktorých príspevok k plneniu cieľa energetickej efektívnosti je potrebné vyčísliť, nakoľko sa jedná o opatrenia, ktoré sa reportujú do cieľa úspor energie u konečného spotrebiteľa. Teda, zatiaľ čo znenie zákona platné a účinné do 31.12.2020 ustanovovalo, že vlastník budovy je povinný poskytnúť súbor údajov o celkovej spotrebe energie a o opatreniach na zlepšenie energetickej efektívnosti, a to najneskôr do 90 dní od doručenia žiadosti ohľadom takéhoto poskytnutia súboru údajov, súčasné znenie uvádza požiadavku na poskytnutie súboru údajov pre monitorovací systém energetickej efektívnosti. Prevádzka monitorovacieho systému musí byť zabezpečená priebežne, minimálne však do roku 2032, kedy sa hodnotia ciele energetickej efektívnosti pre rok 2030.


VII. Systém automatizácie a riadenia budovy


Ustanovenie § 11 sa dopĺňa o povinnosť pre nebytové budovy s celkovým inštalovaným výkonom vykurovacieho zariadenia nad 290 kW alebo klimatizačného zariadenia s celkovým inštalovaným výkonom nad 290 kW mať nainštalovaný systém automatizácie a riadenia budovy. Splnenie tejto povinnosti je podmienené funkčnou uskutočniteľnosťou a ekonomickou a technickou vhodnosťou takejto inštalácie, ktorá sa preukáže buď energetickým auditom alebo v správe, ktorá tvorí prílohu k energetickému certifikátu budovy. Táto povinnosť je taktiež podmienená rokom 2025.

Verejné budovy s celkovou podlahovou plochou nad 250 m2 musia mať vydaný energetický certifikát budovy, ktorý by sa mal obnoviť v roku 2025, kedy je aj ustanovená povinnosť inštalácie predmetného systému v dotknutých nebytových budovách. V zmysle novej rozšírenej definícií technického systému budovy v smernici 2018/844 sú tieto systémy súčasťou technického systému budovy, preto je potrebné posúdiť, či sú v budove nainštalované. Vzhľadom k tomu je umožnené vykonať posúdenie inštalácie daného systému pri obnovovaní energetického certifikátu verejnej budovy, čím bude splnená povinnosť zaoberať sa takýmto systémom vo verejnej budove.

Pri novej nebytovej budove, ktorá bude mať navrhnutý vykurovací alebo klimatizačný systém s výkonom väčším ako 290 kW, je vhodné takéto posúdenie vykonať už počas projektu nebytovej budovy, prípadne rovno vybaviť navrhovanú nebytovú budovu automatickým a riadiacim systémom.

Súčasné projekty nebytových budov by mali počítať s touto povinnosťou účinnou od roku 2025. Z toho dôvodu by vyhodnotenie malo byť súčasťou správy vydávanej súčasne s energetickým certifikátom budovy. Pre nové budovy sa energetický certifikát budovy vydáva pred kolaudáciou budovy.

Predmetný systém by mal na základe svojich funkcionalít (a) priebežne monitorovať, zaznamenávať, analyzovať a upravovať spotrebu energie, (b) porovnávať energetickú efektívnosť nebytovej budovy s referenčnými hodnotami energetickej efektívnosti budovy zisťovať straty v energetickej účinnosti technických systémov nebytovej budovy a informovať o možnostiach zvýšenia energetickej účinnosti, a (c) zabezpečiť komunikáciu s prepojenými technickými systémami nebytovej budovy a inými spotrebičmi v nebytovej budove.

V odseku 10 sa dopĺňa požiadavka na inštaláciu možnosti využívania diaľkového odpočtu na merače tepla. V súlade s požiadavkou smernice je táto povinnosť podmienená ekonomickou efektívnosťou a technickou vhodnosťou takejto úpravy. V zákone č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike je povinnosť inštalácie určených meradiel a pomerových rozdeľovačov nákladov v budove stanovená pre tie budovy, ktoré majú celkovú podlahovú plochu väčšiu ako 500 m2, čo je zohľadnené aj v tomto ustanovení.


VIII. Energetický audítor


Zjednodušuje sa výkon skúšky a aktualizačnej odbornej prípravy energetického audítora. Taktiež sa upravujú podmienky výkonu činnosti energetického audítora tak, aby mohol energetický audit v Slovenskej republike vykonávať aj energetický audítor zo zahraničia, ktorý spĺňa obdobné podmienky na odbornú spôsobilosť a na rozsah energetického auditu.

Požiadavka zúčastňovať sa aktualizačnej odbornej prípravy aspoň raz za tri roky bola predĺžená na lehotu piatich rokov. Zároveň došlo k predĺženiu lehoty zúčastniť sa prvýkrát aktualizačnej odbornej prípravy z pôvodných troch rokov odo dňa zápisu do zoznamu audítorov, na súčasných päť rokov od vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti.


IX. Poskytovanie informácií & goldplating


Upravuje sa povinnosť poskytovania informácií elektronicky, ak je to technicky možné, t.j. osoba, ktorá bude mať zavedený internet alebo iné dátové rozhranie, ktoré bude možné využiť na zasielanie informácii a vyúčtovania elektronicky, by mala takéto informácie dostávať elektronicky. Až následne by sa mala zvažovať realizácia poskytovania informácie a vyúčtovania v listinnej podobe. Podmienkou sú technické možnosti na obidvoch stranách.

V súlade s požiadavkami goldplatingu, zrušuje sa povinnosť subjektu poskytnúť informácie o určenom meradle tepla a teplej vody pri inštalácii nového meradla alebo pri výmene existujúceho meradla. Na druhej strane je potrebné zabezpečiť, aby si konečný spotrebiteľ mohol sám odčítať informácie namerané určeným meradlom alebo pomerovým rozdeľovačom tepla. To je v súlade s požiadavkou povinného mesačného informovania konečného spotrebiteľa o údajoch na meradle, ktoré má byť zavedené najneskôr od 1. januára 2022.


30.11.2021  
Pro bono poradenstvo opäť zajtra v stredu 1. decembra 2021
v priestoroch Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
29.11.2021  
Európska komisia o diagnostických zdravotníckych pomôckach
Európska komisia nariaďuje postupné zavádzanie nariadenia o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro, ktoré sa má začať uplatňovať od 26. mája 2022.
26.11.2021  
O kompenzácii ťažkého zdravotného postihnutia
Odstránenie nespravodlivosti pri poskytovaní peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia si za cieľ kladie vyhlásená novela zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na...
08.11.2021  
Pro bono poradňa rieši aj dlhoročné problémy
Na novembrovú pro bono právnu poradňu advokátskej kancelárie L/R/P advokáti, s.r.o. sa obrátili obyvatelia bratislavského Starého Mesta s podozrením na sústavné porušovanie ich práv v bytovom dome. Ad...
03.11.2021  
Bude Európa prvým klimaticky neutrálnym kontinentom?
Európa by sa, na základe tzv. Oznámenia o Európskej zelenej dohode, mala stať do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom. Potreba a význam predmetnej dohody, vzhľadom na vplyv pandémie COVID...
02.11.2021  
Pro bono poradenstvo už zajtra v stredu 3. novembra 2021 v priestoroch Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Profesionálny tím advokátov z kancelárie L/R/P advokáti, s.r.o. Vám opäť poskytne pro bono právne poradenstvo už zajtra v stredu 3. novembra 2021 od 13.00 hod. do 16.00 hod.
29.10.2021  
ČO NA TO PRÁVNIK?
Ján Grman z advokátskej kancelárie L/R/P advokáti, s.r.o. sa zúčastnil októbrovej neformálnej diskusie Talkie o zdraví. Spolu s ďalšími hosťami počas večera hovoril k téme: Oplatí sa lieky nakupovať c...
21.10.2021  
Minimálna mzda bude od januára vyššia
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR oznámilo, že od 1. januára 2022 sa zvyšuje minimálna mzda o 23 eur.
08.10.2021  
Radíme Vám
V stredu obyvatelia Starého Mesta v Bratislave opäť využili možnosť sa poradiť s advokátom v rámci pro bono právnej poradne, ktorá je súčasťou staromestského Fondu Architekta Weinwurma.
30.09.2021  
Novinky v energetike
Prinášame Vám prehľad najdôležitejších noviniek z oblasti energetiky.
23.09.2021  
​ESEROČKY POZOR, LEHOTA SA KRÁTI!
Všetky s.r.o., ktoré boli založené pred 1. októbrom 2020, majú v zmysle novely Obchodného zákonníka nové povinnosti voči Obchodnému registru SR. Zápis rodného čísla, čísla občianskeho preukazu či pasu...
20.09.2021  
ADVOKÁTI BEHOM POMOHLI DEŤOM
Tím kancelárie L/R/P advokáti, s.r.o. sa v sobotu zapojil do charitatívneho behu Mary’s Meals Charity Run Vysoké Tatry. Veronika a Kresten z popradskej pobočky si v Tatranskej Lomnici odbehli 8 km dlh...
09.09.2021  
BEZPLATNÁ PRÁVNA PORADŇA POMÁHA OBČANOM
Advokátska kancelária L/R/P advokáti, s.r.o. ocenená staromestským Fondom Architekta Weinwurma cenou Donor roka 2021 bezplatne pomáha občanom Starého Mesta v ich zložitých majetkovoprávnych veciach.
06.09.2021  
L/R/P advokáti získali cenu Fondu architekta Weinwurma „Donor roka 2021“
Na oslave druhých narodenín Fondu architekta Weinwurma bola advokátskej kancelárii L/R/P advokáti, s.r.o. odovzdaná cena „Donor roka 2021“, ktorú prevzal jeden z jej zakladajúcich partnerov Rastislav...
30.08.2021  
ZMENA TERMÍNU PRÁVNEHO PORADENSTVA
Advokáti z kancelárie L/R/P advokáti, s.r.o. a staromestský Fond Architekta Weinwurma informujú verejnosť, že najbližšia pro bono právna poradňa sa bude konať v stredu 8. septembra 2021 od 13.00 hod....
16.08.2021  
COVID-19: OPATRENIA PLATNÉ OD 16. AUGUSTA 2021
Prinášame Vám zmeny v opatreniach proti šíreniu ochorenia COVID-19 s účinnosťou od 16. augusta 2021.
05.08.2021  
STREDA PATRILA OPÄŤ BEZPLATNÉMU PRÁVNEMU PORADENSTVU
Profesionálni advokáti z kancelárie L/R/P advokáti, s.r.o. v spolupráci so staromestským Fondom Architekta Weinwurma opäť radili občanom pro bono. Pre narastajúci záujem o právnu službu mali občania k...
08.07.2021  
SME RADI, ŽE SME VÁM PORADILI
Prvá streda v mesiaci patrila bezplatnému právnemu poradenstvu, ktoré pre občanov pripravila Advokátska kancelária LYSINA – ROŠKO & PARTNERS s. r. o. v spolupráci so staromestským Fondom Architekta We...
07.07.2021  
Energy news : SVK a EÚ legislatíva - plánované a prijaté novinky za mesiac 6/2021
Prinášame Vám prehľad plánovaných a prijatých noviniek v SVK a EÚ legislatíve za mesiac jún.
02.07.2021  
PONÚKAME BEZPLATNÉ PRÁVNE PORADENSTVO
Advokátska kancelária LYSINA – ROŠKO & PARTNERS s. r. o. v spolupráci s Miestnym úradom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pripravili pre občanov bezplatné právne poradenstvo. V stredu 7. júla 2...
25.06.2021  
Sme radi, že patríme medzi hlavných partnerov jubilejného 10. ročníka Bratislavských Hanusových dní
Bratislavské Hanusove dni 2021
09.04.2021  
Ako si prihlásiť pohľadávku do reštrukturalizácie?
Okresný súd Bratislava I dnes povolil reštrukturalizáciu spoločnosti Arca Capital Slovakia, a. s. Napriek tomu, že celkový objem veriteľov nie je ku dnešnému dňu známy, týmto sa pre mnohých stáva aktu...
21.06.2021  
NEPREMEŠKAJTE BRATISLAVSKÉ HANUSOVE DNI
Hlavný partner jubilejného 10. ročníka Bratislavských Hanusových dní 2021, Advokátska kancelária LYSINA – ROŠKO & PARTNERS s. r. o., vás pozýva do záhrady Pálffyho paláca v Bratislave na bohatý progra...
20.05.2021  
Barbora Balunová vstupuje do vedenia advokátskej kancelárie Lysina - Roško & Partners
Barbora Balunová vstupuje do vedenia advokátskej kancelárie Lysina - Roško & Partners. Názov firmy sa však nemení, Barbora Balunová sa stáva prokuristkou.
19.04.2021  
COVID-19: Opatrenia s účinnosťou od 19. apríla 2021
S účinnosťou od 19. apríla 2021 máme na území SR nasledovné zmeny v opatreniach proti šíreniu ochorenia COVID-19:
29.03.2021  
Chceme, aby rodiny, deti i mladí ľudia nestrácali úsmev. Uzatvárame spoluprácu s organizáciou Úsmev ako dar.
Advokátska kancelária LYSINA – ROŠKO & PARTNERS s. r. o. vníma súčasnú kritickú sociálnu situáciu rodín, detí, osamelých rodičov či mladých ľudí odídených z detských domovov na Slovensku. Tím advokáto...
08.03.2021  
Aktualizácia opatrení COVID-19
V nadväznosti na pandémiu spôsobenú vírusom COVID-19 boli prijaté nasledovné právne predpisy:
26.02.2021 Mgr. Peter Bielik
Český Ústavný súd zrušil časť uznesenia vlády zakazujúce maloobchodný predaj a poskytovanie služieb
Plénum Ústavného súdu ČR nálezom zo dňa 22.02.2021, spis. zn.: Pl. ÚS 106/20 zrušilo časť uznesenia vlády ČR zo dňa 28.01.2021 č. 78 o prijatí krízových opatrení, ktorou bol zakázaný maloobchodný pre...
08.02.2021  
Alert systém pre monitorovanie vývoja epidémie, obmedzenia a výnimky od 08.02.2021
V nadväznosti na situáciu spôsobenú vírusom COVID-19, prijatým dokumentom Alert systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrenia v závislosti od intenzity šírenia SARS...
19.01.2021  
Novela zákona č. 9/2021 Z. z.
Na základe zákona č. 9/2021 Z. z. zo 14. januára 2021 boli v súvislosti s druhou vlnou pandémie COVID-19 stanovené nasledovné zmeny:
11.01.2021  
COVID-19: AKTUÁLNE ZMENY OPATRENÍ PLATNÉ OD 11.1.2021
V nadväznosti na situáciu spôsobenú vírusom COVID-19 a s tým súvisiacim núdzovým stavom, boli na celom území stanovené s účinnosťou od 11.01.2021 nasledovné zmeny:
01.01.2021  
COVID-19:AKTUALIZÁCIA OPATRENÍ OD 1.1.2021
V nadväznosti na situáciu spôsobenú vírusom COVID-19 a s tým súvisiacim núdzovým stavom, boli uznesením Vlády SR č. 808 a vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR na celom území stanovené nasledovné...
10.11.2020  
COVID-19:ZÁKAZ VSTUPU DO PREVÁDZOK
V nadväznosti na situáciu spôsobenú vírusom COVID-19 a s tým súvisiacim núdzovým stavom, Úrad verejného zdravotníctva SR svojou čiastkou 14 a vyhláškami č. 20, 21 a 22 stanovil nasledovné zmeny:
10.11.2020  
COVID-19:OBMEDZENIE SLOBODY POHYBU A ZÁKAZ VYCHÁDZANIA
V nadväznosti na situáciu spôsobenú vírusom COVID-19 a s tým súvisiacim núdzovým stavom, Vláda SR svojím uznesením č. 704 zo 4. novembra 2020 stanovila nasledovné zmeny:
19.10.2020  
COVID-19: AKTUALIZÁCIA OPATRENÍ A DÔLEŽITÝCH INFORMÁCIÍ PRE MESIAC OKTÓBER
Prinášame Vám súhrn zmien, ktoré ustanovil Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v mesiaci október 2020 v súvislosti so situáciou spôsobenou vírusom COVID-19:
08.10.2020  
Obchodný zákonník: Najdôležitejšie zmeny od 1.10.2020
Do pozornosti Vám dávame prehľad zmien, ktoré prináša novela Obchodného zákonníka, účinná od 01. 10. 2020. Medzi hlavné zmeny patrí:
01.10.2020  
COVID-19: OPATRENIA A DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE MESIAC OKTÓBER (VYHLÁSENIE NÚDZOVÉHO STAVU)
Kvôli situácii spôsobenej ochorením COVID-19, Vláda Slovenskej republiky svojim uznesením č. 587 z 30. septembra 2020 vyhlásila núdzový stav, a to s účinnosťou od 1. októbra 2020 na obdobie 45 dní. S...
24.09.2020  
Zaradenie Českej republiky medzi tzv. „červené krajiny“ a nový režim pre „pendlerov“
V nadväznosti na situáciu spôsobenú ochorením COVID-19 a zaradenie Českej republiky medzi tzv. „červené krajiny“, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky opatrením ustanovil od 18.9.2020 do...
16.09.2020  
Aktualizácia prijatých „korona opatrení“ pre mesiac september 2020
V súvislosti so situáciou spôsobenou vírusom COVID-19, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ustanovil v priebehu mesiaca september 2020 nasledovné zmeny: 1. Nové povinnosti pre prevádzko...
31.08.2020  
Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pre mesiac september 2020
V súvislosti so situáciou spôsobenou vírusom COVID-19, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ustanovil pre mesiac september 2020 nasledovné zmeny:
14.08.2020  
114 opatrení prijatých na pomoc podnikateľskému prostrediu
Dňa 20.07.2020 bol prezidentkou Slovenskej republiky schválený balíček 114 opatrení na pomoc podnikateľskému prostrediu. Ide o opatrenia, ktoré boli prijaté formou osemdesiatich noviel zákonov a trid...
07.08.2020  
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 193/2020 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii
Novelou Obchodného zákonníka, účinnou od 01.10.2020, dochádza k úprave ustanovení týkajúcich sa likvidácie spoločností. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 193/2020 Z. z. priamo nadväzuje na predm...
25.07.2020  
BANKOVÉ STIMULY AKO LIEK NA EKONOMICKÚ KORONAKRÍZU
Prečo sa po každej kríze musia podporovať banky a aký veľký môže byť štátny deficit? Koronakríza otvorila mnohé ďalšie otázky. Odpovede na ne a liek na súčasný ekonomický stav ponúkol R. Roško v disku...
13.07.2020  
Pozor, tento rok sa termín na darovanie 2 % z dane v súvislosti s aktuálnou situáciou šíriaceho koronavírusu posúva!
Finančná správa totiž umožnila daňovníkom, v súvislosti so sťaženými podmienkami vyvolanými ochorením COVID-19, posunúť popri iných daňových termínoch aj lehotu na darovanie percent z dane. A to aj v...
30.06.2020  
DŇA 18.6.2020 NADOBUDOL ÚČINNOSŤ ZÁKON Č. 158/2020 Z.Z., KTORÝM SA MENIA A DOPĹŇAJÚ NIEKTORÉ ZÁKONY V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA
Na základe uvedeného zákona bol novelizovaný aj zákon č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia,...
24.06.2020  
Vybrané zmeny v Obchodnom zákonníku účinné od 01.10.2020: Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti
V nadväznosti na prijatú novelu Obchodného zákonníka (zákon č. 390/2019 Z.z.) a za účelom vytvárania stavu právnej istoty tretích osôb, nebude od 01.10.2020 vôbec možné zapisovať do obchodného registr...
09.06.2020  
Novela pravidiel fungovania trhu s elektrinou a plynom (Vyhláška ÚRSO č. 24/2013 Z. Z.)
V dôsledku prijatia novelizovaného znenia Pravidielfungovania trhu s elektrinou a plynom došlo k úprave spôsobu stanovenia ceny za regulačnú elektrinu, ktorý je upravený v § 9 ods. 4. V súvislosti so...
30.04.2020  
Nárok na zvýhodnené úvery v časoch pandémie COVID-19
Zvýhodnené úvery poskytuje v súčasnom období šírenia koronavírusu, ako finančný a ekonomický stimul, niekoľko bánk. Prijímateľmi finančnej pomoci majú byť malé a stredné podniky a SZČO. Radi by sme Vá...
27.04.2020  
MESTU MODRA SME UŠETRILI TAKMER 300 TISÍC EUR
Jednou z kľúčových oblastí špecializácie našej advokátskej kancelárie je aj komunálne právo. Obciam a mestám pomáhame zorientovať sa v spleti komplikovaných právnych predpisov, správou vecí verejných...
05.04.2020  
Podporujeme:Šitie rúšok dáva prácu ľudom so sociálnym a zdravotným znevýhodnením
Nákaza koronavírusu COVID-19 vstúpila aj do života komunity irackých kresťanov žijúcich na Slovensku. V obci Výčapy-Opatovce, neďaleko Nitry, zastrešuje ich činnosť a pôsobenie občianske združenie Pok...
27.03.2020  
Prehľad posledných udalostí v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom - právny up-date k 27.3.2020
Naša advokátska kancelária neustále monitoruje všetky opatrenia, rozhodnutia a vyhlásenia vydané kompetentnými inštitúciami v súvislosti s ochorením COVID-19 na Slovensku. Prinášame Vám právny up-date...
16.03.2020  
Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 na Slovensku
V súvislosti s novým koronavírusom prinášame up-date právneho pohľadu na posledné udalosti týkajúce sa opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 na Slovensku.
13.03.2020  
Corona virus - preventívne opatrenia a základné upozornenia
Vážení klienti, vzhľadom na situáciu v súvislosti s koronavírusom v SR, aj naša kancelária pristúpila k opatreniam smerujúcim k prevencii rizika rozširovania nákazy. Z tohto dôvodu sme dočasne pozast...
04.02.2020  
Nové povinnosti obce voči jej najmladším obyvateľom
Deti, ako jeden z najzraniteľnejších článkov populácie, potrebujú pre svoj rozvoj a hru bezpečné miesta. Za takéto miesto možno jednoznačne určiť detské ihrisko. Otázkou však je, do akej miery sa bezp...