19.04.2021

COVID-19: Opatrenia s účinnosťou od 19. apríla 2021

COVID-19: Opatrenia s účinnosťou od 19. apríla 2021

S účinnosťou od 19. apríla 2021 máme na území SR nasledovné zmeny v opatreniach proti šíreniu ochorenia COVID-19:


A. Nové rozdelenie okresov v rámci COVID AUTOMAT-u


tretí stupeň varovania: Bánovce nad Bebravou, Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Gelnica, Humenné, Ilava, Krupina, Kysucké Nové Mesto, Levoča, Lučenec, Martin, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Poltár, Poprad, Považská Bystrica, Púchov, Revúca, Ružomberok, Senica, Snina, Stará Ľubovňa, Trenčín, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Žilina.

druhý stupeň varovania: Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Bratislava I.-V., Brezno, Detva, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Kežmarok, Komárno, Košice I.-IV., Košice-okolie, Levice, Liptovský Mikuláš, Malacky, Medzilaborce, Michalovce, Námestovo, Partizánske, Pezinok, Piešťany, Prešov, Prievidza, Rimavská Sobota, Rožňava, Sabinov, Šaľa, Senec, Skalica, Sobrance, Spišská Nová Ves, Stropkov, Svidník, Trebišov, Trnava, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Zvolen.

prvý stupeň varovania: Nitra, Nové Zámky, Topoľčany, Zlaté Moravce


B. Zmeny vo výnimkách zo zákazu vychádzania


• mení sa okruh osôb, ktoré pri vychádzaní nemusia disponovať potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19. Sú nimi osoby, ktoré boli očkované mRNA vakcínou a od očkovania uplynulo 14 dní po 2. dávke, alebo osoby, ktoré boli očkované vektorovou vakcínou a uplynuli 4 týždne po 1. dávke, alebo ak tieto osoby boli očkované mRNA alebo vektorovou vakcínou a uplynulo 14 dní po 1. dávke očkovania a ak tieto osoby prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní a majú potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19, alebo ak tieto osoby prekonali ochorenie COVID-19 a majú potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 nie staršie ako 90 dní, alebo osoby, ktorým zdravotný stav neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19 (ďalej ako „vyňaté osoby“).

• pre osoby nachádzajúce sa v okresoch v druhom stupni varovania stačí na cestu do a zo zamestnania potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 nie staršie ako 14 dní. Pre prvý stupeň stačí potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 nie staršie ako 21 dní. Osoby nachádzajúce sa v okresoch zaradených v tretom stupni varovania potrebujú potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 nie staršie ako 7 dní. Potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 nie staršie ako 7 dní sa vyžaduje v rámci celej SR od zamestnancov školských zariadení. Vyňaté osoby pri ceste do a zo zamestnania nemusia disponovať žiadnym zo spomenutých potvrdení. Cestu do a zo akéhokoľvek zamestnania možno naďalej realizovať výhradne v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod.

• nákup nevyhnutných životných potrieb (potraviny, drogéria, krmivá) možno realizovať v čase v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. aj bez akéhokoľvek potvrdenia.

• v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. možno uskutočniť aj cestu do maloobchodnej predajne/prevádzky za účelom nákupu tovarov alebo poskytnutia služieb (iných ako nevyhnutných potrieb), ak sa osoby, ktoré cestu uskutočňujú, preukážu o potvrdením negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo patria k vyňatým osobám.

• v akomkoľvek čase možno vykonať cestu na účel vycestovania do a zo zahraničia, okrem cesty na rekreáciu v zahraničí, pokiaľ osoby disponujú potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo patria k vyňatým osobám. Na osoby cestujúce do a zo zahraničia sa nesmie vzťahovať povinnosť domácej izolácie alebo karantény.

• v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. možno absolvovať cestu na bohoslužbu, svadbu alebo pohreb bez akéhokoľvek potvrdenia.

• kedykoľvek možno absolvovať cestu na OČTK v súvislosti s úkonom v trestnom konaní a cestu späť, a to bez akéhokoľvek potvrdenia.

• v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. možno absolvovať cestu na orgán verejnej moci na účely vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie a cestu späť. To platí pre osoby, ktoré sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo pre vyňaté osoby.

• v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. možno absolvovať cestu na pojednávanie, hlavné pojednávanie alebo verejné zasadnutie a späť (sú uskutočňované len nevyhnutné pojednávania, v rámci trestného práva, rodinného, dedičského a pod.).


C. Režim nosenia rúšok a respirátorov


• v interiéri zostáva povinným nosenie respirátora (výnimky predstavujú deti do 6 rokov, zdravotne postihnuté osoby, osoby pri výkone športu na interiérových športoviskách, fotografované osoby a zamestnanci, ktorí sa na vnútornom pracovisku nachádzajú sami). Žiaci základných škôl alebo pedagogickí zamestnanci a zamestnanci rizikových povolaní alebo zamestnanci s chronickými ochoreniami dýchacích ciest, či kožnými ochoreniami tváre môžu nosiť v interiéry rúška.

• v exteriéri je povinné nosenie rúšok. Výnimky predstavujú deti do 6 rokov, zdravotne postihnuté osoby, osoby pri výkone športu, fotografované osoby a osoby ktoré sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 5 metrov.


D. Cezhraničný pohyb osôb


Osoby vstupujúce na územie SR zo zahraničia musia nastúpiť do 14-dňovej karantény. Najskôr na ôsmy deň budú môcť absolvovať PCR test. Ak bude negatívny, možno karanténu ukončiť. K výnimkám z uvedeného patria

• vodiči MKD, letectvo, rušňovodiči a sprievodcovia, zamestnanci zdravotných a pohrebných služieb, niektorí zamestnanci kritickej infraštruktúry a pod.

• „pendleri“, ktorí sa vedia preukázať príslušným potvrdením účelu cezhraničného prechodu a potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní.

osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v SR, a súčasne pracujú na území v niektorej z krajín EÚ, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska alebo GB. Zároveň musia byť držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce. Recipročne to isté platí aj pre osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v niektorej z krajín EÚ, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska alebo GB a súčasne pracujú na území SR. Tieto osoby sú povinné sa najneskôr bezprostredne pri vstupe do SR sa registrovať na webe http://korona.gov.sk/ehranica a vyznačiť pri jeho vypĺňaní skutočnosti rozhodujúce pre ich kategóriu. Potvrdením o registrácii budú musieť disponovať počas celého pobytu. Ďalej, musia byť schopné sa preukázať pri vstupe na územie SR potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 48 hodín alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín. Na záver sa tieto osoby musia podrobiť izolácii v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení, ktorá sa ukončuje pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 14. dňa alebo obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Potvrdeniami o negatívnom výsledku na ochorenie COVID-19 nemusia disponovať osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 alebo osoby, ktoré boli zaočkované.

• špeciálny režim sa vzťahuje aj na osoby, ktoré sú študentmi, hercami, športovcami a pod.


E. Otvorenie prevádzok


väčšina prevádzok by mala byť spravidla otvorená. Zatvorené zostávajú kúpaliská spolu s wellness (prírodné a liečebné kúpele sú otvorené), fitness centrá, prevádzky divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení a prevádzky verejného stravovania (podávať zabalené jedlá alebo prevádzkovať stravovne v zariadeniach sociálnych služieb možno).

• prevádzky musia dodržiavať určité povinnosti, medzi ktoré najmä patrí: vstup a pobyt v prevádzke umožniť len osobám s respirátormi alebo rúškami (viď vyššie), pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice, vykonávať časté vetranie a pravidelne vykonávať dezinfekciu s virucídnym účinkom. Je potrebné zachovávať 2 m odstupy v radoch a zabezpečiť, aby počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu neprekročil koncentráciu jeden zákazník na 15 m2. To neplatí, ak je miestnosť prevádzky menšia ako 90m2. V takom prípade je maximálny počet 6 osôb.

• prevádzkovateľom predajní nevyhnutných životných potrieb zostáva povinnosť umožniť v dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov.

otvárajú sa autoškoly. Účastník kurzu a inštruktor musia mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom bez výdychového ventilu, vo vozidle musia byť len oni dvaja, prípadne skúšajúci komisár. Po každom výcviku vedenia vozidla a výcviku na trenažéri, musí byť interiér najmä volant a rýchlostná páka, vydezinfikovaný dezinfekčným prostriedkom. Maximálny počet osôb v miestnosti počas teoretickej časti kurzu je 6.

• naďalej možno uskutočňovať zasadnutia, schôdze a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona. Pri ich uskutočňovaní platia nasledovné povinnosti: pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len osobám s respirátormi alebo rúškami (viď vyššie), treba zabezpečiť dezinfekciu rúk pri vstupe a vykonávať pravidelnú dezinfekciu v priestoroch. Zakazuje sa konzumovať pokrmy a nápoje. Pri vstupe je potrebné zabezpečiť oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej izolácii. Na viditeľnom mieste je treba zverejniť oznam s informáciami: (i) ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia, (ii) zákaz podávania rúk, pri účasti na verejnom hromadnom podujatí.


30.11.2021  
Pro bono poradenstvo opäť zajtra v stredu 1. decembra 2021
v priestoroch Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
29.11.2021  
Európska komisia o diagnostických zdravotníckych pomôckach
Európska komisia nariaďuje postupné zavádzanie nariadenia o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro, ktoré sa má začať uplatňovať od 26. mája 2022.
26.11.2021  
O kompenzácii ťažkého zdravotného postihnutia
Odstránenie nespravodlivosti pri poskytovaní peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia si za cieľ kladie vyhlásená novela zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na...
08.11.2021  
Pro bono poradňa rieši aj dlhoročné problémy
Na novembrovú pro bono právnu poradňu advokátskej kancelárie L/R/P advokáti, s.r.o. sa obrátili obyvatelia bratislavského Starého Mesta s podozrením na sústavné porušovanie ich práv v bytovom dome. Ad...
03.11.2021  
Bude Európa prvým klimaticky neutrálnym kontinentom?
Európa by sa, na základe tzv. Oznámenia o Európskej zelenej dohode, mala stať do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom. Potreba a význam predmetnej dohody, vzhľadom na vplyv pandémie COVID...
02.11.2021  
Pro bono poradenstvo už zajtra v stredu 3. novembra 2021 v priestoroch Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Profesionálny tím advokátov z kancelárie L/R/P advokáti, s.r.o. Vám opäť poskytne pro bono právne poradenstvo už zajtra v stredu 3. novembra 2021 od 13.00 hod. do 16.00 hod.
29.10.2021  
ČO NA TO PRÁVNIK?
Ján Grman z advokátskej kancelárie L/R/P advokáti, s.r.o. sa zúčastnil októbrovej neformálnej diskusie Talkie o zdraví. Spolu s ďalšími hosťami počas večera hovoril k téme: Oplatí sa lieky nakupovať c...
21.10.2021  
Minimálna mzda bude od januára vyššia
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR oznámilo, že od 1. januára 2022 sa zvyšuje minimálna mzda o 23 eur.
08.10.2021  
Radíme Vám
V stredu obyvatelia Starého Mesta v Bratislave opäť využili možnosť sa poradiť s advokátom v rámci pro bono právnej poradne, ktorá je súčasťou staromestského Fondu Architekta Weinwurma.
30.09.2021  
Novinky v energetike
Prinášame Vám prehľad najdôležitejších noviniek z oblasti energetiky.
23.09.2021  
​ESEROČKY POZOR, LEHOTA SA KRÁTI!
Všetky s.r.o., ktoré boli založené pred 1. októbrom 2020, majú v zmysle novely Obchodného zákonníka nové povinnosti voči Obchodnému registru SR. Zápis rodného čísla, čísla občianskeho preukazu či pasu...
20.09.2021  
ADVOKÁTI BEHOM POMOHLI DEŤOM
Tím kancelárie L/R/P advokáti, s.r.o. sa v sobotu zapojil do charitatívneho behu Mary’s Meals Charity Run Vysoké Tatry. Veronika a Kresten z popradskej pobočky si v Tatranskej Lomnici odbehli 8 km dlh...
09.09.2021  
BEZPLATNÁ PRÁVNA PORADŇA POMÁHA OBČANOM
Advokátska kancelária L/R/P advokáti, s.r.o. ocenená staromestským Fondom Architekta Weinwurma cenou Donor roka 2021 bezplatne pomáha občanom Starého Mesta v ich zložitých majetkovoprávnych veciach.
06.09.2021  
L/R/P advokáti získali cenu Fondu architekta Weinwurma „Donor roka 2021“
Na oslave druhých narodenín Fondu architekta Weinwurma bola advokátskej kancelárii L/R/P advokáti, s.r.o. odovzdaná cena „Donor roka 2021“, ktorú prevzal jeden z jej zakladajúcich partnerov Rastislav...
30.08.2021  
ZMENA TERMÍNU PRÁVNEHO PORADENSTVA
Advokáti z kancelárie L/R/P advokáti, s.r.o. a staromestský Fond Architekta Weinwurma informujú verejnosť, že najbližšia pro bono právna poradňa sa bude konať v stredu 8. septembra 2021 od 13.00 hod....
16.08.2021  
COVID-19: OPATRENIA PLATNÉ OD 16. AUGUSTA 2021
Prinášame Vám zmeny v opatreniach proti šíreniu ochorenia COVID-19 s účinnosťou od 16. augusta 2021.
05.08.2021  
STREDA PATRILA OPÄŤ BEZPLATNÉMU PRÁVNEMU PORADENSTVU
Profesionálni advokáti z kancelárie L/R/P advokáti, s.r.o. v spolupráci so staromestským Fondom Architekta Weinwurma opäť radili občanom pro bono. Pre narastajúci záujem o právnu službu mali občania k...
08.07.2021  
SME RADI, ŽE SME VÁM PORADILI
Prvá streda v mesiaci patrila bezplatnému právnemu poradenstvu, ktoré pre občanov pripravila Advokátska kancelária LYSINA – ROŠKO & PARTNERS s. r. o. v spolupráci so staromestským Fondom Architekta We...
07.07.2021  
Energy news : SVK a EÚ legislatíva - plánované a prijaté novinky za mesiac 6/2021
Prinášame Vám prehľad plánovaných a prijatých noviniek v SVK a EÚ legislatíve za mesiac jún.
02.07.2021  
PONÚKAME BEZPLATNÉ PRÁVNE PORADENSTVO
Advokátska kancelária LYSINA – ROŠKO & PARTNERS s. r. o. v spolupráci s Miestnym úradom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pripravili pre občanov bezplatné právne poradenstvo. V stredu 7. júla 2...
25.06.2021  
Sme radi, že patríme medzi hlavných partnerov jubilejného 10. ročníka Bratislavských Hanusových dní
Bratislavské Hanusove dni 2021
09.04.2021  
Ako si prihlásiť pohľadávku do reštrukturalizácie?
Okresný súd Bratislava I dnes povolil reštrukturalizáciu spoločnosti Arca Capital Slovakia, a. s. Napriek tomu, že celkový objem veriteľov nie je ku dnešnému dňu známy, týmto sa pre mnohých stáva aktu...
21.06.2021  
NEPREMEŠKAJTE BRATISLAVSKÉ HANUSOVE DNI
Hlavný partner jubilejného 10. ročníka Bratislavských Hanusových dní 2021, Advokátska kancelária LYSINA – ROŠKO & PARTNERS s. r. o., vás pozýva do záhrady Pálffyho paláca v Bratislave na bohatý progra...
20.05.2021  
Barbora Balunová vstupuje do vedenia advokátskej kancelárie Lysina - Roško & Partners
Barbora Balunová vstupuje do vedenia advokátskej kancelárie Lysina - Roško & Partners. Názov firmy sa však nemení, Barbora Balunová sa stáva prokuristkou.
29.03.2021  
Chceme, aby rodiny, deti i mladí ľudia nestrácali úsmev. Uzatvárame spoluprácu s organizáciou Úsmev ako dar.
Advokátska kancelária LYSINA – ROŠKO & PARTNERS s. r. o. vníma súčasnú kritickú sociálnu situáciu rodín, detí, osamelých rodičov či mladých ľudí odídených z detských domovov na Slovensku. Tím advokáto...
08.03.2021  
Aktualizácia opatrení COVID-19
V nadväznosti na pandémiu spôsobenú vírusom COVID-19 boli prijaté nasledovné právne predpisy:
26.02.2021 Mgr. Peter Bielik
Český Ústavný súd zrušil časť uznesenia vlády zakazujúce maloobchodný predaj a poskytovanie služieb
Plénum Ústavného súdu ČR nálezom zo dňa 22.02.2021, spis. zn.: Pl. ÚS 106/20 zrušilo časť uznesenia vlády ČR zo dňa 28.01.2021 č. 78 o prijatí krízových opatrení, ktorou bol zakázaný maloobchodný pre...
17.02.2021 Mgr. Barbora Balunová
Novela zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov: novela č. 419/2020 Z. z.
Cieľom predloženej, v súčasnosti už schválenej novely zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o ENEF“) bolo vykonať transpozíciu...
08.02.2021  
Alert systém pre monitorovanie vývoja epidémie, obmedzenia a výnimky od 08.02.2021
V nadväznosti na situáciu spôsobenú vírusom COVID-19, prijatým dokumentom Alert systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrenia v závislosti od intenzity šírenia SARS...
19.01.2021  
Novela zákona č. 9/2021 Z. z.
Na základe zákona č. 9/2021 Z. z. zo 14. januára 2021 boli v súvislosti s druhou vlnou pandémie COVID-19 stanovené nasledovné zmeny:
11.01.2021  
COVID-19: AKTUÁLNE ZMENY OPATRENÍ PLATNÉ OD 11.1.2021
V nadväznosti na situáciu spôsobenú vírusom COVID-19 a s tým súvisiacim núdzovým stavom, boli na celom území stanovené s účinnosťou od 11.01.2021 nasledovné zmeny:
01.01.2021  
COVID-19:AKTUALIZÁCIA OPATRENÍ OD 1.1.2021
V nadväznosti na situáciu spôsobenú vírusom COVID-19 a s tým súvisiacim núdzovým stavom, boli uznesením Vlády SR č. 808 a vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR na celom území stanovené nasledovné...
10.11.2020  
COVID-19:ZÁKAZ VSTUPU DO PREVÁDZOK
V nadväznosti na situáciu spôsobenú vírusom COVID-19 a s tým súvisiacim núdzovým stavom, Úrad verejného zdravotníctva SR svojou čiastkou 14 a vyhláškami č. 20, 21 a 22 stanovil nasledovné zmeny:
10.11.2020  
COVID-19:OBMEDZENIE SLOBODY POHYBU A ZÁKAZ VYCHÁDZANIA
V nadväznosti na situáciu spôsobenú vírusom COVID-19 a s tým súvisiacim núdzovým stavom, Vláda SR svojím uznesením č. 704 zo 4. novembra 2020 stanovila nasledovné zmeny:
19.10.2020  
COVID-19: AKTUALIZÁCIA OPATRENÍ A DÔLEŽITÝCH INFORMÁCIÍ PRE MESIAC OKTÓBER
Prinášame Vám súhrn zmien, ktoré ustanovil Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v mesiaci október 2020 v súvislosti so situáciou spôsobenou vírusom COVID-19:
08.10.2020  
Obchodný zákonník: Najdôležitejšie zmeny od 1.10.2020
Do pozornosti Vám dávame prehľad zmien, ktoré prináša novela Obchodného zákonníka, účinná od 01. 10. 2020. Medzi hlavné zmeny patrí:
01.10.2020  
COVID-19: OPATRENIA A DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE MESIAC OKTÓBER (VYHLÁSENIE NÚDZOVÉHO STAVU)
Kvôli situácii spôsobenej ochorením COVID-19, Vláda Slovenskej republiky svojim uznesením č. 587 z 30. septembra 2020 vyhlásila núdzový stav, a to s účinnosťou od 1. októbra 2020 na obdobie 45 dní. S...
24.09.2020  
Zaradenie Českej republiky medzi tzv. „červené krajiny“ a nový režim pre „pendlerov“
V nadväznosti na situáciu spôsobenú ochorením COVID-19 a zaradenie Českej republiky medzi tzv. „červené krajiny“, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky opatrením ustanovil od 18.9.2020 do...
16.09.2020  
Aktualizácia prijatých „korona opatrení“ pre mesiac september 2020
V súvislosti so situáciou spôsobenou vírusom COVID-19, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ustanovil v priebehu mesiaca september 2020 nasledovné zmeny: 1. Nové povinnosti pre prevádzko...
31.08.2020  
Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pre mesiac september 2020
V súvislosti so situáciou spôsobenou vírusom COVID-19, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ustanovil pre mesiac september 2020 nasledovné zmeny:
14.08.2020  
114 opatrení prijatých na pomoc podnikateľskému prostrediu
Dňa 20.07.2020 bol prezidentkou Slovenskej republiky schválený balíček 114 opatrení na pomoc podnikateľskému prostrediu. Ide o opatrenia, ktoré boli prijaté formou osemdesiatich noviel zákonov a trid...
07.08.2020  
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 193/2020 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii
Novelou Obchodného zákonníka, účinnou od 01.10.2020, dochádza k úprave ustanovení týkajúcich sa likvidácie spoločností. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 193/2020 Z. z. priamo nadväzuje na predm...
25.07.2020  
BANKOVÉ STIMULY AKO LIEK NA EKONOMICKÚ KORONAKRÍZU
Prečo sa po každej kríze musia podporovať banky a aký veľký môže byť štátny deficit? Koronakríza otvorila mnohé ďalšie otázky. Odpovede na ne a liek na súčasný ekonomický stav ponúkol R. Roško v disku...
13.07.2020  
Pozor, tento rok sa termín na darovanie 2 % z dane v súvislosti s aktuálnou situáciou šíriaceho koronavírusu posúva!
Finančná správa totiž umožnila daňovníkom, v súvislosti so sťaženými podmienkami vyvolanými ochorením COVID-19, posunúť popri iných daňových termínoch aj lehotu na darovanie percent z dane. A to aj v...
30.06.2020  
DŇA 18.6.2020 NADOBUDOL ÚČINNOSŤ ZÁKON Č. 158/2020 Z.Z., KTORÝM SA MENIA A DOPĹŇAJÚ NIEKTORÉ ZÁKONY V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA
Na základe uvedeného zákona bol novelizovaný aj zákon č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia,...
24.06.2020  
Vybrané zmeny v Obchodnom zákonníku účinné od 01.10.2020: Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti
V nadväznosti na prijatú novelu Obchodného zákonníka (zákon č. 390/2019 Z.z.) a za účelom vytvárania stavu právnej istoty tretích osôb, nebude od 01.10.2020 vôbec možné zapisovať do obchodného registr...
09.06.2020  
Novela pravidiel fungovania trhu s elektrinou a plynom (Vyhláška ÚRSO č. 24/2013 Z. Z.)
V dôsledku prijatia novelizovaného znenia Pravidielfungovania trhu s elektrinou a plynom došlo k úprave spôsobu stanovenia ceny za regulačnú elektrinu, ktorý je upravený v § 9 ods. 4. V súvislosti so...
30.04.2020  
Nárok na zvýhodnené úvery v časoch pandémie COVID-19
Zvýhodnené úvery poskytuje v súčasnom období šírenia koronavírusu, ako finančný a ekonomický stimul, niekoľko bánk. Prijímateľmi finančnej pomoci majú byť malé a stredné podniky a SZČO. Radi by sme Vá...
27.04.2020  
MESTU MODRA SME UŠETRILI TAKMER 300 TISÍC EUR
Jednou z kľúčových oblastí špecializácie našej advokátskej kancelárie je aj komunálne právo. Obciam a mestám pomáhame zorientovať sa v spleti komplikovaných právnych predpisov, správou vecí verejných...
05.04.2020  
Podporujeme:Šitie rúšok dáva prácu ľudom so sociálnym a zdravotným znevýhodnením
Nákaza koronavírusu COVID-19 vstúpila aj do života komunity irackých kresťanov žijúcich na Slovensku. V obci Výčapy-Opatovce, neďaleko Nitry, zastrešuje ich činnosť a pôsobenie občianske združenie Pok...
27.03.2020  
Prehľad posledných udalostí v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom - právny up-date k 27.3.2020
Naša advokátska kancelária neustále monitoruje všetky opatrenia, rozhodnutia a vyhlásenia vydané kompetentnými inštitúciami v súvislosti s ochorením COVID-19 na Slovensku. Prinášame Vám právny up-date...
16.03.2020  
Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 na Slovensku
V súvislosti s novým koronavírusom prinášame up-date právneho pohľadu na posledné udalosti týkajúce sa opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 na Slovensku.
13.03.2020  
Corona virus - preventívne opatrenia a základné upozornenia
Vážení klienti, vzhľadom na situáciu v súvislosti s koronavírusom v SR, aj naša kancelária pristúpila k opatreniam smerujúcim k prevencii rizika rozširovania nákazy. Z tohto dôvodu sme dočasne pozast...
04.02.2020  
Nové povinnosti obce voči jej najmladším obyvateľom
Deti, ako jeden z najzraniteľnejších článkov populácie, potrebujú pre svoj rozvoj a hru bezpečné miesta. Za takéto miesto možno jednoznačne určiť detské ihrisko. Otázkou však je, do akej miery sa bezp...