08.02.2021

Alert systém pre monitorovanie vývoja epidémie, obmedzenia a výnimky od 08.02.2021

Alert systém pre monitorovanie vývoja epidémie, obmedzenia a výnimky od 08.02.2021

V nadväznosti na situáciu spôsobenú vírusom COVID-19, prijatým dokumentom Alert systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrenia v závislosti od intenzity šírenia SARSCoV-2 (ďalej ako „COVID AUTOMAT“) a uzneseniami Vlády č. 77 a 78 boli prijaté nasledovné zmeny:


A. S účinnosťou od 8. februára 2021 podľa COVID AUTOMATu sa budú okresy deliť nasledovne:

 • štvrtý stupeň varovania: Partizánske, Šaľa, Zlaté Moravce, Revúca, Rožňava, Bánovce nad Bebravou, Hlohovec, Trnava, Žiar nad Hronom;
 • tretí stupeň varovania: Banská Bystrica, Brezno, Prievidza, Bratislava I.-V., Malacky, Pezinok, Senec, Dolný Kubín, Dunajská Streda, Galanta, Humenné, Medzilaborce, Snina, Komárno, Košice I.-IV., Košice okolie, Levice, Martin, Michalovce, Sobrance, Nitra, Nové Zámky, Levoča, Poprad, Ilava, Považská Bystrica, Púchov, Senica, Gelnica, Spišská Nová Ves, Topoľčany, Trebišov, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Vranov nad Topľou, Banská Štiavnica, Žarnovica, Bytča, Detva, Krupina, Zvolen;
 • druhý stupeň varovania: Bardejov, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Námestovo, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Lučenec, Poltár, Turčianske Teplice, Kežmarok, Prešov, Sabinov, Rimavská Sobota, Skalica, Stará Ľubovňa, Stropkov, Trenčín, Svidník, Žilina;
 • prvý stupeň varovania: Veľký Krtíš;

Podľa uvedeného delenia a v súlade s COVID AUTOMATOM budú následne platiť jednotlivé obmedzenia slobody pohybu, ako aj otvorenia prevádzok.


B. Obmedzenie slobody pohybu a zákaz vychádzania v čase od 8. februára 2021 do 19. marca 2021. Medzi výnimky patrí:

 • cesta do a zo zamestnania zamestnancov, ktorí nemôžu vzhľadom na povahu práce podľa rozhodnutia zamestnávateľa vykonávať prácu home office a cesta na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti. V okresoch zaradených do štvrtého a tretieho stupňa varovania to od 10. februára 2021 platí výnimka len pre osoby, ktoré sa preukážu negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 a majú o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace alebo ak tieto osoby boli zaočkované proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo osoby, ktorých zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19. Od 15. februára 2021 sa osobám nachádzajúcim sa v okresoch druhého stupňa varovania stačí preukázať výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 14 dní a okresom prvého stupňa varovania nie starším ako 21 dní;
 • nákup alebo zaobstaranie napr. potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a obdobných na zabezpečenie nevyhnutných životných potrieb;
 • doplnenie pohonných hmôt, novín a tlačovín, cesta do banky, poisťovne, servisu vozidiel, do najbližšej maloobchodnej predajne alebo obdobného miesta, na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní) len pre osoby, ktoré sa preukážu negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo prekonali ochorenie COVID-19 a majú o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace alebo ak boli zaočkované proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo osoby, ktorých zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19. (ďalej ako „vyňaté osoby“);
 • cesta za účelom prístupu k lekárenskej starostlivosti a cesta do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti, vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného,
 • cesta na vykonanie RT-PCR alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19;
 • cesta na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst;
 • cesta za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný;
 • cesta osoby so psom alebo mačkou do vzdialenosti 1000 m od bydliska a cesta za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá;
 • cesta za účelom vycestovania do zahraničia a cesta späť pri návrate zo zahraničia pre vyňaté osoby;
 • pobyt v prírode, vrátane individuálneho športu, ale len pre vyňaté osoby, osoby do 15 rokov alebo nad 65 rokov a pre ťažko zdravotne postihnuté osoby – vozičkárov. To neplatí ak sa jedná o okresy so štvrtým stupňom varovania podľa COVID AUTOMATu;
 • cesta dieťaťa do a zo materskej školy, cesta osoby do a zo prvého stupňa základnej školy alebo školského zariadenia v prípade, ak aspoň jeden zákonný zástupca spadá pod rozsah vyňatých osôb (v prípade ak sa jedná zákonných zástupcov, ktorých zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19, musia byť indisponovaní všetci zákonní zástupcovia). Žiaci druhých stupňov základných škôl, študenti stredných škôl a poslucháči vysokých škôl majú povolenú cestu na výučbu, iba ak sú vyňatými osobami a ak aspoň jeden zákonný zástupca spadá pod rozsah vyňatých osôb (v prípade ak sa jedná zákonných zástupcov, ktorých zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19, musia byť indisponovaní všetci zákonní zástupcovia). Medzi vyňaté osoby musia spadať aj sprevádzajúce osoby;
 • cesta na účel vykonania pracovného pohovoru, výberového konania, prijímacieho konania alebo uzavretia pracovnej zmluvy pre vyňaté osoby;
 • cesta na OČTK, hlavné pojednávanie alebo verejné zasadnutie pred súd (t. j. úkony v trestnom konaní) a cesta na orgán verejnej moci na účely vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie pre vyňaté osoby.

Zároveň boli vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva SR na celom území s účinnosťou od 8. februára 2021 stanovené nasledovné pravidlá:


A. Zotrvávajúce uzatvorenie maloobchodných prevádzok. Medzi výnimky napríklad patria:

 • potraviny, ďalej aj reštaurácie a stánky s rýchlym občerstvením, pokiaľ sa jedná o donášku jedál, alebo podávanie zabalených jedál;
 • drogérie a lekárne, predajne novín a tlačovín, predajne s krmivom pre zvieratá, veterinárne ambulancie, predajne náhradných dielov motorových vozidiel, pneuservisy, odťahové služby, autoservisy, vrátane služieb technickej a emisnej kontroly vozidiel, zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografových kariet, čerpacie stanice pohonných hmôt a palív;
 • pošta, výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku;
 • pobočky bánk, poisťovní a prevádzky telekomunikačných operátorov;
 • taxislužby;
 • dlhodobé ubytovne a karanténne ubytovane, krátkodobé ubytovne iba pre zamestnancov alebo podnikateľov a nevyhnutné ubytovanie za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia;


B. Maloobchodné prevádzky a taxislužby majú zároveň presne stanovené povinnosti, medzi ktoré napríklad patria:

 • vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka);
 • pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice;
 • na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať uvedené hygienické opatrenia;
 • vykonávať časté vetranie a pravidelne vykonávať dezinfekciu s virucídnym účinkom. Potraviny, reštaurácie a stánky s rýchlym občerstvením musia klásť dôraz na zabezpečenie pravidelného a účinného čistenia a dezinfekcie, ktoré sa musí vykonávať dôkladne v rámci denného sanitačného režimu prevádzky a v rámci prijatých a zavedených zásad správnej hygienickej praxe podľa nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín;
 • zachovávať 2 m odstupy v radoch a zabezpečiť, aby počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu neprekročil koncentráciu jeden zákazník na 15 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov (táto podmienka sa nevzťahuje na deti);
 • zabezpečiť, aby zákazníci nesmeli konzumovať potraviny v interiérových a exteriérových častiach prevádzok či v blízkosti prevádzok;
 • prevádzkovateľom potravín a predajní drogérií sa nariaďuje umožniť v dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov;
 • primerane podľa uznesení Vlády SR č. 77 a 78, týkajúcich obmedzení slobody pohybu a zákazu vychádzania zamedziť vstup osôb do prevádzok a pracovísk;
 • pre taxislužby platí, že vodič musí mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou, ďalej prevádzka taxislužby musí vykonať dezinfekciu priestorov pre zákazníkov a to po každom zákazníkovi dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom a cestujúci musia sedieť iba na zadných sedadlách a to maximálne dvaja cestujúci v jednom rade;


C. Zákaz usporadúvania hromadných podujatí. K výnimkám patria:

 • podujatia, pri ktorých budú všetci v tej dobe disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu, nie starším ako 12 hodín, a ktoré budú ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania. Maximálna dĺžka podujatia bude 48 hodín;
 • sobášne obrady, obrady krstu a pohrebné obrady do počtu 6 osôb, vrátane ich civilných verzií;
 • zasadnutia, schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov;
 • zasadnutia, schôdze a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona;
 • celoplošné antigénové testovanie na COVID-19;
 • výkon hromadných podujatí nevyhnutných na činnosť karanténneho tréningového centra pre vrcholový šport v Šamoríne;
 • výkon hromadných podujatí nevyhnutných pre priebeh profesionálnych súťaží v športoch, akými sú hokej (muži), futbal (muži), hádzaná (muži a ženy), volejbal (muži a ženy), basketbal (muži a ženy). Všetky hromadné športové podujatia sa však musia uskutočniť bez obecenstva;


D. Povinnosti osôb pri vstupe na územie SR. Režim osôb, ktoré od 8. februára 2021 vstúpili na územie SR a počas predchádzajúcich 14 dní navštívili zahraničie zostáva v zásade nezmenený, izolácia bezpríznakových osôb, ktoré prišli zo zahraničia sa však opätovne predlžuje na 14 dní. Osobitne si dovoľujeme poukázať na režim „pendlerov“, kedy k výnimkám z povinností ustanovených osobám, ktoré prichádzajú zo zahraničia patria:

 • osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v SR, a ak súčasne: (i) majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce na území susedného štátu a (ii) sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce alebo potvrdenia o takomto výkone práce;
 • osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 30 km od hraníc so SR, a ak súčasne: (i) majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce na území SR vo vzdialenosti pozemnou cestnou komunikáciou 30 km od otvoreného hraníc SR a (ii) sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce alebo o potvrdení o takomto výkone práce. To isté platí aj pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti pokiaľ prekračujú hranice v sprievode;
 • občanov SR, ak majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 30 km od otvoreného hraníc SR. To isté platí aj pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti pokiaľ prekračujú hranice v sprievode;
 • ďalšie výnimky zahŕňajú napríklad žiakov základných a stredných škôl, obhospodarovateľov pozemkov do vzdialenosti 10 km od hraníc SR, hráčov profesionálnych športových súťaží, spadajúcich pod výnimky zo zákazu organizovania hromadných podujatí, osoby poskytujúce neodkladnú zdravotnú starostlivosť a pod.
 • všetky spomenuté osoby sú povinné sa preukázať na území SR negatívnym testom na COVID-19 nie starším ako 14 dní.

COVID AUTOMAT

obr.: Vzorové regionálne premietnutie COVID AUTOMATU.
V prípade akýchkoľvek doplňujúcich otázok alebo otázok týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie sme Vám plne k dispozícii.


30.11.2021  
Pro bono poradenstvo opäť zajtra v stredu 1. decembra 2021
v priestoroch Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
29.11.2021  
Európska komisia o diagnostických zdravotníckych pomôckach
Európska komisia nariaďuje postupné zavádzanie nariadenia o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro, ktoré sa má začať uplatňovať od 26. mája 2022.
26.11.2021  
O kompenzácii ťažkého zdravotného postihnutia
Odstránenie nespravodlivosti pri poskytovaní peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia si za cieľ kladie vyhlásená novela zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na...
08.11.2021  
Pro bono poradňa rieši aj dlhoročné problémy
Na novembrovú pro bono právnu poradňu advokátskej kancelárie L/R/P advokáti, s.r.o. sa obrátili obyvatelia bratislavského Starého Mesta s podozrením na sústavné porušovanie ich práv v bytovom dome. Ad...
03.11.2021  
Bude Európa prvým klimaticky neutrálnym kontinentom?
Európa by sa, na základe tzv. Oznámenia o Európskej zelenej dohode, mala stať do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom. Potreba a význam predmetnej dohody, vzhľadom na vplyv pandémie COVID...
02.11.2021  
Pro bono poradenstvo už zajtra v stredu 3. novembra 2021 v priestoroch Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Profesionálny tím advokátov z kancelárie L/R/P advokáti, s.r.o. Vám opäť poskytne pro bono právne poradenstvo už zajtra v stredu 3. novembra 2021 od 13.00 hod. do 16.00 hod.
29.10.2021  
ČO NA TO PRÁVNIK?
Ján Grman z advokátskej kancelárie L/R/P advokáti, s.r.o. sa zúčastnil októbrovej neformálnej diskusie Talkie o zdraví. Spolu s ďalšími hosťami počas večera hovoril k téme: Oplatí sa lieky nakupovať c...
21.10.2021  
Minimálna mzda bude od januára vyššia
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR oznámilo, že od 1. januára 2022 sa zvyšuje minimálna mzda o 23 eur.
08.10.2021  
Radíme Vám
V stredu obyvatelia Starého Mesta v Bratislave opäť využili možnosť sa poradiť s advokátom v rámci pro bono právnej poradne, ktorá je súčasťou staromestského Fondu Architekta Weinwurma.
30.09.2021  
Novinky v energetike
Prinášame Vám prehľad najdôležitejších noviniek z oblasti energetiky.
23.09.2021  
​ESEROČKY POZOR, LEHOTA SA KRÁTI!
Všetky s.r.o., ktoré boli založené pred 1. októbrom 2020, majú v zmysle novely Obchodného zákonníka nové povinnosti voči Obchodnému registru SR. Zápis rodného čísla, čísla občianskeho preukazu či pasu...
20.09.2021  
ADVOKÁTI BEHOM POMOHLI DEŤOM
Tím kancelárie L/R/P advokáti, s.r.o. sa v sobotu zapojil do charitatívneho behu Mary’s Meals Charity Run Vysoké Tatry. Veronika a Kresten z popradskej pobočky si v Tatranskej Lomnici odbehli 8 km dlh...
09.09.2021  
BEZPLATNÁ PRÁVNA PORADŇA POMÁHA OBČANOM
Advokátska kancelária L/R/P advokáti, s.r.o. ocenená staromestským Fondom Architekta Weinwurma cenou Donor roka 2021 bezplatne pomáha občanom Starého Mesta v ich zložitých majetkovoprávnych veciach.
06.09.2021  
L/R/P advokáti získali cenu Fondu architekta Weinwurma „Donor roka 2021“
Na oslave druhých narodenín Fondu architekta Weinwurma bola advokátskej kancelárii L/R/P advokáti, s.r.o. odovzdaná cena „Donor roka 2021“, ktorú prevzal jeden z jej zakladajúcich partnerov Rastislav...
30.08.2021  
ZMENA TERMÍNU PRÁVNEHO PORADENSTVA
Advokáti z kancelárie L/R/P advokáti, s.r.o. a staromestský Fond Architekta Weinwurma informujú verejnosť, že najbližšia pro bono právna poradňa sa bude konať v stredu 8. septembra 2021 od 13.00 hod....
16.08.2021  
COVID-19: OPATRENIA PLATNÉ OD 16. AUGUSTA 2021
Prinášame Vám zmeny v opatreniach proti šíreniu ochorenia COVID-19 s účinnosťou od 16. augusta 2021.
05.08.2021  
STREDA PATRILA OPÄŤ BEZPLATNÉMU PRÁVNEMU PORADENSTVU
Profesionálni advokáti z kancelárie L/R/P advokáti, s.r.o. v spolupráci so staromestským Fondom Architekta Weinwurma opäť radili občanom pro bono. Pre narastajúci záujem o právnu službu mali občania k...
08.07.2021  
SME RADI, ŽE SME VÁM PORADILI
Prvá streda v mesiaci patrila bezplatnému právnemu poradenstvu, ktoré pre občanov pripravila Advokátska kancelária LYSINA – ROŠKO & PARTNERS s. r. o. v spolupráci so staromestským Fondom Architekta We...
07.07.2021  
Energy news : SVK a EÚ legislatíva - plánované a prijaté novinky za mesiac 6/2021
Prinášame Vám prehľad plánovaných a prijatých noviniek v SVK a EÚ legislatíve za mesiac jún.
02.07.2021  
PONÚKAME BEZPLATNÉ PRÁVNE PORADENSTVO
Advokátska kancelária LYSINA – ROŠKO & PARTNERS s. r. o. v spolupráci s Miestnym úradom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pripravili pre občanov bezplatné právne poradenstvo. V stredu 7. júla 2...
25.06.2021  
Sme radi, že patríme medzi hlavných partnerov jubilejného 10. ročníka Bratislavských Hanusových dní
Bratislavské Hanusove dni 2021
09.04.2021  
Ako si prihlásiť pohľadávku do reštrukturalizácie?
Okresný súd Bratislava I dnes povolil reštrukturalizáciu spoločnosti Arca Capital Slovakia, a. s. Napriek tomu, že celkový objem veriteľov nie je ku dnešnému dňu známy, týmto sa pre mnohých stáva aktu...
21.06.2021  
NEPREMEŠKAJTE BRATISLAVSKÉ HANUSOVE DNI
Hlavný partner jubilejného 10. ročníka Bratislavských Hanusových dní 2021, Advokátska kancelária LYSINA – ROŠKO & PARTNERS s. r. o., vás pozýva do záhrady Pálffyho paláca v Bratislave na bohatý progra...
20.05.2021  
Barbora Balunová vstupuje do vedenia advokátskej kancelárie Lysina - Roško & Partners
Barbora Balunová vstupuje do vedenia advokátskej kancelárie Lysina - Roško & Partners. Názov firmy sa však nemení, Barbora Balunová sa stáva prokuristkou.
19.04.2021  
COVID-19: Opatrenia s účinnosťou od 19. apríla 2021
S účinnosťou od 19. apríla 2021 máme na území SR nasledovné zmeny v opatreniach proti šíreniu ochorenia COVID-19:
29.03.2021  
Chceme, aby rodiny, deti i mladí ľudia nestrácali úsmev. Uzatvárame spoluprácu s organizáciou Úsmev ako dar.
Advokátska kancelária LYSINA – ROŠKO & PARTNERS s. r. o. vníma súčasnú kritickú sociálnu situáciu rodín, detí, osamelých rodičov či mladých ľudí odídených z detských domovov na Slovensku. Tím advokáto...
08.03.2021  
Aktualizácia opatrení COVID-19
V nadväznosti na pandémiu spôsobenú vírusom COVID-19 boli prijaté nasledovné právne predpisy:
26.02.2021 Mgr. Peter Bielik
Český Ústavný súd zrušil časť uznesenia vlády zakazujúce maloobchodný predaj a poskytovanie služieb
Plénum Ústavného súdu ČR nálezom zo dňa 22.02.2021, spis. zn.: Pl. ÚS 106/20 zrušilo časť uznesenia vlády ČR zo dňa 28.01.2021 č. 78 o prijatí krízových opatrení, ktorou bol zakázaný maloobchodný pre...
17.02.2021 Mgr. Barbora Balunová
Novela zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov: novela č. 419/2020 Z. z.
Cieľom predloženej, v súčasnosti už schválenej novely zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o ENEF“) bolo vykonať transpozíciu...
19.01.2021  
Novela zákona č. 9/2021 Z. z.
Na základe zákona č. 9/2021 Z. z. zo 14. januára 2021 boli v súvislosti s druhou vlnou pandémie COVID-19 stanovené nasledovné zmeny:
11.01.2021  
COVID-19: AKTUÁLNE ZMENY OPATRENÍ PLATNÉ OD 11.1.2021
V nadväznosti na situáciu spôsobenú vírusom COVID-19 a s tým súvisiacim núdzovým stavom, boli na celom území stanovené s účinnosťou od 11.01.2021 nasledovné zmeny:
01.01.2021  
COVID-19:AKTUALIZÁCIA OPATRENÍ OD 1.1.2021
V nadväznosti na situáciu spôsobenú vírusom COVID-19 a s tým súvisiacim núdzovým stavom, boli uznesením Vlády SR č. 808 a vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR na celom území stanovené nasledovné...
10.11.2020  
COVID-19:ZÁKAZ VSTUPU DO PREVÁDZOK
V nadväznosti na situáciu spôsobenú vírusom COVID-19 a s tým súvisiacim núdzovým stavom, Úrad verejného zdravotníctva SR svojou čiastkou 14 a vyhláškami č. 20, 21 a 22 stanovil nasledovné zmeny:
10.11.2020  
COVID-19:OBMEDZENIE SLOBODY POHYBU A ZÁKAZ VYCHÁDZANIA
V nadväznosti na situáciu spôsobenú vírusom COVID-19 a s tým súvisiacim núdzovým stavom, Vláda SR svojím uznesením č. 704 zo 4. novembra 2020 stanovila nasledovné zmeny:
19.10.2020  
COVID-19: AKTUALIZÁCIA OPATRENÍ A DÔLEŽITÝCH INFORMÁCIÍ PRE MESIAC OKTÓBER
Prinášame Vám súhrn zmien, ktoré ustanovil Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v mesiaci október 2020 v súvislosti so situáciou spôsobenou vírusom COVID-19:
08.10.2020  
Obchodný zákonník: Najdôležitejšie zmeny od 1.10.2020
Do pozornosti Vám dávame prehľad zmien, ktoré prináša novela Obchodného zákonníka, účinná od 01. 10. 2020. Medzi hlavné zmeny patrí:
01.10.2020  
COVID-19: OPATRENIA A DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE MESIAC OKTÓBER (VYHLÁSENIE NÚDZOVÉHO STAVU)
Kvôli situácii spôsobenej ochorením COVID-19, Vláda Slovenskej republiky svojim uznesením č. 587 z 30. septembra 2020 vyhlásila núdzový stav, a to s účinnosťou od 1. októbra 2020 na obdobie 45 dní. S...
24.09.2020  
Zaradenie Českej republiky medzi tzv. „červené krajiny“ a nový režim pre „pendlerov“
V nadväznosti na situáciu spôsobenú ochorením COVID-19 a zaradenie Českej republiky medzi tzv. „červené krajiny“, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky opatrením ustanovil od 18.9.2020 do...
16.09.2020  
Aktualizácia prijatých „korona opatrení“ pre mesiac september 2020
V súvislosti so situáciou spôsobenou vírusom COVID-19, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ustanovil v priebehu mesiaca september 2020 nasledovné zmeny: 1. Nové povinnosti pre prevádzko...
31.08.2020  
Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pre mesiac september 2020
V súvislosti so situáciou spôsobenou vírusom COVID-19, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ustanovil pre mesiac september 2020 nasledovné zmeny:
14.08.2020  
114 opatrení prijatých na pomoc podnikateľskému prostrediu
Dňa 20.07.2020 bol prezidentkou Slovenskej republiky schválený balíček 114 opatrení na pomoc podnikateľskému prostrediu. Ide o opatrenia, ktoré boli prijaté formou osemdesiatich noviel zákonov a trid...
07.08.2020  
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 193/2020 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii
Novelou Obchodného zákonníka, účinnou od 01.10.2020, dochádza k úprave ustanovení týkajúcich sa likvidácie spoločností. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 193/2020 Z. z. priamo nadväzuje na predm...
25.07.2020  
BANKOVÉ STIMULY AKO LIEK NA EKONOMICKÚ KORONAKRÍZU
Prečo sa po každej kríze musia podporovať banky a aký veľký môže byť štátny deficit? Koronakríza otvorila mnohé ďalšie otázky. Odpovede na ne a liek na súčasný ekonomický stav ponúkol R. Roško v disku...
13.07.2020  
Pozor, tento rok sa termín na darovanie 2 % z dane v súvislosti s aktuálnou situáciou šíriaceho koronavírusu posúva!
Finančná správa totiž umožnila daňovníkom, v súvislosti so sťaženými podmienkami vyvolanými ochorením COVID-19, posunúť popri iných daňových termínoch aj lehotu na darovanie percent z dane. A to aj v...
30.06.2020  
DŇA 18.6.2020 NADOBUDOL ÚČINNOSŤ ZÁKON Č. 158/2020 Z.Z., KTORÝM SA MENIA A DOPĹŇAJÚ NIEKTORÉ ZÁKONY V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA
Na základe uvedeného zákona bol novelizovaný aj zákon č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia,...
24.06.2020  
Vybrané zmeny v Obchodnom zákonníku účinné od 01.10.2020: Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti
V nadväznosti na prijatú novelu Obchodného zákonníka (zákon č. 390/2019 Z.z.) a za účelom vytvárania stavu právnej istoty tretích osôb, nebude od 01.10.2020 vôbec možné zapisovať do obchodného registr...
09.06.2020  
Novela pravidiel fungovania trhu s elektrinou a plynom (Vyhláška ÚRSO č. 24/2013 Z. Z.)
V dôsledku prijatia novelizovaného znenia Pravidielfungovania trhu s elektrinou a plynom došlo k úprave spôsobu stanovenia ceny za regulačnú elektrinu, ktorý je upravený v § 9 ods. 4. V súvislosti so...
30.04.2020  
Nárok na zvýhodnené úvery v časoch pandémie COVID-19
Zvýhodnené úvery poskytuje v súčasnom období šírenia koronavírusu, ako finančný a ekonomický stimul, niekoľko bánk. Prijímateľmi finančnej pomoci majú byť malé a stredné podniky a SZČO. Radi by sme Vá...
27.04.2020  
MESTU MODRA SME UŠETRILI TAKMER 300 TISÍC EUR
Jednou z kľúčových oblastí špecializácie našej advokátskej kancelárie je aj komunálne právo. Obciam a mestám pomáhame zorientovať sa v spleti komplikovaných právnych predpisov, správou vecí verejných...
05.04.2020  
Podporujeme:Šitie rúšok dáva prácu ľudom so sociálnym a zdravotným znevýhodnením
Nákaza koronavírusu COVID-19 vstúpila aj do života komunity irackých kresťanov žijúcich na Slovensku. V obci Výčapy-Opatovce, neďaleko Nitry, zastrešuje ich činnosť a pôsobenie občianske združenie Pok...
27.03.2020  
Prehľad posledných udalostí v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom - právny up-date k 27.3.2020
Naša advokátska kancelária neustále monitoruje všetky opatrenia, rozhodnutia a vyhlásenia vydané kompetentnými inštitúciami v súvislosti s ochorením COVID-19 na Slovensku. Prinášame Vám právny up-date...
16.03.2020  
Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 na Slovensku
V súvislosti s novým koronavírusom prinášame up-date právneho pohľadu na posledné udalosti týkajúce sa opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 na Slovensku.
13.03.2020  
Corona virus - preventívne opatrenia a základné upozornenia
Vážení klienti, vzhľadom na situáciu v súvislosti s koronavírusom v SR, aj naša kancelária pristúpila k opatreniam smerujúcim k prevencii rizika rozširovania nákazy. Z tohto dôvodu sme dočasne pozast...
04.02.2020  
Nové povinnosti obce voči jej najmladším obyvateľom
Deti, ako jeden z najzraniteľnejších článkov populácie, potrebujú pre svoj rozvoj a hru bezpečné miesta. Za takéto miesto možno jednoznačne určiť detské ihrisko. Otázkou však je, do akej miery sa bezp...