04.02.2020

Nové povinnosti obce voči jej najmladším obyvateľom

Nové povinnosti obce voči jej najmladším obyvateľom

Deti, ako jeden z najzraniteľnejších článkov populácie, potrebujú pre svoj rozvoj a hru bezpečné miesta. Za takéto miesto možno jednoznačne určiť detské ihrisko. Otázkou však je, do akej miery sa bezpečnosť považuje za potrebnú a kedy je už prehnaná a škodí?

Ministerstvo hospodárstva SR (ďalej ako „MH SR“) vo svojej tlačovej správe zo dňa 23.08.2019 uvádza, že sú evidované dlhodobo pretrvávajúce nedostatky v bezpečnosti detských ihrísk, cit.: „až približne 70% nedostatkov na ihriskách súviselo práve s bezpečnosťou detí.“ Z uvedeného dôvodu predložilo MH SR v úlohe gestora návrh novej legislatívy stanovujúcej vlastníkom detských ihrísk – medzi ktorých bezpochyby patria práve obce, mestá a mestské časti – nové povinnosti na garanciu vyššej miery ich bezpečnosti.

Dňa 18.11.2019 bolo vyhlásené znenie nového zákona č. 371/2019 Z.z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o bezpečnosti detského ihriska“), pričom tento zákon nadobudol účinnosť dňa 01.01.2020. Predmetný zákon v značnej miere zaťažuje vlastníka detského ihriska novými povinnosťami, avšak z jednotlivých ustanovení dotknutého zákona implicitne vyplýva, že vlastník ihriska môže na plnenie svojich povinností poveriť aj inú osobu – prevádzkovateľa. Ohľadom znášania bremena zodpovednosti, sa zákon o bezpečnosti detského ihriska už výslovne nezmieňuje.

Tento nový zákon definuje bezpečnostné požiadavky práve na detské ihrisko ako celok, nakoľko požiadavky na bezpečnosť jednotlivých hracích prvkov ihriska legislatíva už stanovila v osobitných predpisoch. Do prevádzky môže byť uvedené len detské ihrisko, na ktoré bol vydaný inšpekčný certifikát podľa §8 ods. 3 tohto zákona. Stanovujú sa požiadavky napríklad k povrchu ihriska, rozmiestneniu hracích zariadení, navrhuje sa systém monitorovania úrazov na detských ihriskách a pod. Legislatíva určuje aj sankcie, ktoré hrozia vlastníkom ihrísk v prípade nedodržiavania základných povinností. Uvedieme niekoľko príkladov.

Ustanovenie §5 zákona o bezpečnosti detského ihriska určuje povinnosť vlastníkovi označiť toto ihrisko údajmi o samotnom ihrisku, ako aj o vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi. Za nesplnenie povinností, hrozí pokuta vo výške od 100 EUR až do 30.000 EUR. Rovnaká sankcia hrozí vlastníkovi detského ihriska aj v prípade nedodržania ďalšej novoty, ktorou je evidencia úrazov a určuje ju §6 predmetného zákona. Vlastník ihriska je podľa tohto ustanovenia povinný, okrem vedenia samotnej evidencie (značne obsiahlej na údaje), každý jeden nahlásený úraz na detskom ihrisku oznámiť orgánu dohľadu.

Na splnenie nových zákonom požadovaných povinností zo strany vlastníka detského ihriska, je v zmysle prechodných a záverečných ustanovení zákona o bezpečnosti detského ihriska stanovená lehota až do 31.12.2021. V nadväznosti na tento zákon má byť prijatá vyhláška Ministerstva hospodárstva SR na vykonanie predmetného zákona. Textácia tejto vyhlášky bola predložená k schváleniu návrhu zákona Národnou radou SR, avšak do dnešného dňa nebola predmetná vyhláška zverejnená v zbierke zákonov SR.

Záverom si dovoľujeme uviesť našu pevnú vieru, že novoprijatý právny predpis v oblasti bezpečnosti detských ihrísk neprinesie neúmernú administratívnu záťaž pre obce, mestá a mestské časti na Slovensku, ale práve cez dodržiavanie stanovených certifikácií, kontrol a ostatných povinností, sa naozaj zvýši bezpečnosť na ihriskách pre všetky deti.

19.10.2020  
COVID-19: AKTUALIZÁCIA OPATRENÍ A DÔLEŽITÝCH INFORMÁCIÍ PRE MESIAC OKTÓBER
Prinášame Vám súhrn zmien, ktoré ustanovil Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v mesiaci október 2020 v súvislosti so situáciou spôsobenou vírusom COVID-19:
08.10.2020  
Obchodný zákonník: Najdôležitejšie zmeny od 1.10.2020
Do pozornosti Vám dávame prehľad zmien, ktoré prináša novela Obchodného zákonníka, účinná od 01. 10. 2020. Medzi hlavné zmeny patrí:
01.10.2020  
COVID-19: OPATRENIA A DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE MESIAC OKTÓBER (VYHLÁSENIE NÚDZOVÉHO STAVU)
Kvôli situácii spôsobenej ochorením COVID-19, Vláda Slovenskej republiky svojim uznesením č. 587 z 30. septembra 2020 vyhlásila núdzový stav, a to s účinnosťou od 1. októbra 2020 na obdobie 45 dní. S...
24.09.2020  
Zaradenie Českej republiky medzi tzv. „červené krajiny“ a nový režim pre „pendlerov“
V nadväznosti na situáciu spôsobenú ochorením COVID-19 a zaradenie Českej republiky medzi tzv. „červené krajiny“, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky opatrením ustanovil od 18.9.2020 do...
16.09.2020  
Aktualizácia prijatých „korona opatrení“ pre mesiac september 2020
V súvislosti so situáciou spôsobenou vírusom COVID-19, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ustanovil v priebehu mesiaca september 2020 nasledovné zmeny: 1. Nové povinnosti pre prevádzko...
31.08.2020  
Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pre mesiac september 2020
V súvislosti so situáciou spôsobenou vírusom COVID-19, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ustanovil pre mesiac september 2020 nasledovné zmeny:
14.08.2020  
114 opatrení prijatých na pomoc podnikateľskému prostrediu
Dňa 20.07.2020 bol prezidentkou Slovenskej republiky schválený balíček 114 opatrení na pomoc podnikateľskému prostrediu. Ide o opatrenia, ktoré boli prijaté formou osemdesiatich noviel zákonov a trid...
07.08.2020  
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 193/2020 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii
Novelou Obchodného zákonníka, účinnou od 01.10.2020, dochádza k úprave ustanovení týkajúcich sa likvidácie spoločností. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 193/2020 Z. z. priamo nadväzuje na predm...
25.07.2020  
BANKOVÉ STIMULY AKO LIEK NA EKONOMICKÚ KORONAKRÍZU
Prečo sa po každej kríze musia podporovať banky a aký veľký môže byť štátny deficit? Koronakríza otvorila mnohé ďalšie otázky. Odpovede na ne a liek na súčasný ekonomický stav ponúkol R. Roško v disku...
13.07.2020  
Pozor, tento rok sa termín na darovanie 2 % z dane v súvislosti s aktuálnou situáciou šíriaceho koronavírusu posúva!
Finančná správa totiž umožnila daňovníkom, v súvislosti so sťaženými podmienkami vyvolanými ochorením COVID-19, posunúť popri iných daňových termínoch aj lehotu na darovanie percent z dane. A to aj v...
30.06.2020  
DŇA 18.6.2020 NADOBUDOL ÚČINNOSŤ ZÁKON Č. 158/2020 Z.Z., KTORÝM SA MENIA A DOPĹŇAJÚ NIEKTORÉ ZÁKONY V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA
Na základe uvedeného zákona bol novelizovaný aj zákon č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia,...
24.06.2020  
Vybrané zmeny v Obchodnom zákonníku účinné od 01.10.2020: Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti
V nadväznosti na prijatú novelu Obchodného zákonníka (zákon č. 390/2019 Z.z.) a za účelom vytvárania stavu právnej istoty tretích osôb, nebude od 01.10.2020 vôbec možné zapisovať do obchodného registr...
25.06.2020  
Požiadavky cyber security v energetike
Dňa 1. 4. 2020 uplynulo dvojročné „prechodné“ obdobie od účinnosti zákona o kybernetickej bezpečnosti (zákon č. 69/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov), po uplynutí ktorého sa ustanovenia tohto zá...
09.06.2020  
Novela pravidiel fungovania trhu s elektrinou a plynom (Vyhláška ÚRSO č. 24/2013 Z. Z.)
V dôsledku prijatia novelizovaného znenia Pravidielfungovania trhu s elektrinou a plynom došlo k úprave spôsobu stanovenia ceny za regulačnú elektrinu, ktorý je upravený v § 9 ods. 4. V súvislosti so...
30.04.2020  
Nárok na zvýhodnené úvery v časoch pandémie COVID-19
Zvýhodnené úvery poskytuje v súčasnom období šírenia koronavírusu, ako finančný a ekonomický stimul, niekoľko bánk. Prijímateľmi finančnej pomoci majú byť malé a stredné podniky a SZČO. Radi by sme Vá...
27.04.2020  
MESTU MODRA SME UŠETRILI TAKMER 300 TISÍC EUR
Jednou z kľúčových oblastí špecializácie našej advokátskej kancelárie je aj komunálne právo. Obciam a mestám pomáhame zorientovať sa v spleti komplikovaných právnych predpisov, správou vecí verejných...
05.04.2020  
Podporujeme:Šitie rúšok dáva prácu ľudom so sociálnym a zdravotným znevýhodnením
Nákaza koronavírusu COVID-19 vstúpila aj do života komunity irackých kresťanov žijúcich na Slovensku. V obci Výčapy-Opatovce, neďaleko Nitry, zastrešuje ich činnosť a pôsobenie občianske združenie Pok...
27.03.2020  
Prehľad posledných udalostí v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom - právny up-date k 27.3.2020
Naša advokátska kancelária neustále monitoruje všetky opatrenia, rozhodnutia a vyhlásenia vydané kompetentnými inštitúciami v súvislosti s ochorením COVID-19 na Slovensku. Prinášame Vám právny up-date...
16.03.2020  
Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 na Slovensku
V súvislosti s novým koronavírusom prinášame up-date právneho pohľadu na posledné udalosti týkajúce sa opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 na Slovensku.
13.03.2020  
Corona virus - preventívne opatrenia a základné upozornenia
Vážení klienti, vzhľadom na situáciu v súvislosti s koronavírusom v SR, aj naša kancelária pristúpila k opatreniam smerujúcim k prevencii rizika rozširovania nákazy. Z tohto dôvodu sme dočasne pozast...