30.04.2020

Nárok na zvýhodnené úvery v časoch pandémie COVID-19

Nárok na zvýhodnené úvery v časoch pandémie COVID-19

Zvýhodnené úvery poskytuje v súčasnom období šírenia koronavírusu, ako finančný a ekonomický stimul, niekoľko bánk. Prijímateľmi finančnej pomoci majú byť malé a stredné podniky a SZČO. Pre získanie bezúročného úveru, sú povinní splniť nasledovné základné podmienky:

  • minimálne 1 rok udržať svoju podnikateľskú činnosť;
  • udržať zamestnanosť;
  • na konci obdobia nesmú mať dlhy na sociálnych a zdravotných odvodoch.

Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) poskytuje zvýhodnené úvery od 20.04.2020 a 27.04.2020 sa k nej pridala aj Eximbanka (EXIM). Prijímatelia finančnej pomoci môžu o zvýhodnený úver požiadať aj v niektorých komerčných bankách. Radi by sme Vám dali do povedomia, aké podmienky si peňažné inštitúcie stanovili pre získanie zvýhodneného úveru.

Základné predpoklady SZRB a EXIM pri poskytovaní finančnej pomoci:

• výška úveru nesmie presiahnuť 50% obratu za rok 2019;

• malí a strední podnikatelia musia vykonávať činnosť minimálne 1, resp. 2 účtovné obdobia;

• SRZB bude poskytovať úvery od 10.000 EUR do 350.000 EUR a EXIM od 100.000 EUR do 500.000 EUR;

• doba splatnosti úveru bude 3 roky;

• odklad splácania istiny bude 1 rok, pričom úver sa bude splácať počas zostávajúcich 24 mesiacov;

• výška individuálnej záruky 80 % zostatku istiny úveru;

• úroková sadzba bude 4,00% p.a. ako pevne fixovaná sadzba na celé obdobie;

• bonifikovať sa bude celá úroková sadzba (pôjde teda o bezúročný úver za splnenia podmienok);

• bonifikácia úroku sa začne vyplácať až po uplynutí ročného odkladu úveru, ak malí a strední podnikatelia počas tohto ročného odkladu udržia zamestnanosť a po uplynutí tohto ročného odkladu úveru nebudú mať žiadne záväzky po lehote splatnosti viac ako 1 mesiac na sociálnych a zdravotných odvodoch.

Finančnú pomoc pre podnikateľov vo forme zvýhodnených úverov spúšťajú v spolupráci so Slovak Investment Holding, a.s. aj komerčné banky. Záujem prejavilo 9 komerčných bánk, z toho tri - Slovenská sporiteľňa, Všeobecná úverová banka a BKS Bank - už podpísalo zmluvy a zaraďuje produkt medzi svoje poskytované služby. Pôjde o ponuku výhodných úverov so zárukou od Slovak Investment Holding, a.s. a úrokovou bonifikáciou v prípade udržania zamestnanosti. Zvýhodnené úvery budú môcť podnikatelia žiadať priamo v bankách, ktoré sa do schémy pomoci zapojili, pričom Slovenská sporiteľňa už tento produkt ponúka.

Komerčné banky budú finančnú pomoc poskytovať vo forme:

• zvýhodneného úveru (s nižšou úrokovou sadzbou a nižším zabezpečením ako za štandardných podmienok);

• úrokovej dotácie.

Prijímateľmi finančnej pomoci budú aj v komerčných bankách malé a stredné podniky a tiež SZČO, ktorí sú povinní na získanie úrokovej dotácie až do výšky 4% p. a. splniť tieto podmienky:

• minimálne 1 rok po čerpaní úveru udržať zamestnanosť na úrovni v čase čerpania úveru;

• na konci obdobia nesmú mať vyššie dlhy na sociálnych a zdravotných odvodoch ako v čase čerpania úveru.

Základná charakteristika zvýhodneného úveru:

• výška úveru až do 1.180.000,- EUR;

• doba splatnosti úveru bude 4 roky;

• odklad splácania istiny a úrokov bude 1 rok, pričom úver sa bude splácať počas zostávajúcich 36 mesiacov;

• úroková sadzba bude (po splnení podmienok na úrokovú dotáciu) znížená maximálne o 4,00% p.a. na celé obdobie splatnosti úveru a priznaná bude aj spätne na obdobie odkladu splácania;

• dotácia úroku sa začne vyplácať až po uplynutí ročného odkladu úveru, ak podnikatelia počas tohto ročného odkladu udržia zamestnanosť a po uplynutí tohto ročného odkladu úveru nebudú mať žiadne záväzky po lehote splatnosti viac ako 1 mesiac na sociálnych a zdravotných odvodoch.

Aj v tejto neľahkej situácii pre Vás zabezpečujeme tie najlepšie služby a kvalitný právny servis. Preto v prípade akýchkoľvek nejasností alebo konkrétnych otázok prosíme, aby ste sa na nás s dôverou sa obrátili.

Prajeme Vám pevné zdravie! 19.10.2020  
COVID-19: AKTUALIZÁCIA OPATRENÍ A DÔLEŽITÝCH INFORMÁCIÍ PRE MESIAC OKTÓBER
Prinášame Vám súhrn zmien, ktoré ustanovil Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v mesiaci október 2020 v súvislosti so situáciou spôsobenou vírusom COVID-19:
08.10.2020  
Obchodný zákonník: Najdôležitejšie zmeny od 1.10.2020
Do pozornosti Vám dávame prehľad zmien, ktoré prináša novela Obchodného zákonníka, účinná od 01. 10. 2020. Medzi hlavné zmeny patrí:
01.10.2020  
COVID-19: OPATRENIA A DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE MESIAC OKTÓBER (VYHLÁSENIE NÚDZOVÉHO STAVU)
Kvôli situácii spôsobenej ochorením COVID-19, Vláda Slovenskej republiky svojim uznesením č. 587 z 30. septembra 2020 vyhlásila núdzový stav, a to s účinnosťou od 1. októbra 2020 na obdobie 45 dní. S...
24.09.2020  
Zaradenie Českej republiky medzi tzv. „červené krajiny“ a nový režim pre „pendlerov“
V nadväznosti na situáciu spôsobenú ochorením COVID-19 a zaradenie Českej republiky medzi tzv. „červené krajiny“, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky opatrením ustanovil od 18.9.2020 do...
16.09.2020  
Aktualizácia prijatých „korona opatrení“ pre mesiac september 2020
V súvislosti so situáciou spôsobenou vírusom COVID-19, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ustanovil v priebehu mesiaca september 2020 nasledovné zmeny: 1. Nové povinnosti pre prevádzko...
31.08.2020  
Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pre mesiac september 2020
V súvislosti so situáciou spôsobenou vírusom COVID-19, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ustanovil pre mesiac september 2020 nasledovné zmeny:
14.08.2020  
114 opatrení prijatých na pomoc podnikateľskému prostrediu
Dňa 20.07.2020 bol prezidentkou Slovenskej republiky schválený balíček 114 opatrení na pomoc podnikateľskému prostrediu. Ide o opatrenia, ktoré boli prijaté formou osemdesiatich noviel zákonov a trid...
07.08.2020  
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 193/2020 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii
Novelou Obchodného zákonníka, účinnou od 01.10.2020, dochádza k úprave ustanovení týkajúcich sa likvidácie spoločností. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 193/2020 Z. z. priamo nadväzuje na predm...
25.07.2020  
BANKOVÉ STIMULY AKO LIEK NA EKONOMICKÚ KORONAKRÍZU
Prečo sa po každej kríze musia podporovať banky a aký veľký môže byť štátny deficit? Koronakríza otvorila mnohé ďalšie otázky. Odpovede na ne a liek na súčasný ekonomický stav ponúkol R. Roško v disku...
13.07.2020  
Pozor, tento rok sa termín na darovanie 2 % z dane v súvislosti s aktuálnou situáciou šíriaceho koronavírusu posúva!
Finančná správa totiž umožnila daňovníkom, v súvislosti so sťaženými podmienkami vyvolanými ochorením COVID-19, posunúť popri iných daňových termínoch aj lehotu na darovanie percent z dane. A to aj v...
30.06.2020  
DŇA 18.6.2020 NADOBUDOL ÚČINNOSŤ ZÁKON Č. 158/2020 Z.Z., KTORÝM SA MENIA A DOPĹŇAJÚ NIEKTORÉ ZÁKONY V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA
Na základe uvedeného zákona bol novelizovaný aj zákon č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia,...
24.06.2020  
Vybrané zmeny v Obchodnom zákonníku účinné od 01.10.2020: Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti
V nadväznosti na prijatú novelu Obchodného zákonníka (zákon č. 390/2019 Z.z.) a za účelom vytvárania stavu právnej istoty tretích osôb, nebude od 01.10.2020 vôbec možné zapisovať do obchodného registr...
25.06.2020  
Požiadavky cyber security v energetike
Dňa 1. 4. 2020 uplynulo dvojročné „prechodné“ obdobie od účinnosti zákona o kybernetickej bezpečnosti (zákon č. 69/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov), po uplynutí ktorého sa ustanovenia tohto zá...
09.06.2020  
Novela pravidiel fungovania trhu s elektrinou a plynom (Vyhláška ÚRSO č. 24/2013 Z. Z.)
V dôsledku prijatia novelizovaného znenia Pravidielfungovania trhu s elektrinou a plynom došlo k úprave spôsobu stanovenia ceny za regulačnú elektrinu, ktorý je upravený v § 9 ods. 4. V súvislosti so...
27.04.2020  
MESTU MODRA SME UŠETRILI TAKMER 300 TISÍC EUR
Jednou z kľúčových oblastí špecializácie našej advokátskej kancelárie je aj komunálne právo. Obciam a mestám pomáhame zorientovať sa v spleti komplikovaných právnych predpisov, správou vecí verejných...
05.04.2020  
Podporujeme:Šitie rúšok dáva prácu ľudom so sociálnym a zdravotným znevýhodnením
Nákaza koronavírusu COVID-19 vstúpila aj do života komunity irackých kresťanov žijúcich na Slovensku. V obci Výčapy-Opatovce, neďaleko Nitry, zastrešuje ich činnosť a pôsobenie občianske združenie Pok...
27.03.2020  
Prehľad posledných udalostí v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom - právny up-date k 27.3.2020
Naša advokátska kancelária neustále monitoruje všetky opatrenia, rozhodnutia a vyhlásenia vydané kompetentnými inštitúciami v súvislosti s ochorením COVID-19 na Slovensku. Prinášame Vám právny up-date...
16.03.2020  
Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 na Slovensku
V súvislosti s novým koronavírusom prinášame up-date právneho pohľadu na posledné udalosti týkajúce sa opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 na Slovensku.
13.03.2020  
Corona virus - preventívne opatrenia a základné upozornenia
Vážení klienti, vzhľadom na situáciu v súvislosti s koronavírusom v SR, aj naša kancelária pristúpila k opatreniam smerujúcim k prevencii rizika rozširovania nákazy. Z tohto dôvodu sme dočasne pozast...
04.02.2020  
Nové povinnosti obce voči jej najmladším obyvateľom
Deti, ako jeden z najzraniteľnejších článkov populácie, potrebujú pre svoj rozvoj a hru bezpečné miesta. Za takéto miesto možno jednoznačne určiť detské ihrisko. Otázkou však je, do akej miery sa bezp...