13.03.2020

Corona virus - preventívne opatrenia a základné upozornenia

Corona virus - preventívne opatrenia a základné upozornenia

Vážení klienti,

vzhľadom na situáciu v súvislosti s koronavírusom v SR, aj naša kancelária pristúpila k opatreniam smerujúcim k prevencii rizika rozširovania nákazy. Z tohto dôvodu sme dočasne pozastavili osobné stretnutia našich spolupracujúcich advokátov a zamestnancov v našej kancelárii, ako aj v priestoroch našich klientov. Toto opatrenie bude účinné počas nevyhnutnej doby; očakávame však, že bude trvať aspoň do 20.3.2020. V tomto období bude Vaša obvyklá kontaktná osoba dostupná prostredníctvom e-mailu, ako aj telefonicky.

V tejto súvislosti si dovoľujeme upozorniť na všeobecnú prevenčnú povinnosť predchádzať škodám podľa § 415 Občianskeho zákonníka a zvážiť opatrenia smerujúce jednak dovnútra spoločnosti (najmä zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov a osôb nachádzajúcich sa vo Vašich priestoroch) a tiež navonok (najmä zabezpečenie schopnosti plniť zmluvné záväzky).

Zo skúseností s opatreniami, ktoré zaviedli v ostatnej dobe naši klienti, je možné uviesť niekoľko všeobecných odporúčaní:

V oblasti pracovnoprávnych vzťahov:

- zamestnávateľ by mal zvážiť dočasné opatrenia pre zvýšenie hygienického štandardu na pracovisku;

- zamestnávateľ by mal a má právo požadovať od zamestnancov informácie o ich predchádzajúcom pobyte s ohľadom na plnenie povinností vyplývajúcich z verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, číslo SHHSRVSU/2448/2020, zo dňa 9.3.2020 (ďalej ako „Vyhláška o karanténe“);

- pokiaľ neexistuje osobitná dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom, zamestnávateľ nemá právo jednostranne nariadiť zamestnancovi prácu z domu, tzv. home office; ak je to však možné, zamestnávateľ by sa mal aspoň pokúsiť takúto dohodu dosiahnuť a pokus o dosiahnutie takejto dohody mať zdokumentovaný;

- v rozsahu, v akom sa na zamestnanca vzťahuje Vyhláška o karanténe, prípadne v rozsahu, v akom, napríklad v dôsledku dočasného zatvorenia škôl rôznymi zriaďovateľmi, sa musí zamestnanec osobne starať o dieťa mladšie ako 10 rokov, musí zamestnávateľ ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca v práci; v prípade karanténneho opatrenia nariadeného zamestnancovi, patrí zamestnancovi náhrada príjmu podľa predpisov o náhrade príjmu; v ostatných prípadoch (napr. starostlivosť o dieťa, ktorého škola je zatvorená), náhrada príjmu zamestnancovi nepatrí.

V oblasti zmluvných vzťahov:

- podnikatelia by si mali vykonať aspoň interný audit svojich zmluvných práv a záväzkov vo vzťahu k zákazníkom a k dodávateľom, s cieľom ubezpečiť sa, či budú schopní plniť svoje záväzky voči zákazníkom a či ich dodávatelia budú schopní dodávať nevyhnutný tovar a služby;

- podnikatelia by mali zrevidovať svoje zmluvy s dodávateľmi a zákazníkmi v rozsahu ustanovení o vyššej moci, tzv. force majeure, s cieľom ubezpečiť sa, či ich zmluvné záväzky v tejto situácii nezaväzujú vykonať špecifické opatrenia;

- podnikatelia sa v súčasnosti často stretávajú s požiadavkami svojich zákazníkov o písomné ubezpečenie ohľadom toho, že budú schopní plniť záväzky – vystavenie takýchto ubezpečení je potrebné starostlivo zvážiť a ich prípadný text posúdiť z pohľadu prípadnej zodpovednosti za škodu;

- najmä podnikatelia závislí od činností vykonávaných vo svojich prevádzkach (napr. výrobné spoločnosti) by mali zvážiť opatrenia smerujúce k limitovaniu rizika uloženia karanténneho opatrenia zo strany orgánov verejného zdravotníctva – obmedzenie cestovania, obmedzenie návštev, home office pre neesenciálnych zamestnancov, kontroly zamestnancov prichádzajúcich z pracovných alebo súkromných ciest, nakoľko v prípade diagnostikovania jedného zamestnanca s ochorením COVID-19, existuje reálne riziko, že orgány verejného zdravotníctva nariadia prerušenie prevádzky takéhoto podnikateľa.

Vyššie uvedené odporúčania sú len všeobecné skúsenosti nás a našich klientov s riadením právnych rizík súvisiacich so súčasnou epidémiou. V prípade konkrétnych otázok, resp. pre posúdenie Vašej konkrétnej situácie sa prosím obráťte na Vašu obvyklú kontaktnú osobu z našej kancelárie.

19.10.2020  
COVID-19: AKTUALIZÁCIA OPATRENÍ A DÔLEŽITÝCH INFORMÁCIÍ PRE MESIAC OKTÓBER
Prinášame Vám súhrn zmien, ktoré ustanovil Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v mesiaci október 2020 v súvislosti so situáciou spôsobenou vírusom COVID-19:
08.10.2020  
Obchodný zákonník: Najdôležitejšie zmeny od 1.10.2020
Do pozornosti Vám dávame prehľad zmien, ktoré prináša novela Obchodného zákonníka, účinná od 01. 10. 2020. Medzi hlavné zmeny patrí:
01.10.2020  
COVID-19: OPATRENIA A DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE MESIAC OKTÓBER (VYHLÁSENIE NÚDZOVÉHO STAVU)
Kvôli situácii spôsobenej ochorením COVID-19, Vláda Slovenskej republiky svojim uznesením č. 587 z 30. septembra 2020 vyhlásila núdzový stav, a to s účinnosťou od 1. októbra 2020 na obdobie 45 dní. S...
24.09.2020  
Zaradenie Českej republiky medzi tzv. „červené krajiny“ a nový režim pre „pendlerov“
V nadväznosti na situáciu spôsobenú ochorením COVID-19 a zaradenie Českej republiky medzi tzv. „červené krajiny“, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky opatrením ustanovil od 18.9.2020 do...
16.09.2020  
Aktualizácia prijatých „korona opatrení“ pre mesiac september 2020
V súvislosti so situáciou spôsobenou vírusom COVID-19, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ustanovil v priebehu mesiaca september 2020 nasledovné zmeny: 1. Nové povinnosti pre prevádzko...
31.08.2020  
Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pre mesiac september 2020
V súvislosti so situáciou spôsobenou vírusom COVID-19, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ustanovil pre mesiac september 2020 nasledovné zmeny:
14.08.2020  
114 opatrení prijatých na pomoc podnikateľskému prostrediu
Dňa 20.07.2020 bol prezidentkou Slovenskej republiky schválený balíček 114 opatrení na pomoc podnikateľskému prostrediu. Ide o opatrenia, ktoré boli prijaté formou osemdesiatich noviel zákonov a trid...
07.08.2020  
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 193/2020 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii
Novelou Obchodného zákonníka, účinnou od 01.10.2020, dochádza k úprave ustanovení týkajúcich sa likvidácie spoločností. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 193/2020 Z. z. priamo nadväzuje na predm...
25.07.2020  
BANKOVÉ STIMULY AKO LIEK NA EKONOMICKÚ KORONAKRÍZU
Prečo sa po každej kríze musia podporovať banky a aký veľký môže byť štátny deficit? Koronakríza otvorila mnohé ďalšie otázky. Odpovede na ne a liek na súčasný ekonomický stav ponúkol R. Roško v disku...
13.07.2020  
Pozor, tento rok sa termín na darovanie 2 % z dane v súvislosti s aktuálnou situáciou šíriaceho koronavírusu posúva!
Finančná správa totiž umožnila daňovníkom, v súvislosti so sťaženými podmienkami vyvolanými ochorením COVID-19, posunúť popri iných daňových termínoch aj lehotu na darovanie percent z dane. A to aj v...
30.06.2020  
DŇA 18.6.2020 NADOBUDOL ÚČINNOSŤ ZÁKON Č. 158/2020 Z.Z., KTORÝM SA MENIA A DOPĹŇAJÚ NIEKTORÉ ZÁKONY V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA
Na základe uvedeného zákona bol novelizovaný aj zákon č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia,...
24.06.2020  
Vybrané zmeny v Obchodnom zákonníku účinné od 01.10.2020: Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti
V nadväznosti na prijatú novelu Obchodného zákonníka (zákon č. 390/2019 Z.z.) a za účelom vytvárania stavu právnej istoty tretích osôb, nebude od 01.10.2020 vôbec možné zapisovať do obchodného registr...
25.06.2020  
Požiadavky cyber security v energetike
Dňa 1. 4. 2020 uplynulo dvojročné „prechodné“ obdobie od účinnosti zákona o kybernetickej bezpečnosti (zákon č. 69/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov), po uplynutí ktorého sa ustanovenia tohto zá...
09.06.2020  
Novela pravidiel fungovania trhu s elektrinou a plynom (Vyhláška ÚRSO č. 24/2013 Z. Z.)
V dôsledku prijatia novelizovaného znenia Pravidielfungovania trhu s elektrinou a plynom došlo k úprave spôsobu stanovenia ceny za regulačnú elektrinu, ktorý je upravený v § 9 ods. 4. V súvislosti so...
30.04.2020  
Nárok na zvýhodnené úvery v časoch pandémie COVID-19
Zvýhodnené úvery poskytuje v súčasnom období šírenia koronavírusu, ako finančný a ekonomický stimul, niekoľko bánk. Prijímateľmi finančnej pomoci majú byť malé a stredné podniky a SZČO. Radi by sme Vá...
27.04.2020  
MESTU MODRA SME UŠETRILI TAKMER 300 TISÍC EUR
Jednou z kľúčových oblastí špecializácie našej advokátskej kancelárie je aj komunálne právo. Obciam a mestám pomáhame zorientovať sa v spleti komplikovaných právnych predpisov, správou vecí verejných...
05.04.2020  
Podporujeme:Šitie rúšok dáva prácu ľudom so sociálnym a zdravotným znevýhodnením
Nákaza koronavírusu COVID-19 vstúpila aj do života komunity irackých kresťanov žijúcich na Slovensku. V obci Výčapy-Opatovce, neďaleko Nitry, zastrešuje ich činnosť a pôsobenie občianske združenie Pok...
27.03.2020  
Prehľad posledných udalostí v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom - právny up-date k 27.3.2020
Naša advokátska kancelária neustále monitoruje všetky opatrenia, rozhodnutia a vyhlásenia vydané kompetentnými inštitúciami v súvislosti s ochorením COVID-19 na Slovensku. Prinášame Vám právny up-date...
16.03.2020  
Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 na Slovensku
V súvislosti s novým koronavírusom prinášame up-date právneho pohľadu na posledné udalosti týkajúce sa opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 na Slovensku.
04.02.2020  
Nové povinnosti obce voči jej najmladším obyvateľom
Deti, ako jeden z najzraniteľnejších článkov populácie, potrebujú pre svoj rozvoj a hru bezpečné miesta. Za takéto miesto možno jednoznačne určiť detské ihrisko. Otázkou však je, do akej miery sa bezp...