Blog

Članok 1
Forma náhrady za zriadené zákonné vecné bremeno pod stavbami
Zákonodarca svojou činnosťou spôsobil obciam a mestám bolehlav už nejeden raz. Zákony, ktoré sa na prvý pohľad môžu zdať ako vhodné, sa neskôr ukážu ako nie celkom domyslené. Ak je však už takýto zákon v platnosti, iba málokedy si jeho predkladatelia uvedomia chyby a bezodkladne pristúpia k jeho náprave. Za tento čas však môže zákon často spôsobiť viac škody ako úžitku. Ukážkovým príkladom je nie celkom ideálny spôsob majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníct...
29.10.2021   Mgr. Tomáš Vall
viac
Članok 1
Povinnosť obce triediť kuchynský odpad
Z dielne Ministerstva životného prostredia vzišla novela, ktorej cieľom je zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu pochádzajúceho z domácností. Kuchynský odpad tvorí 30 až 40 percent komunálneho odpadu. Podľa štatistík sa na Slovensku vyprodukuje viac ako 500 000 ton kuchynského odpadu, čo v prepočte predstavuje 100 kilogramov kuchynského odpadu na jedného Slováka.
16.09.2021  
viac
Članok 1
Jeden pozemok – veľa neznámych vlastníkov. Ako si usporiadať vlastnícke vzťahy?
Sceľovanie je procesom, z ktorého majú mať prospech vlastníci, no na druhej strane vyvstáva z neho aj verejný záujem. Na Slovensku v súčasnosti evidujeme množstvo malých parciel vo vlastníctve veľkého množstva spoluvlastníkov, ktorí sú častokrát neznámi. Ako si vlastnícke vzťahy riadne usporiadať a zjednodušiť podľa zákona?
09.08.2021   JUDr. Roman Lunter
viac
15.07.2021  
Úskalia výstavby nájomných bytov
Právo na bývanie ako súčasť práva jednotlivca na primeranú životnú úroveň, vyplýva z článku 11 Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, ktorý na území Slovenskej republik...
06.07.2021  
Hotovosť v obchodoch sa môže zaokrúhľovať
Aj napriek skutočnosti, že tému zaokrúhľovania eurocentov už v roku 2009 otvorila Občianska konzervatívna strana svojím návrhom novely zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisoch (ď...
15.06.2021  
5G vysielače v intraviláne obce
V uplynulých mesiacoch spoločnosťou rezonovala téma 5G sietí. Nová technológia 5G sietí má priniesť mnoho benefitov, od výrazného nárastu prenosovej rýchlosti dát a komunikácie až po revolučné možnost...
28.05.2021  
(Ne)rovnoprávnosť rodičovstva
Nastavenie legislatívnej úpravy vo veci výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom, pôsobí po normatívnej stránke dostatočne vyvážene a spravodlivo. Zákon o rodine upravuje okruh vzťahov...
27.05.2021  
Obec a Infozákon
Aj napriek skutočnosti, že od prijatia zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení platných predpisov, všeobecne známeho ako Infozákon, uplynulo už 21 rokov, neustále prináša v...
03.05.2021  
Návrh novely Trestného poriadku vo veci právnej úpravy kolúznej väzby.
Väzba predstavuje najzávažnejší zásah do práva na osobnú slobodu a preto by sa mala využívať len v nevyhnutnom a odôvodnenom rozsahu. Vychádzajúc zo zásady prezumpcie neviny ide o nevinnú osobu a pret...
30.04.2021  
NFT: Nový fenomén kryptomien mení digitálne umenie. Odborníci varujú, čo kupujete.
Nezameniteľný token, pomocou ktorého sa dajú zarobiť milióny, no v novom digitálnom svete sú i terčom kontroverzie. O nezameniteľných virtuálnych aktívach, ktoré menia digitálne umenie, hovoria odborn...
21.04.2021  
Kedy je skladovanie a nakladanie s odpadom z demolácií v súlade so zákonom o odpadoch?
Do života a fungovania každej obce patrí realizácia stavieb, či už sa jedná o rozsiahle developerské projekty, alebo malé „súkromné“ stavby individuálnych fyzických osôb. V dôsledku realizácie väčšiny...
20.04.2021  
Obchodný podiel ako súčasť bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Aj napriek skutočnosti, že sa inštitút bezpodielového spoluvlastníctva na prvý pohľad javí ako jednoduchý, prináša množstvo aplikačných problémov. Tieto aplikačné problémy sú následne riešené v praxi...
23.03.2021  
MATERSKÁ ŠKOLA A ELEKTORNICKÝ VÝKON VEREJNEJ MOCI
Povinnosť elektronického výkonu verejnej moci sa od roku 2013 v zmysle zákona o e-Governmente vzťahuje na všetky orgány verejnej moci. V zmysle doterajšej právnej úpravy a usmernení ústredných orgánov...
03.03.2021  
Súdny dvor Európskej únie vyslovil názor, aby sa sprístupňovanie údajov o prenose dát a polohe v trestnom konaní týkalo len závažnej trestnej činnosti
Súdny dvor Európskej únie v Luxemburgu (SDEU) vydal 02.03.2021 vo veci C-746/18 H. K/Prokuratuur rozsudok, v ktorom rozhodol, že prístup ku všetkým údajom o prenose dát a polohe, ktoré umožňujú vyvodi...
21.12.2020  
Navrhované zmeny v procese potvrdenia vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
V ostatnom období vystala akútna požiadavka po zmene procesného postupu nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti a práva zodpovedajúceho vecnému bremenu vydržaním. Uvedené je odzrkadlením núdze...
23.11.2020   Mgr. Erik Macek
Zaisťovanie majetku podľa zákona č. 312/2020 Z. z.
Od 01.01.2021 má byť účinný zákon č. 312/2020 Z. z. o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon“). Prinášame Vám tie najdôležite...
11.12.2020   Mgr. Peter Marenčák
Ústavný súd odmietol snahu vlády o exekučnú imunitu verejných nemocníc
Dňa 04.11. 2020 Ústavný súd SR rozhodol o ďalšej snahe zákonodarcu a vlády SR o nastolenie exekučnej imunity do konca roka 2020 pre majetok verejných zdravotníckych zariadení, ktorý je určený na posky...
06.11.2020  
Zmena a doplnenie zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu
Novela č. 279/2020 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (ďalej ako „AML zákon“) nie je...
30.10.2020  
Možnosť náhrady škody odberateľa od prevádzkovateľa prenosovej sústavy
V rámci Európskej únie rozlúskol dňa 08. októbra 2020 Európsky súdny dvor otázku ohľadom práva na náhradu škody priemyselnej fabriky v Holandsku. Stalo sa tak po masívnom výpadku dodávky elektrickej e...
28.10.2020  
Ústavnosť nosenia rúška v dobe COVID-19
Na území Slovenska došlo dňa 6. marca 2020 k prvému potvrdenému prípadu nákazy na ochorenie COVID – 19. Od tohto obdobia vyhlásil Úrad verejného zdravia („ÚVZ“) na základe zákona o ochrane, podpore a...
20.10.2020  
Začiatok konania o správnom delikte a trestanie vybraných priestupkov
„Procesný režim, v rámci ktorého sa prejednáva správny delikt, nie je pri všetkých kategóriách upravený rovnako. V zásade možno konštatovať, že okrem disciplinárnych deliktov, pri ktorých prejednávaní...
31.08.2020  
Novela Zákona o energetickej efektívnosti
Prinášame Vám návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskorších predpisov („Zákon o EF“). Nová právna úprav...
24.08.2020  
Čo hovoria požiadavky na „dobrú správu“?
Pojem „dobrá správa“ v slovenskom právnom poriadku nie je jednoznačne definovaný. Môžeme si ho však vysvetľovať ako koncept základných pravidiel postupu a správania sa správneho orgánu hmotnoprávnej a...
11.08.2020  
Aké sú zákonné podmienky schvaľovania platov starostov?
Tiež ste si niekedy kládli otázku, podľa akých kritérií je schvaľovaný plat starostu alebo primátora? V prvom rade je potrebné povedať, že funkcia starostu je verejná funkcia, ktorá sa nevykonáva v pr...
06.08.2020  
Obec ako (spolu)vlastník stavby a stavebný úrad zároveň – narušenie ústavných princípov a riešenie stretu záujmov obce
Ako postupovať pri určovaní príslušnosti stavebného úradu za okolností, keď je obec stavebným úradom a zároveň aj navrhovateľom, stavebníkom, alebo vlastníkom stavby? Stavebný zákon (zákon č. 50/1976...
03.08.2020  
Povinnosti poskytovateľov služieb peňaženiek a zmenární virtuálnych aktív
Legislatívne povinnosti poskytovateľov služieb peňaženiek virtuálnych aktív a poskytovateľov služieb zmenární virtuálnych aktív možno zaradiť do troch hlavných oblastí regulácie. Sú to regulácia inves...
31.07.2020  
Okamžité skončenie pracovného pomeru
V zmysle § 47 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce je zamestnanec povinný podľa pokynov zamestnávateľa vykonávať práce osobne podľa pracovnej zmluvy v určenom pracovnom čase a dodržiavať pracovnú disciplín...
13.07.2020  
Termín na darovanie 2 % z dane a neziskové organizácie
Pozor, tento rok sa termín na darovanie 2 % z dane neziskovým organizáciám v súvislosti s aktuálnou situáciou šíriaceho koronavírusu posúva! Finančná správa totiž umožnila daňovníkom, v súvislosti so...
09.07.2020  
Úspory ako súčasť výživného?
Určenie výšky výživného na spotrebné náklady nie je bezhraničné. Podľa Ústavného súdu môžeme za odôvodnené potreby považovať aj tvorbu úspor, avšak peniaze musí rodič posielať na osobitný účet malolet...
25.06.2020  
Nové požiadavky cyber security v energetike
Dňa 01.04.2020 uplynulo dvojročné „prechodné“ obdobie od účinnosti zákona o kybernetickej bezpečnosti (zákon č. 69/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov), po uplynutí ktorého sa ustanovenia tohto zák...
17.06.2020  
Môže byť použitá profilová fotografia z nezabezpečeného účtu na Facebooku?
Použitie fotografie z nezabezpečeného profilu na Facebooku treťou osobou nie je dovolené automaticky. Treba sa pozerať na konkrétne okolnosti zverejnenia a chrániť záujmy osoby, prejavy informačných m...
08.06.2020   Mgr. Peter Marenčák
Lieky na výnimku
Na základe verejného zdravotného poistenia sa v Slovenskej republike štandardne uhrádzajú lieky, ktoré sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov (ďalej len „kategorizačný zoznam“). O zaradení aleb...
25.05.2020   Mgr. Peter Marenčák
Danajské dary pre zdravotníkov?
V čase prebiehajúcej pandémie ochorenia COVID-19 sa denno-denne stretávame s vysokou mierou solidarity, podpory a pomoci pre zdravotníkov, pracujúcich v prvej línii starostlivosti o pacientov. Predmet...
11.05.2020  
FKI : Fondy kvalifikovaných investorov v podmienkach Českej republiky
V susednej Českej republike sú fondy kvalifikovaných investorov (ďalej ako „FKI“) v poslednom čase čoraz viac využívaným vehiklom investovania. Majú výhody, ktoré status FKI investorom prináša. Medzi...
30.04.2020  
Nárok na zvýhodnené úvery v časoch pandémie COVID-19
Zvýhodnené úvery poskytuje v súčasnom období šírenia koronavírusu, ako finančný a ekonomický stimul, niekoľko bánk. Prijímateľmi finančnej pomoci majú byť malé a stredné podniky a SZČO. Pre získanie b...
27.04.2020  
Mestu Modra sme ušetrili takmer 300 tisíc Eur
Jednou z kľúčových oblastí špecializácie našej advokátskej kancelárie je aj komunálne právo. Obciam a mestám pomáhame zorientovať sa v spleti komplikovaných právnych predpisov, správou vecí verejných...
08.04.2020  
Hromadné prepúšťanie v období koronakrízy v kontexte judikatúry súdneho dvora EÚ
Je nesporné, že aktuálna pandémia ochorenia COVID-19 má, a aj bude mať, ďalekosiahle dopady, nielen na zdravie ochorením napadnutých pacientov, ale aj na ekonomiku a ostatné štruktúry spoločnosti. Ako...
19.02.2020  
Vymedzenie priestoru pre venčenie psov a úprava voľného pohybu psov
Obec môže v rámci svojej kompetencie vydať všeobecne záväzné nariadenie, ktorým upraví podmienky voľného pohybu a vodenia psov na svojom území. Predmetným všeobecne záväzným nariadením má obec právo v...
04.02.2020  
Nové povinnosti obce voči jej najmladším obyvateľom
Ministerstvo hospodárstva SR (ďalej ako „MH SR“) vo svojej tlačovej správe zo dňa 23.08.2019 uvádza, že sú evidované dlhodobo pretrvávajúce nedostatky v bezpečnosti detských ihrísk, cit.: „až približn...
24.10.2019  
Zápis konečného užívateľa výhod do ORSR
Povinnosť zápisu údajov konečného užívateľa výhod do Obchodného registra Slovenskej republiky sa stala účinnou 1. novembra 2018. Táto povinnosť sa vzťahuje na takmer všetky právnické osoby. Kto je v z...
09.10.2019  
Je Portugalsko skutočne daňovým rajom pre obchod s kryptomenami?
V marci 2015 vyzvala Banka Portugalska všetky banky a iné peňažné inštitúcie, aby sa zdržali obchodovania s kryptomenami, vzhľadom na riziko plynúce zo schém, na ktorých je ich fungovanie založené. To...
20.09.2019  
Register partnerov verejného sektora
Register partnerov verejného sektora (skrátene RPVS) je verejne prístupný informačný systém verejnej správy, ktorý bol zriadený zákonom č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, verejno...