16.09.2020

Aktualizácia prijatých „korona opatrení“ pre mesiac september 2020

Aktualizácia prijatých „korona opatrení“ pre mesiac september 2020

V súvislosti so situáciou spôsobenou vírusom COVID-19, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ustanovil v priebehu mesiaca september 2020 nasledovné zmeny:

1. Nové povinnosti pre prevádzkovateľov

Opatrením s účinnosťou od 1018. septembra 2020 do odvolania sú všetky prevádzky povinné:

• vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka), táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov;

• pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice;

• na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia;

• vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom;

• potraviny, reštaurácie a stánky s rýchlym občerstvením musia klásť dôraz na zabezpečenie pravidelného a účinného čistenia a dezinfekcie, ktoré sa musí vykonávať dôkladne v rámci denného sanitačného režimu prevádzky a v rámci prijatých a zavedených zásad správnej hygienickej praxe podľa nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín.

Zároveň im je odporúčané:

• zachovávať 2 m odstupy v radoch;

• aby počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu neprekročil koncentráciu jeden zákazník na 10 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov (táto podmienka sa nevzťahuje na deti).

2. Potraviny, reštaurácie a stánky s rýchlym občerstvením sú povinné:

• vykonávať dezinfekciu stolov a dotykových plôch po každom zákazníkovi (vrátane úchopových častí stoličiek a kresiel) a zabezpečiť jeho dôkladné umytie kuchynského riadu;

• obsluhujúci personál musí používať tvárové rúška a medzi obsluhou jednotlivých stolov vykonávať dezinfekciu rúk. Príbor nesmie byť voľne dostupný pre zákazníkov na stoloch, ale má byť prinesený personálom k pokrmu zabalený do papierovej servítky. Hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami. Prevádzkovatelia verejného stravovania musia vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu.

3. Vodiči prevádzky taxislužieb musia mať:

• vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka);

• prevádzka taxislužby musí vykonať dezinfekciu priestorov pre zákazníkov a to po každom zákazníkovi dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom;

• cestujúcim sa odporúča sedieť na zadných sedadlách. Okrem toho, prevádzke sa odporúča zabezpečiť vhodné oddelenie priestorov vodiča od priestoru pre pasažiera, zabraňujúce voľnému prieniku aerosólu medzi týmito priestormi.

4. Prevádzky starostlivosti o ľudské telo a wellness, fitness centier (resp. ich zamestnanci) musia mať:

• vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka). Prevádzky starostlivosti o ľudské telo si upraviť časový harmonogram prevádzky tak, aby medzi jednotlivými zákazníkmi bol vždy priestor na upratanie a dezinfekciu pracovného miesta;

• vo všetkých priestoroch týchto prevádzok musí byť zároveň pre zákazníkov k dispozícii dezinfekcia a jednorazové papierové utierky;

• prevádzky akvaparkov a kúpalísk musia zabezpečiť, aby sa v prevádzke súčasne nezdržiavalo viac ako 1 000 zákazníkov. Prevádzkovateľ musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa nachádzajúcich v prevádzke.

5. Prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení sú povinné:

• merať teplotu a zabrániť vstupu na miesto výkonným umelcom a účinkujúcim pri nakrúcaní, ak sa u nich meraním zistí telesná teplota nad 37,2 °C (diváci kontrolovaní nebudú);

• hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.

Od 18. septembra 2020 do odvolania sa všetkým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v exteriéroch v jednom okamihu v počte nad 1 000 osôb alebo v interiéroch v jednom okamihu v počte nad 500 osôb. Do počtu za zarátavajú výhradne osoby v obecenstve. Diskotéky, tanečné zábavy a pod. s výnimkou svadieb, smútočných posedení (karov) a krstín majú povinnosť udržiavať kapacitu zúčastnených do 150 osôb. Výnimku z tohto zákazu majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie Covid-19 nie starším ako 12 hodín. Bez ohľadu na počet zúčastnených majú povinnosť disponovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie Covid-19 nie starším ako 72 hodín účastníci športových kempov a sústredení. Zároveň sa všetkým, nielen vyššie spomenutým hromadným podujatiam, určuje dodržiavať aj iné povinnosti. Sú tiež prijaté osobité povinnosti vzťahujúce sa na výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií. V tejto súvislosti treba upozorniť na skutočnosť, že územie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava má podmienky o čosi sprísnené. 

Zákazy a obmedzenia sa nevzťahujú na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy a zasadnutia (schôdze), ktoré sa uskutočňujú na základe zákona. Je však potrebné zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii, rovnako tak zaistiť pri vstupe do budovy štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk, zabezpečiť nosenie ochranných rúšok osobami pohybujúcimi sa v objekte štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy. Hygienické zariadenia týchto prevádzok musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami. Je treba zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou: „Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko. Pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov. Zákaz podávania rúk.“ Okrem toho je tiež treba zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov, ako aj pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä dotykových plôch (napr.: kľučky, zábradlia, výťahy) a všetkých kontaktných predmetov (napr.: pracovný stôl, klávesnica, telefóny, prenosné média, myš a pod.) dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava svojim opatrením s účinnosťou od 19. septembra 2020 zakazuje:

Usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v exteriéroch v jednom okamihu v počte nad 500 osôb alebo v interiéroch v jednom okamihu v počte nad 250 osôb. V prípade výlučne sediacich podujatí v exteriéri je maximálny počet osôb 1000, v interiéri 500, pričom v prípade sedenia na športových hromadných podujatiach je organizátor povinný zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom štvrtom rade a v prípade sedenia na kultúrnych hromadných podujatiach je organizátor povinný zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade.. Maximálny počet sa vzťahuje výhradne na obecenstvo. Pokiaľ sa jedná o Diskotéky, tanečné zábavy a pod., tie sú zakázané úplne, okrem svadieb a karov a krstín s maximálnym počtom hostí 100. Prevádzkovatelia barov a stravovacích zariadení sú súčasne povinní upraviť prevádzkové hodiny od 06:00 hod do 24:00 príslušného dňa. Výnimku tvoria svadby, ale aj na tie sa znova vzťahuje obmedzenie počtu hostí na 100.

zákaz sa rovnako nevzťahuje na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy a zasadnutia (schôdze), ktoré sa uskutočňujú na základe zákona, za podmienok uvedených v predchádzajúcom texte;

• pre plavárne a kúpaliská platia obmedzenia podľa predchádzajúceho bodu s tým, že musia obmedziť svoju kapacitu maximálne na 50% z pôvodnej kapacity;

zariadenia spoločného stravovania (reštaurácie, bary, kaviarne, vinárne, hostince a pod.) vrátane takých, ktoré súčasne slúžia aj pre zábavu (diskotéky, herne, nočné a tanečné kluby a pod.) musia obmedziť prevádzkové hodiny do 23:00 hod príslušného dňa (výnimku tvoria svadby s celkovým počtom účastníkov do 30 osôb);

poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť sú povinní zabezpečiť zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach s výnimkou návštev kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim a paliatívnych návštev u ťažko chorých a umierajúcich pri zabezpečení dôsledného dodržiavania protiepidemických opatrení. Obdobné povinnosti majú aj poskytovatelia sociálnych služieb.

Povinnosti v oblasti nosenia rúšok

Opatrením s účinnosťou od 14. septembra 2020 do 1. októbra 2020 sa: 

• všetkým osobám zakazuje pohybovať na verejnosti, v priestoroch interiérov, budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka;

povinnosť nosiť rúška neplatí pre nasledovné výnimky: deti do 3 rokov veku, žiaci prvého stupňa základnej školy v interiéri školy v rámci výchovnovzdelávacieho procesu, zamestnanci, vykonávajúci prácu v spoločnom pracovnom priestore, ak sú od seba, alebo od iných osôb vzdialení minimálne 2 metre, alebo zamestnanec, ktorý sa nachádza na pracovisku sám a podobne.


Podrobnosti nájdete na oficiálnych stránkach Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

V prípade akýchkoľvek otázok, sme Vám plne k dispozícii.

19.10.2020  
COVID-19: AKTUALIZÁCIA OPATRENÍ A DÔLEŽITÝCH INFORMÁCIÍ PRE MESIAC OKTÓBER
Prinášame Vám súhrn zmien, ktoré ustanovil Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v mesiaci október 2020 v súvislosti so situáciou spôsobenou vírusom COVID-19:
08.10.2020  
Obchodný zákonník: Najdôležitejšie zmeny od 1.10.2020
Do pozornosti Vám dávame prehľad zmien, ktoré prináša novela Obchodného zákonníka, účinná od 01. 10. 2020. Medzi hlavné zmeny patrí:
01.10.2020  
COVID-19: OPATRENIA A DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE MESIAC OKTÓBER (VYHLÁSENIE NÚDZOVÉHO STAVU)
Kvôli situácii spôsobenej ochorením COVID-19, Vláda Slovenskej republiky svojim uznesením č. 587 z 30. septembra 2020 vyhlásila núdzový stav, a to s účinnosťou od 1. októbra 2020 na obdobie 45 dní. S...
24.09.2020  
Zaradenie Českej republiky medzi tzv. „červené krajiny“ a nový režim pre „pendlerov“
V nadväznosti na situáciu spôsobenú ochorením COVID-19 a zaradenie Českej republiky medzi tzv. „červené krajiny“, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky opatrením ustanovil od 18.9.2020 do...
31.08.2020  
Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pre mesiac september 2020
V súvislosti so situáciou spôsobenou vírusom COVID-19, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ustanovil pre mesiac september 2020 nasledovné zmeny:
14.08.2020  
114 opatrení prijatých na pomoc podnikateľskému prostrediu
Dňa 20.07.2020 bol prezidentkou Slovenskej republiky schválený balíček 114 opatrení na pomoc podnikateľskému prostrediu. Ide o opatrenia, ktoré boli prijaté formou osemdesiatich noviel zákonov a trid...
07.08.2020  
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 193/2020 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii
Novelou Obchodného zákonníka, účinnou od 01.10.2020, dochádza k úprave ustanovení týkajúcich sa likvidácie spoločností. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 193/2020 Z. z. priamo nadväzuje na predm...
25.07.2020  
BANKOVÉ STIMULY AKO LIEK NA EKONOMICKÚ KORONAKRÍZU
Prečo sa po každej kríze musia podporovať banky a aký veľký môže byť štátny deficit? Koronakríza otvorila mnohé ďalšie otázky. Odpovede na ne a liek na súčasný ekonomický stav ponúkol R. Roško v disku...
13.07.2020  
Pozor, tento rok sa termín na darovanie 2 % z dane v súvislosti s aktuálnou situáciou šíriaceho koronavírusu posúva!
Finančná správa totiž umožnila daňovníkom, v súvislosti so sťaženými podmienkami vyvolanými ochorením COVID-19, posunúť popri iných daňových termínoch aj lehotu na darovanie percent z dane. A to aj v...
30.06.2020  
DŇA 18.6.2020 NADOBUDOL ÚČINNOSŤ ZÁKON Č. 158/2020 Z.Z., KTORÝM SA MENIA A DOPĹŇAJÚ NIEKTORÉ ZÁKONY V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA
Na základe uvedeného zákona bol novelizovaný aj zákon č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia,...
24.06.2020  
Vybrané zmeny v Obchodnom zákonníku účinné od 01.10.2020: Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti
V nadväznosti na prijatú novelu Obchodného zákonníka (zákon č. 390/2019 Z.z.) a za účelom vytvárania stavu právnej istoty tretích osôb, nebude od 01.10.2020 vôbec možné zapisovať do obchodného registr...
25.06.2020  
Požiadavky cyber security v energetike
Dňa 1. 4. 2020 uplynulo dvojročné „prechodné“ obdobie od účinnosti zákona o kybernetickej bezpečnosti (zákon č. 69/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov), po uplynutí ktorého sa ustanovenia tohto zá...
09.06.2020  
Novela pravidiel fungovania trhu s elektrinou a plynom (Vyhláška ÚRSO č. 24/2013 Z. Z.)
V dôsledku prijatia novelizovaného znenia Pravidielfungovania trhu s elektrinou a plynom došlo k úprave spôsobu stanovenia ceny za regulačnú elektrinu, ktorý je upravený v § 9 ods. 4. V súvislosti so...
30.04.2020  
Nárok na zvýhodnené úvery v časoch pandémie COVID-19
Zvýhodnené úvery poskytuje v súčasnom období šírenia koronavírusu, ako finančný a ekonomický stimul, niekoľko bánk. Prijímateľmi finančnej pomoci majú byť malé a stredné podniky a SZČO. Radi by sme Vá...
27.04.2020  
MESTU MODRA SME UŠETRILI TAKMER 300 TISÍC EUR
Jednou z kľúčových oblastí špecializácie našej advokátskej kancelárie je aj komunálne právo. Obciam a mestám pomáhame zorientovať sa v spleti komplikovaných právnych predpisov, správou vecí verejných...
05.04.2020  
Podporujeme:Šitie rúšok dáva prácu ľudom so sociálnym a zdravotným znevýhodnením
Nákaza koronavírusu COVID-19 vstúpila aj do života komunity irackých kresťanov žijúcich na Slovensku. V obci Výčapy-Opatovce, neďaleko Nitry, zastrešuje ich činnosť a pôsobenie občianske združenie Pok...
27.03.2020  
Prehľad posledných udalostí v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom - právny up-date k 27.3.2020
Naša advokátska kancelária neustále monitoruje všetky opatrenia, rozhodnutia a vyhlásenia vydané kompetentnými inštitúciami v súvislosti s ochorením COVID-19 na Slovensku. Prinášame Vám právny up-date...
16.03.2020  
Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 na Slovensku
V súvislosti s novým koronavírusom prinášame up-date právneho pohľadu na posledné udalosti týkajúce sa opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 na Slovensku.
13.03.2020  
Corona virus - preventívne opatrenia a základné upozornenia
Vážení klienti, vzhľadom na situáciu v súvislosti s koronavírusom v SR, aj naša kancelária pristúpila k opatreniam smerujúcim k prevencii rizika rozširovania nákazy. Z tohto dôvodu sme dočasne pozast...
04.02.2020  
Nové povinnosti obce voči jej najmladším obyvateľom
Deti, ako jeden z najzraniteľnejších článkov populácie, potrebujú pre svoj rozvoj a hru bezpečné miesta. Za takéto miesto možno jednoznačne určiť detské ihrisko. Otázkou však je, do akej miery sa bezp...