14.08.2020

114 opatrení prijatých na pomoc podnikateľskému prostrediu

114 opatrení prijatých na pomoc podnikateľskému prostrediu

Dňa 20.07.2020 bol prezidentkou Slovenskej republiky schválený balíček 114 opatrení na pomoc podnikateľskému prostrediu. Ide o opatrenia, ktoré boli prijaté formou osemdesiatich noviel zákonov a tridsiatich štyroch prijatých uznesení a ktoré bojujú proti nadbytočnej byrokracii. Tento „balíček pomoci“ možno označiť za snáď najväčšiu iniciatívu v boji proti byrokracii, ktorého časť nadobudne účinnosť v priebehu tohto roka a zvyšná časť začiatkom roku 2021. 

Treba podotknúť, že tieto opatrenia neprinášajú svojím obsahom žiadne zásadné zmeny, iba odľahčujú byrokratickú záťaž podnikateľom a zjednodušujú proces poskytovania dotácií podnikom poznačeným koronakrízou. 

Nemožno však tieto pomocné opatrenia označiť za neprínosné, práve naopak. Ich význam vidieť najmä v snahe poskytnutia pomoci osobám pôsobiacim v podnikateľskom prostredí, v relatívne rýchlom vykonaní týchto opatrení ako aj minimálnej finančnej záťaži pre štát. 

SKUPINY OPATRENÍ

1. Opatrenia upravujúce oblasť energetiky

V dôsledku prijatých opatrení sa:

 • zverejnia vstupné údaje a priebeh cenového konania pre výpočet ceny energií pre monopolné regulované subjekty v energetiky;
 • zavedie zjednodušený energetický audit pre veľké podniky s veľkou úsporou energie a pre podniky s nízkou spotrebou energie;
 • obmedzí povinnosť veľkých podnikov po vykonaní povinného auditu poskytnúť prevádzkovateľovi monitorovacieho systému elektronický súbor údajov pre monitorovací systém;
 • zníži minimálna výška pokuty na 500,- EUR pre prípad porušenia povinnosti veľkého podniku zabezpečiť vykonanie povinného energetického auditu 

2. Opatrenia upravujúce oblasť ochrany spotrebiteľa

V rámci týchto opatrení sa odstránili isté povinnosti, ktoré zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa stanovoval, a to napr.:

 • zrušenie povinnosti mať v maloobchodných prevádzkach reklamačný poriadok;
 • upravenie lehoty na reklamáciu tak, aby začala plynúť až prevzatím reklamovaného výrobku predajcom;
 • odstránenie duplicitnej právnej úpravy povinnosti baliť výrobky zo zákona o spotrebiteľoch, nakoľko je to upravené v zákone o obaloch;
 • zmierlivejší prístup Slovenskej obchodnej inšpekcie v prípadoch, kedy pri vykonaní kontroly zistí drobné nedostatky, a to v podobe stanovenia lehoty na ich odstránenie a nie priameho uloženia sankcie.

3. Opatrenia upravujúce oblasť cestovných kancelárií

Opatrenia sa dotkli aj zákona č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, v rámci ktorých dôjde k:

 • zrušeniu povinností cestovných kancelárii zasielať poistné certifikáty orgánu dozoru;
 • zrušenie povinnosti mať na prevádzkach cestovných kancelárií úradne preložené doklady o podnikateľskom oprávnení;
 • zrušenie povinnosti štvrťročného zasielania priebežných účtovných výkazov;
 • zrušenie povinnosti pravidelného zasielania originálov zmlúv o poistení insolventnosti Slovenskej obchodnej inšpekcii.

4. Opatrenia upravujúce oblasť daní

Isté zmeny sa zavedú aj v oblasti daní, a to:

 • predĺženie lehoty na predloženie dokumentácie požadovanej správcom daní z 15 dní na 30 dní;
 • zavedenie daňového nákladu – reálnej spotreby pohonných hmôt;
 • zrušenie povinnosti uchovávania cenovej evidencie u neregulovaných subjektov;
 • zvýšenie parametrov pre povinný audit.

5. Opatrenia upravujúce oblasť sociálneho poistenia

Zmeny spôsobené prijatím opatrení sa taktiež dotknú aj zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, v rámci ktorého dôjde napr.:

 • k zákazu vyžadovania dokladov zo strany sociálnej poisťovne, ktorými disponuje;
 • k zrušeniu povinnosti zamestnávateľa odhlasovať sa zo sociálnej poisťovne, keď nemá žiadneho zamestnanca;
 • predĺženie lehoty na predloženie evidenčného listu dôchodkového poistenia pre zamestnancov Sociálnej poisťovne zo strany zamestnávateľa.

6. Opatrenia upravujúce oblasť ochrany verejného zdravia

V rámci tejto oblasti majú opatrenia za následok:

 • zrušenie pokuty za chýbajúce povolenie potrebné na prevádzku administratívnej činnosti;
 • zrušenie povinnosti predkladania osvedčenia o akreditácii v procese získania odbornej spôsobilosti;
 • zrušenie povinnosti prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenie predkladať orgánu verejného zdravotníctva prevádzkový poriadok na schválenie;
 • umožnenie vstupu spoločenských zvierat do priestorov určených na konzumáciu stravy podľa uváženia prevádzkovateľa;
 • nahradenie posudkovej povinnosti oznamovacou povinnosťou pri prevádzkach, ktoré boli orgánom verejného zdravotníctva schválené.

Medzi ďalšie opatrenia odstraňujúce nadbytočnú byrokratickú záťaž patrí (i) zrušenie povinnosti bánk uhrádzať splátky osobitného odvodu splátky za tretí a štvrtý štvrťrok 2020; (ii) zrušenie opakujúcich sa informačných povinností výrobcov energií; (iii) zrušenie pokuty za mechanické poškodenie a pravopisné chyby bločka; (iv) zavedenie povinnosti finančnej správy oznamovať daňovníkom (FO) výšku preddavku na daň; (v) umožnenie zamestnancovi vybrať si medzi gastrolístkami a finančným príspevkom na stravu; (vi) zrušenie povinnosti zamestnanca duplicitne nahlasovať údaje, ktoré nahlasuje zamestnávateľ a sociálna poisťovňa; (vii) zrušenie povinnosti lepiť kontrolnú nálepku na čelné sklo vozidla ako dôkaz o vykonaní technickej kontroly ako i (viii) zrušenie povinnosti spoločnosti s ručením obmedzeným predkladať pri zvyšovaní základného imania súdu audit spoločnosti (ak sa na nich povinnosť predloženia auditu doposiaľ vzťahovala) a iné.
19.10.2020  
COVID-19: AKTUALIZÁCIA OPATRENÍ A DÔLEŽITÝCH INFORMÁCIÍ PRE MESIAC OKTÓBER
Prinášame Vám súhrn zmien, ktoré ustanovil Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v mesiaci október 2020 v súvislosti so situáciou spôsobenou vírusom COVID-19:
08.10.2020  
Obchodný zákonník: Najdôležitejšie zmeny od 1.10.2020
Do pozornosti Vám dávame prehľad zmien, ktoré prináša novela Obchodného zákonníka, účinná od 01. 10. 2020. Medzi hlavné zmeny patrí:
01.10.2020  
COVID-19: OPATRENIA A DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE MESIAC OKTÓBER (VYHLÁSENIE NÚDZOVÉHO STAVU)
Kvôli situácii spôsobenej ochorením COVID-19, Vláda Slovenskej republiky svojim uznesením č. 587 z 30. septembra 2020 vyhlásila núdzový stav, a to s účinnosťou od 1. októbra 2020 na obdobie 45 dní. S...
24.09.2020  
Zaradenie Českej republiky medzi tzv. „červené krajiny“ a nový režim pre „pendlerov“
V nadväznosti na situáciu spôsobenú ochorením COVID-19 a zaradenie Českej republiky medzi tzv. „červené krajiny“, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky opatrením ustanovil od 18.9.2020 do...
16.09.2020  
Aktualizácia prijatých „korona opatrení“ pre mesiac september 2020
V súvislosti so situáciou spôsobenou vírusom COVID-19, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ustanovil v priebehu mesiaca september 2020 nasledovné zmeny: 1. Nové povinnosti pre prevádzko...
31.08.2020  
Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pre mesiac september 2020
V súvislosti so situáciou spôsobenou vírusom COVID-19, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ustanovil pre mesiac september 2020 nasledovné zmeny:
07.08.2020  
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 193/2020 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii
Novelou Obchodného zákonníka, účinnou od 01.10.2020, dochádza k úprave ustanovení týkajúcich sa likvidácie spoločností. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 193/2020 Z. z. priamo nadväzuje na predm...
25.07.2020  
BANKOVÉ STIMULY AKO LIEK NA EKONOMICKÚ KORONAKRÍZU
Prečo sa po každej kríze musia podporovať banky a aký veľký môže byť štátny deficit? Koronakríza otvorila mnohé ďalšie otázky. Odpovede na ne a liek na súčasný ekonomický stav ponúkol R. Roško v disku...
13.07.2020  
Pozor, tento rok sa termín na darovanie 2 % z dane v súvislosti s aktuálnou situáciou šíriaceho koronavírusu posúva!
Finančná správa totiž umožnila daňovníkom, v súvislosti so sťaženými podmienkami vyvolanými ochorením COVID-19, posunúť popri iných daňových termínoch aj lehotu na darovanie percent z dane. A to aj v...
30.06.2020  
DŇA 18.6.2020 NADOBUDOL ÚČINNOSŤ ZÁKON Č. 158/2020 Z.Z., KTORÝM SA MENIA A DOPĹŇAJÚ NIEKTORÉ ZÁKONY V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA
Na základe uvedeného zákona bol novelizovaný aj zákon č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia,...
24.06.2020  
Vybrané zmeny v Obchodnom zákonníku účinné od 01.10.2020: Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti
V nadväznosti na prijatú novelu Obchodného zákonníka (zákon č. 390/2019 Z.z.) a za účelom vytvárania stavu právnej istoty tretích osôb, nebude od 01.10.2020 vôbec možné zapisovať do obchodného registr...
25.06.2020  
Požiadavky cyber security v energetike
Dňa 1. 4. 2020 uplynulo dvojročné „prechodné“ obdobie od účinnosti zákona o kybernetickej bezpečnosti (zákon č. 69/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov), po uplynutí ktorého sa ustanovenia tohto zá...
09.06.2020  
Novela pravidiel fungovania trhu s elektrinou a plynom (Vyhláška ÚRSO č. 24/2013 Z. Z.)
V dôsledku prijatia novelizovaného znenia Pravidielfungovania trhu s elektrinou a plynom došlo k úprave spôsobu stanovenia ceny za regulačnú elektrinu, ktorý je upravený v § 9 ods. 4. V súvislosti so...
30.04.2020  
Nárok na zvýhodnené úvery v časoch pandémie COVID-19
Zvýhodnené úvery poskytuje v súčasnom období šírenia koronavírusu, ako finančný a ekonomický stimul, niekoľko bánk. Prijímateľmi finančnej pomoci majú byť malé a stredné podniky a SZČO. Radi by sme Vá...
27.04.2020  
MESTU MODRA SME UŠETRILI TAKMER 300 TISÍC EUR
Jednou z kľúčových oblastí špecializácie našej advokátskej kancelárie je aj komunálne právo. Obciam a mestám pomáhame zorientovať sa v spleti komplikovaných právnych predpisov, správou vecí verejných...
05.04.2020  
Podporujeme:Šitie rúšok dáva prácu ľudom so sociálnym a zdravotným znevýhodnením
Nákaza koronavírusu COVID-19 vstúpila aj do života komunity irackých kresťanov žijúcich na Slovensku. V obci Výčapy-Opatovce, neďaleko Nitry, zastrešuje ich činnosť a pôsobenie občianske združenie Pok...
27.03.2020  
Prehľad posledných udalostí v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom - právny up-date k 27.3.2020
Naša advokátska kancelária neustále monitoruje všetky opatrenia, rozhodnutia a vyhlásenia vydané kompetentnými inštitúciami v súvislosti s ochorením COVID-19 na Slovensku. Prinášame Vám právny up-date...
16.03.2020  
Opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 na Slovensku
V súvislosti s novým koronavírusom prinášame up-date právneho pohľadu na posledné udalosti týkajúce sa opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 na Slovensku.
13.03.2020  
Corona virus - preventívne opatrenia a základné upozornenia
Vážení klienti, vzhľadom na situáciu v súvislosti s koronavírusom v SR, aj naša kancelária pristúpila k opatreniam smerujúcim k prevencii rizika rozširovania nákazy. Z tohto dôvodu sme dočasne pozast...
04.02.2020  
Nové povinnosti obce voči jej najmladším obyvateľom
Deti, ako jeden z najzraniteľnejších článkov populácie, potrebujú pre svoj rozvoj a hru bezpečné miesta. Za takéto miesto možno jednoznačne určiť detské ihrisko. Otázkou však je, do akej miery sa bezp...